Vilkår for bruk

Viktig juridisk informasjon

Dette nettstedet drives og vedlikeholdes av Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Tyskland. Les disse vilkårene og betingelsene nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du ikke åpne dette nettstedet eller noen sider på det (heretter kalt nettstedet).

Bruk av innhold

Innholdet i dette nettstedet er kun tilgjengelig for informasjonsformål. Publisering av innhold og tilgang til dette nettstedet utgjør ikke, hverken uttalt eller antydet, noen levering av tjenester eller produkter av Allianz Global Investors (AllianzGI) eller noen av dets tilknyttede selskaper. Informasjon om finansielle produkter eller tjenester er kun tilgjengelig gjennom de respektive selskapene i AllianzGI Group.

Opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet eies av Allianz Global Investors GmbH, dets direkte eller indirekte datterselskaper (heretter kalt AllianzGI Group) eller tredjeparter og er beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett med enerett. Alle rettigheter i sidene, nettstedinnholdet og -oppsettet eies av AllianzGI Group og dennes lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, publisere, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte nettstedsinformasjon på noen måte uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra AllianzGI Group. All nedlasting eller kopiering fra dette nettstedet overfører ikke eierrettighet til programvare eller materiale til deg. Du kan ikke gjengi (helt eller delvis), overføre (elektronisk eller på annen måte), endre, vise, levere, lisensiere, koble til eller på annen måte bruke dette nettstedet til noen offentlige eller kommersielle formål uten forhåndsgodkjenning fra AllianzGI Group.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som at det utgjør en lisens eller rettighet til å bruke et bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo som tilhører AllianzGI Group. AllianzGI Group forbeholder seg alle rettigheter med hensyn til sin proprietære informasjon eller materiale på dette nettstedet og vil håndheve slike rettigheter i full grad for gjeldende lover om opphavsrett og varemerker.

Ingen tilbud

Intet heri utgjør et tilbud, en oppfordring eller en anbefaling vedrørende eventuelle investeringsforvaltningstjenester eller tilbud om å selge eller oppfordring til å kjøpe sikkerhet; heller ikke skal slike tjenester leveres, eller verdipapirer bli tilbudt eller solgt i noen jurisdiksjon der slike tilbud, oppfordringer, leveringer eller salg er ulovlige. Enhver potensiell investor bør kontrollere at en investering i et AllianzGI Group-produkt er lovlig i henhold til reglene og retningslinjene til hans eller hennes hjemland.

Informasjonen er kun ment som informasjon, og investorer bør finne ut for seg selv om en bestemt tjeneste eller et bestemt produkt passer for deres investeringsbehov. Se tilbudsdokumentene for ytterligere informasjon angående spesifikke produkter. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Denne informasjonen er ikke ment, og skal ikke tolkes, som juridisk eller skattemessig rådgivning.

Visse av utsagnene som finnes her, kan være utsagn av fremtidige forventninger og andre langsiktige utsagn som er basert på ledelsens gjeldende synspunkter og antagelser, og involverer kjente og ukjente risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater, ytelse eller hendelser avviker vesentlig fra de som er uttalt eller antydet i slike utsagn. I tillegg til utsagn som er fremoverskuende i sammenhengen, identifiseres disse ordene og lignende uttrykk som fremoverskuende utsagn: kan, bør, vil, skal, forventer, planlegger, har til hensikt, forventer, mener, vurderer, forutsier, potensiale eller fortsette.

Sakene som behandles her, kan også innebære en risiko og usikkerhet beskrevet fra tid til annen i Allianz SE sine innleveringer til U.S. Securities and Exchange Commission. Selskapet er ikke forpliktet til å oppdatere eventuelle fremoverskuende informasjon som finnes heri.

Informasjonen på dette nettstedet beskriver AllianzGI Group som et hele, og produktene, tjenestene, verdipapirene og de finansielle instrumentene som er beskrevet, er kanskje ikke tilgjengelig eller egnet for deg.

Investeringer

Tidligere resultater gir ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig utvikling. Verdien av investeringene og inntekten fra dem, kan gå opp og ned, og du får kanskje ikke tilbake beløpet du investerer. Når investeringer involverer valutaeksponering, kan endringer i valutakurser føre til at verdien av investeringen går opp eller ned. For noen av investeringene må du være oppmerksom på at det ikke er et anerkjent marked for dem og at det derfor kan være vanskelig for deg å forhandle dem eller å få informasjon om deres verdi eller omfanget av risikoene som de eksponeres for. Alle skattefordeler det henvises til på dette nettstedet, kan endres og deres tilgjengelighet og verdi avhenger av dine individuelle omstendigheter.

