Όροι χρήσης

Σημαντικές νομικές πληροφορίες

Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία λειτουργεί και συντηρείται από την Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Germany. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις προσεχτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, μην προσπελάσετε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία ή οποιεσδήποτε σελίδες της (εφεξής αναφερόμενη ως η «Τοποθεσία»).

Χρήση περιεχομένου

Το περιεχόμενο της Τοποθεσίας αυτής είναι διαθέσιμο για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η ανάρτηση περιεχομένου και η πρόσβαση σε αυτήν την Τοποθεσία δεν συνιστά, είτε ρητά είτε έμμεσα, παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων από την Allianz Global Investors (AllianzGI) ή οποιεσδήποτε από τις συνδεόμενες εταιρείες αυτής. Πληροφορίες που αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω των αντίστοιχων εταιρειών του Ομίλου AllianzGI.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο της Τοποθεσίας αυτής συνολικά ανήκει στην Allianz Global Investors GmbH, στις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της (εφεξής αναφερόμενες συλλογικά ως «Όμιλος AllianzGI») ή σε τρίτους και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα στις σελίδες, το περιεχόμενο και τις διευθετήσεις της τοποθεσίας ανήκουν στον Όμιλο AllianzGI και τους δικαιοπαρόχους του. Απαγορεύεται η πώληση, διανομή, δημοσίευση, μετάδοση, κυκλοφορία ή εμπορική εκμετάλλευση των πληροφοριών της Τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ομίλου AllianzGI. Οποιαδήποτε λήψη ή με άλλον τρόπο αντιγραφή από αυτήν την Τοποθεσία δεν θα μεταβιβάσει σε εσάς την κυριότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού. Δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγετε (εν μέρει ή συνολικά), να μεταδώσετε (με ηλεκτρονικό μέσο ή με άλλον τρόπο), να τροποποιήσετε, να εμφανίσετε, να επαναπαραδώσετε, να αδειοδοτήσετε, να συνδέσετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο αυτήν την Τοποθεσία για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη άδεια του Ομίλου AllianzGI.

Τίποτα σε αυτήν την Τοποθεσία δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος για χρήση οποιασδήποτε εικόνας, εμπορικού σήματος, σήματος ή λογοτύπου υπηρεσίας, τα οποία ανήκουν στον Όμιλο AllianzGI. Ο Όμιλος AllianzGI διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες ή το υλικό που αποτελεί ιδιοκτησία του σε αυτήν την Τοποθεσία και θα ασκήσει τα δικαιώματα αυτά στον μέγιστο βαθμό της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Καμία προσφορά

Κανένα σημείο του παρόντος δεν αποτελεί προσφορά, επιδίωξη ή σύσταση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων ή την προσφορά για πώληση ή την επιδίωξη προσφοράς για αγορά οποιουδήποτε τίτλου και δεν θα παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες ούτε θα προσφερθούν ή πωληθούν τίτλοι σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, επιδίωξη, παροχή ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οποιοσδήποτε δυνητικός επενδυτής οφείλει να διασφαλίσει ότι μια επένδυση σε οποιοδήποτε προϊόν του Ομίλου AllianzGI επιτρέπεται βάσει των κανόνων και των κανονισμών του τόπου κατοικίας του.

Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και οι επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους εάν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα προϊόν είναι κατάλληλο για τις επενδυτικές τους ανάγκες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα προσφοράς για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι παρούσες πληροφορίες δεν προορίζονται, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται, νομικές ή φορολογικές συμβουλές.

Ορισμένες από τις δηλώσεις που περιέχονται εδώ ενδέχεται να είναι δηλώσεις μελλοντικών προσδοκιών και άλλες μελλοντοστραφείς δηλώσεις οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες απόψεις και υποθέσεις της διοίκησης και υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων, της απόδοσης ή των συμβάντων από αυτά που εκφράζονται ή εννοούνται σε τέτοιες δηλώσεις. Επιπλέον των δηλώσεων που είναι μελλοντοστραφείς βάσει αιτιολογίας πλαισίου, οι λέξεις «ενδέχεται, θα, πρόκειται, αναμένεται, σχεδιάζει, σκοπεύει, αναμένεται, θεωρείται, εκτιμάται, προβλέπεται, δυνητικός ή συνεχίζεται» και παρόμοιες εκφράσεις προσδιορίζουν μελλοντοστραφείς δηλώσεις.

Τα ζητήματα που αναλύονται στο παρόν ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που περιγράφονται κατά καιρούς στις καταχωρίσεις της Allianz SE στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενημέρωση οποιωνδήποτε μελλοντοστραφών πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Οι πληροφορίες σε αυτήν την Τοποθεσία είναι περιγραφικές του Ομίλου AllianzGI συνολικά και τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι τίτλοι και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιγράφονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ή κατάλληλα για εσάς.

Επενδύσεις

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν συνιστούν απαραίτητα οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία των επενδύσεων, και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές, μπορεί να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί, και ενδέχεται να μην ανακτήσετε το ποσό της αρχικής σας επένδυσης. Σε επενδύσεις που υπάρχει νομισματική έκθεση, οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ή να μειωθεί η αξία της επένδυσης. Στην περίπτωση ορισμένων επενδύσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει αναγνωρισμένη αγορά για αυτές και ότι για αυτόν τον λόγο μπορεί να είναι δύσκολο να τις διαχειριστείτε ή να λάβετε πληροφορίες για την αξία τους ή τον βαθμό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. Οποιαδήποτε φορολογικά πλεονεκτήματα αναφέρονται στην παρούσα Τοποθεσία υπόκεινται σε αλλαγή και η διαθεσιμότητα και η αξία τους θα εξαρτάται από την προσωπική σας κατάσταση.

