Условия за употреба

Важна правна информация

Този уеб сайт се оперира и поддържа от Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Германия. Моля, прочетете внимателно настоящите правила и условия. Ако не сте съгласен/на с правилата и условията, тогава не трябва да използвате уеб сайта или неговите страници (наричани по-нататък съвкупно „Сайта“).

Използване на съдържанието

Съдържанието на този Сайт е достъпно само за информационни цели. Публикуването на съдържание и осъществяването на достъп до Сайта не представлява – изрично или подразбиращо се – предоставяне на услуги или продукти от Allianz Global Investors (AllianzGI) или нейните филиали. Информацията относно финансовите продукти или услуги е достъпна само чрез съответните компании от AllianzGI Group.

Авторски права

Цялото съдържание на този Сайт е собственост на Allianz Global Investors GmbH, нейните преки или непреки дъщерни дружества (наричани по-нататък съвкупно „AllianzGI Group“) или трети страни и е защитено от приложимите закони за авторски права. Всички права запазени. Всички права в страниците, съдържанието на сайта и аранжировката са собственост на AllianzGI Group и нейните лицензианти. Забранява се да продавате, разпространявате, публикувате, излъчвате, дистрибутирате или използвате за търговски цели информацията на Сайта по какъвто и да е начин без изричното писмено разрешение на AllianzGI Group. Всички форми на изтегляне или копиране по друг начин от този Сайт няма да представляват предоставяне на софтуер или материали на Вас. Забранява се да възпроизвеждате (изцяло или частично), прехвърляте (по електронен или друг начин), модифицирате, показвате, предоставяте, лицензирате, свързвате или по друг начин да използвате Сайта за каквито и да било публични или търговски цели без предварителното разрешение на AllianzGI Group.

Нищо в този Сайт няма да се счита за даващо лиценз или право за ползване на изображения, търговски марки, марки на услуги или логота, всички от които принадлежат на AllianzGI Group. AllianzGI Group си запазва всички права по отношение на своята частна информация или материали в този Сайт и ще наложи тези права до пълната степен на приложимото законодателство за авторски права и търговски марки.

Без оферти

Нищо от съдържащото се тук не представлява оферта, предложение или препоръка относно каквито и да било услуги за инвестиционно управление, нито оферта за продаване или предложение за купуване на ценни книжа; нито пък тук ще се предоставят подобни услуги или предлагат или продават ценни книжа, в които и да било юрисдикции, в които подобни оферти, предложения, предоставяния или продажби биха били незаконни. Всички потенциални инвеститори трябва да се уверят, че инвестирането в продукти на AllianzGI Group е позволено съгласно правилата и регламентите на техните юрисдикции.

Предоставените данни са само за информационни цели, като инвеститорите трябва да преценят сами дали конкретна услуга или продукт са подходящи за техните инвестиционни потребности. Моля, вижте документацията на офертите за повече информация относно специфични продукти. Предишните резултати не са гаранция за бъдещи постижения. Тази информация няма за цел да бъде юридически или данъчен съвет и не трябва да се тълкува като такава.

Някои от съдържащите се тук твърдения може да бъдат твърдения за бъдещи очаквания и други отнасящи се до бъдещето твърдения, които се базират на текущите възгледи и предположения на ръководството, и включват известни и неизвестни рискове и несигурности, които може да доведат до значителна разлика в действителните резултати, постижения или събития спрямо изразените или посочените в съответните твърдения. В допълнение към твърденията, които са ориентирани към бъдещ план по обосновка на контекстна база, термините „може, ще, трябва, очаква, планира, възнамерява, счита, вярва, прогнозира, предвижда, потенциални или продължава“ и всички сходни изрази указват отнасящи се до бъдещето твърдения.

Обсъжданите тук материи може също така да включват рискове и несигурности, описвани от време на време в отчетите на Allianz SE пред Комисията за ценни книжа и борси на САЩ. Компанията не поема никакви задължения да актуализира съдържащата се тук отнасяща се до бъдещето информация.

Информацията в този Сайт е описателна за AllianzGI Group като цяло и посочените продукти, услуги, ценни книжа и финансови инструменти може да не бъдат достъпни или подходящи за Вас.

Инвестиции

Предишните резултати не са непременно признак за бъдещи постижения. Стойността на инвестициите и приходите от тях може да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно да не успеете да възстановите първоначалната си инвестиция. Когато инвестициите включват валутна експозиция, промените в обменните курсове може да намалят или увеличат стойността на инвестицията Ви. При някои видове инвестиции трябва да имате предвид, че за тях няма признати пазари и следователно ще бъде трудно да ги изтъргувате или да получите информация за стойността им или степента на рисковете, на които са изложени. Всички данъчни ползи, които се споменават в този Сайт, подлежат на промяна и наличността и стойността им ще зависи от индивидуалните Ви обстоятелства.