Ingen pålitelighet

Selv om AllianzGI Group har tatt rimelig hensyn for å sikre at informasjonen i dette nettstedet er nøyaktig, gir AllianzGI Group eller våre kontraktfestede partnere ingen fremstilling eller garanti (inkludert ansvar for tredjeparter), uttalt eller antydet, for dens nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Meninger og annet innhold på nettstedet leveres av AllianzGI Group for personlig bruk og av informasjonsformål og kan endres uten varsel. Ingenting på dette nettstedet utgjør råd om investering, juridisk, skattemessig eller annet, og skal ikke brukes til å foreta en investering eller annen avgjørelse. Du bør få relevant og spesifikt, profesjonelt råd før du foretar eventuelle avgjørelser om investeringer.

Ingen garanti

Informasjonen og meninger på dette nettstedet, inkludert hyperkoblinger eller referanser til andre nettsteder, gis som de er, uten garanti av noe slag, hverken uttalt eller antydet, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. AllianzGI Group garanterer ikke tilstrekkeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten til noen informasjon på nettstedet og frasier seg ethvert ansvar for feil eller utelatelser heri. Du er ansvarlig for å evaluere tilstrekkeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten og fullstendigheten til all informasjon eller alt innhold som er tilgjengelig på nettstedet. Videre påtar ikke AllianzGI Group seg noe ansvar og gir ingen garantier for at funksjoner som finnes på dette nettstedet vil være uavbrutte eller feilfrie, at defekter vil bli korrigert eller at dette nettstedet eller serverne som gjør det tilgjengelig, er frie for virus og andre skadelige komponenter.

Ansvarsbegrensning

Vårt ansvar er begrenset til hensikt og grov uaktsomhet. Ingenting i disse bruksvilkårene skal ekskludere eller begrense vårt ansvar for (a) dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet; (b) svindel eller falsk fremstilling; eller (c) ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

Offentliggjøring av informasjon om våre fond

Vi gir omfattende informasjon om produktutvalget som tilbys av AllianzGI Group på dette nettstedet. Ytterligere informasjon er kun tilgjengelig på forespørsel og i tråd med våre interne retningslinjer om publisering av informasjon om våre fond.

Koblede nettsteder

Enkelte hyperkoblinger eller refererte nettsteder på nettstedet kan, for å gjøre det enklere for deg, viderekoble deg til tredjepartsnettsteder, som vanligvis gjenkjennes etter domenenavn på toppnivå. Deres innhold er ikke undersøkt eller analysert av oss, og vi garanterer ikke tilstrekkeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten til noen informasjon om hyperkoblede eller refererte nettsteder og fraskriver oss uttrykkelig for ethvert ansvar og alt deres innhold.

Du er ansvarlig for å evaluere tilstrekkeligheten, nøyaktigheten eller påliteligheten og fullstendigheten til informasjon eller annet innhold som er tilgjengelig på hyperkoblede eller refererte nettsteder. En hyperkobling til et annet område er beregnet kun til informasjon og innebærer ikke at AllianzGI Group støtter eller godkjenner nettstedet eller noen produkter eller tjenester som det beskriver. AllianzGI Group forbeholder seg retten til å avslutte en hyperkobling eller bruk av hyperkoblingsprogram til enhver tid.

Informasjon sendt inn av deg

Du bør ikke sende inn noen konfidensiell eller proprietær informasjon gjennom nettstedet. All informasjon eller materiale sendt inn gjennom nettstedet, anses som eiendommen til AllianzGI Group. Ved å sende inn informasjon eller materiell til oss via nettstedet, gir du oss en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere de materialene eller den informasjonen. AllianzGI Group kan fritt bruke til alle formål alle ideer, konsepter, teknikker eller all ekspertise som du sender til oss gjennom nettstedet. AllianzGI Group skal ikke være gjenstand for noen forpliktelser av konfidensialitet når det gjelder innsendt informasjon, unntatt som avtalt av et selskap i AllianzGI-gruppen, som har et direkte kundeforhold eller annet som er spesifikt avtalt eller kreves ved lov.

Lokale juridiske restriksjoner

Nettstedet er ikke rettet til enhver person i enhver jurisdiksjon hvor (på grunn av at personens nasjonalitet, bosted eller annet) publikasjonen av eller tilgjengeligheten til nettstedet er forbudt. Personer som slike forbud gjelder for, må ikke bruke nettstedet.

Forbeholdelse av rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til, eller fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst.

Jurisdiksjon, delvis ugyldighet

Alle søksmål som oppstår fra disse vilkårene eller dette nettstedet, skal prosederes i, og kun i, domstolene i München, Tyskland

I tilfelle en bestemmelse i disse vilkårene ikke holdes rettskraftig, vil ikke gyldigheten eller rettskraften til de gjenværende bestemmelsene bli påvirket.

Konfliktløsning

AllianzGI er ikke villig eller forpliktet til å delta i forhandlinger for konfliktløsning for en myndighet for konfliktløsning for forbrukerkonflikter.