Δήλωση μη εξάρτησης

Μολονότι ο Όμιλος AllianzGI έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Τοποθεσία είναι ακριβείς, δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση (συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προς τρίτους), ρητή ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους από τον Όμιλο AllianzGI ή τους συμβατικούς εταίρους του. Οι απόψεις και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στην Τοποθεσία παρέχονται από τον Όμιλο AllianzGI για προσωπική χρήση και ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Κανένα στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την Τοποθεσία δεν αποτελεί επενδυτική, νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή και δεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται σε αυτό για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ή τη λήψη άλλης απόφασης. Θα πρέπει να λάβετε συναφείς και εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσεων ή των αναφορών σε άλλες τοποθεσίες, παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε έμμεση, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Όμιλος AllianzGI δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στην Τοποθεσία και αποποιείται ρητά οποιασδήποτε ευθύνης για λάθη ή παραλείψεις. Έχετε την ευθύνη να αξιολογήσετε την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στην Τοποθεσία. Ο Όμιλος AllianzGI δεν αναλαμβάνει καμία περαιτέρω ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτήν την Τοποθεσία θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι αυτή η Τοποθεσία ή οι διακομιστές που την καθιστούν διαθέσιμη θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Περιορισμός ευθύνης

Η ευθύνη μας περιορίζεται σε σκοπούμενη και βαριά αμέλεια. Κανένα στοιχείο στους παρόντες όρους χρήσης δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει την ευθύνη μας για (α) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια, (β) δόλο ή δόλια ψευδή δήλωση ή (γ) οποιαδήποτε ευθύνη η οποία δεν είναι δυνατό να εξαιρείται ή να περιορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα Κεφάλαιά μας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων που προσφέρονται από τον Όμιλο AllianzGI σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες για τη δημοσίευση Πληροφοριών που αφορούν τα Κεφάλαιά μας.

Συνδεδεμένες τοποθεσίες

Ορισμένες υπερσυνδέσεις ή αναφερόμενες διαδικτυακές τοποθεσίες που περιέχονται στην Τοποθεσία ενδέχεται για δική σας διευκόλυνση να σας προωθούν σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων, οι οποίοι γενικώς αναγνωρίζονται από το όνομα τομέα κορυφαίου επιπέδου τους. Το περιεχόμενό τους δεν έχει ερευνηθεί ή αναλυθεί από εμάς και δεν εγγυόμαστε την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών σε υπερσυνδεδεμένες ή αναφερόμενες διαδικτυακές τοποθεσίες και αποποιούμαστε ρητά οποιασδήποτε ευθύνης για οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενό τους.

Έχετε την ευθύνη να αξιολογήσετε την επάρκεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία και την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή άλλου περιεχομένου είναι διαθέσιμο σε υπερσυνδεδεμένες ή αναφερόμενες διαδικτυακές τοποθεσίες. Μια υπερσύνδεση σε άλλη τοποθεσία προορίζεται μόνο για διευκόλυνση και δεν σημαίνει ότι ο Όμιλος AllianzGI συμμερίζεται ή εγκρίνει την τοποθεσία ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφει. Ο Όμιλος AllianzGI διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιαδήποτε υπερσύνδεση ή πρόγραμμα υπερσύνδεσης οποιαδήποτε στιγμή.

Πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς

Δεν θα πρέπει να υποβάλετε οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες μέσω της Τοποθεσίας. Όλες οι πληροφορίες ή το υλικό που υποβάλλεται μέσω της Τοποθεσίας θα θεωρείται ιδιοκτησία του Ομίλου AllianzGI. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό σε εμάς μέσω της Τοποθεσίας, μας εκχωρείτε μια απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτού του υλικού ή των πληροφοριών. Ο Όμιλος AllianzGI είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που υποβάλλετε σε εμάς μέσω της Τοποθεσίας. Ο Όμιλος AllianzGI δεν θα υπόκειται σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας αφορούν τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση τα συμφωνηθέντα μιας εταιρείας του Ομίλου AllianzGI με άμεση πελατειακή σχέση ή όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένα ή απαιτείται διά νόμου.

Τοπικοί νομικοί περιορισμοί

Η Τοποθεσία δεν απευθύνεται σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου (βάσει της εθνικότητας, της κατοικίας ή άλλου χαρακτηριστικού αυτού του ατόμου) απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της Τοποθεσίας. Τα άτομα σε σχέση με τα οποία ισχύουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις δεν πρέπει να προσπελάζουν την Τοποθεσία.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης τμημάτων αυτών των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαιοδοσία, Δυνατότητα διαχωρισμού

Οποιαδήποτε προσφυγή προκύπτει από αυτούς τους όρους ή αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία θα ασκείται αποκλειστικά στα δικαστήρια του Μονάχου, στη Γερμανία

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων θεωρείται μη εκτελέσιμη, η εγκυρότητα ή η δυνατότητα επιβολής των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί.

Επίλυση διαφορών

Η AllianzGI δεν επιθυμεί ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός σώματος επίλυσης διαφορών για καταναλωτικές διαφορές.