Без обещание за надеждност

Въпреки че AllianzGI Group е взела всички мерки в рамките на разумното, за да гарантира, че съдържащата се в този Сайт информация е точна, AllianzGI Group или нейните договорни партньори не дават никакви декларации или гаранции (включително относно отговорност пред трети страни), изрични или подразбиращи се, за нейната точност, надеждност или изчерпателност. Мненията и цялото друго съдържание на сайта се предоставят от AllianzGI Group само за лична употреба и информационни цели и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо от съдържащото се в Сайта не представлява инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети и не трябва да се приема за база за инвестиционни или други решения. Трябва да получите компетентен и специфичен професионален съвет, преди да вземате каквито и да било инвестиционни решения.

Без гаранции

Съдържащите се в този Сайт информация и мнения, включително хипервръзки или препратки към други сайтове, се предоставят „във вида, в който са“, без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, до пълната степен, позволена съгласно приложимото законодателство. AllianzGI Group не гарантира адекватността, точността, надеждността или изчерпателността на информацията на този Сайт и изрично отхвърля всякаква отговорност за съдържащи се в нея грешки или пропуски. Вие носите цялата отговорност при определяне на адекватността, точността, надеждността и изчерпателността на информацията или съдържанието на този Сайт. AllianzGI Group също така не поема никаква отговорност и не дава никакви гаранции относно това, че функциите на този Сайт няма да бъдат без прекъсвания или грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че Сайтът или сървърите, на които се намира, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

Ограничение на отговорността

Нашата отговорност е ограничена до умисъл и груба небрежност. Нищо в настоящите условия за употреба няма да изключва или ограничава нашата отговорност за (а) смърт или телесни повреди, причинени поради небрежност; (б) измами или измамни тълкувания; или (в) всяка отговорност, която не може да се изключи или ограничени според приложимото законодателство.

Публикуване на информация за нашите Фондове

На този Сайт предоставяме детайлна информация за продуктовата гама, която се предлага от AllianzGI Group. Можете да намерите повече информация само при запитване и съгласно нашите вътрешни насоки за публикуване на информация за нашите Фондове.

Свързани сайтове

Определени хипервръзки или споменавани уеб сайтове на Сайта може за Ваше удобство да Ви препращат към уеб сайтовете на трети страни, които обикновено се разпознават от горното ниво на домейн името им. Съдържанието на тези уеб сайтове не е проучвано или анализирано от нас и не гарантираме адекватността, точността, надеждността или изчерпателността на информацията на свързани или споменавани уеб сайтове, като изрично отхвърляме всякаква отговорност във връзка с тяхното съдържание.

Вие носите цялата отговорност при определяне на адекватността, точността, надеждността или изчерпателността на информацията или другото съдържание на свързаните или споменатите уеб сайтове. Хипервръзките към други сайтове са предназначени само за удобство и не означават, че AllianzGI Group подкрепя или одобрява сайта или продуктите и услугите, които се описват на него. AllianzGI Group си запазва правото да изтрие всички връзки или свързващи програми по всяко време.

Изпратена от Вас информация

Не трябва да изпращате никаква поверителна или частна информация чрез Сайта. Цялата информация и всички материали, изпратени чрез Сайта, ще се считат за собственост на AllianzGI Group. При изпращането на информация или материали до нас чрез Сайта ни давате неограничен, неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, изпълняване, модифициране, предаване и разпространение на тези материали или данни. AllianzGI Group може свободно да използва за каквито и да било цели всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпратите чрез Сайта. AllianzGI Group няма да бъде обвързана с никакви задължения за поверителност във връзка с изпратената информация, с изключение на договореното от компанията AllianzGI Group с директни клиенти или както е по друг начин специфично договорено или изисквано по закон.

Местни правни ограничения

Сайтът не е насочен към никое лице в никоя юрисдикция, където (по обосновка националността, местожителството на лицето или друго) публикацията или достъпността на Сайта е забранена. Лицата, по отношение на които са в сила подобни забрани, не трябва да осъществяват достъп до Сайта.

Запазване на права

Запазваме си правото да променяме, модифицираме, добавяме или премахваме части от настоящите правила за употреба по всяко време.

Юрисдикция, разделност

Всички действия, които произтичат от тези правила или този уеб сайт, ще бъдат разглеждани единствено от съдилища, намиращи се в Мюнхен, Германия

В случай че някоя клауза от настоящите условия бъде счетена за неприложима, валидността или приложимостта на останалите клаузи няма да бъдат засегнати.

Разрешаване на спорове

AllianzGI няма нито желанието, нито задължението да участва в процедури по разрешаване на спорове пред отговорен орган за разрешаване на потребителски спорове.