Käyttöehdot

Tärkeät oikeudelliset tiedot

Tätä verkkosivustoa käyttää ja ylläpitää Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Germany. Lue nämä ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä vieraile verkkosivuston yhdelläkään sivulla (jäljempänä ”sivusto”).

Sisällön käyttäminen

Sivuston sisältö on tarkoitettu vain tiedotukseen. Sivustolle tuotettu sisältö tai sen käyttäminen ei suoraan tai epäsuorasti toimi Allianz Global Investors (AllianzGI) -yhtymän tai sen konserniyhtiöiden tuottamana palveluna. Rahoitustuotteita tai rahoituspalveluita koskevat tiedot ovat saatavilla vain kyseessä olevilta AllianzGI-yhtymän yhtiöiltä.

Tekijänoikeus

Sivuston sisällön omistaa kokonaisuudessaan Allianz Global Investors GmbH, sen suorat tai epäsuorat tytäryhtiöt (jäljempänä yhdessä ”AllianzGI-yhtymä”) tai kolmannet osapuolet, ja se on suojattu voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki sivuja, sivuston sisältöä ja ryhmittelyä koskevat oikeudet kuuluvat AllianzGI-yhtymälle ja sen lisenssinantajille. Sivuston sisältöä ei saa myydä, jakaa eteenpäin, julkaista, lähettää, levittää tai käyttää kaupallisessa tarkoituksessa millään tavalla ilman AllianzGI-yhtymän antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Sivuston sisällön lataaminen tai kopioiminen ei siirrä sinulle omistusoikeutta mihinkään ohjelmaan tai sisältöön. Sivustoa ei saa kopioida (kokonaan tai osittain), lähettää (sähköisesti tai muulla tavoin), muokata, näyttää, uudelleentoimittaa, lisensoida, linkittää tai käyttää muulla tavoin julkisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa ilman AllianzGI-yhtymältä etukäteen saatua lupaa.

Sivuston sisältöä ei voi tulkita luvaksi tai oikeudeksi käyttää sivuston kuvia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja, jotka kaikki ovat AllianzGI-yhtymän omaisuutta. AllianzGI-yhtymä pidättää kaikki oikeudet sivuston omistusoikeuden suojaamaan tietoon tai sisältöön ja valvoo oikeuksiensa noudattamista voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön ja tavaramerkkiä koskevan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa.

Ei ole tarjous

Mikään sivuston sisältö ei muodosta salkunhoitopalveluita koskevaa tarjousta, pyyntöä tai suositusta tai arvopaperin myyntitarjousta tai ostotarjouspyyntöä. Edellä mainittuja palveluita tai arvopapereita ei tarjota tai myydä millään lainkäyttöalueella, jossa kyseinen tarjous, pyyntö, ehto tai myynti olisi lainvastainen. Potentiaalisen sijoittajan on selvitettävä, onko AllianzGI-yhtymän tuotteeseen tehty sijoitus hänen oman kotipaikkansa määräysten ja säädösten sallima.

Sivustolla esitetty tieto on tarkoitettu vain tiedoksi, ja sijoittajien on itse päätettävä, sopiiko kyseinen palvelu tai tuote heidän sijoitustarpeisiinsa. Lue lisätietoja tuotteiden tarjousasiakirjoista. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevia tuloksia. Tietojen tarkoitus ei ole toimia oikeudellisina tai veroihin liittyvinä neuvoina eikä niitä ole pidettävä sellaisina.

Sivustolla voi esiintyä lausuntoja, jotka sisältävät tulevaisuuden odotuksia ja muita tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka perustuvat hallinnon senhetkiseen tietoon ja oletuksiin ja joihin sisältyy tiedossa olevat ja tuntemattomat riskit ja epävarmuudet, joiden vaikutuksesta todelliset tulokset, tuotto tai tapahtumat voivat olla paljonkin erilaiset kuin mitä lausunnoissa oli suoraan tai epäsuorasti sanottu. Tulevaisuutta koskevan lausunnon tunnistaa asiayhteydestä, mutta sen lisäksi tietyt sanat, kuten saattaa, pitäisi, odottaa, suunnittelee, aikoo, uskoo, arvioi, ennustaa, mahdollinen tai jatkaa, ilmaisevat lausunnon ennakoivaa luonnetta.

Tässä käsitellyt aiheet voivat ajoittain sisältää riskejä ja epävarmuuksia, jotka sisältyvät Allianz SE:n U.S. Securities and Exchange Commission -virastolle antamiin dokumentteihin. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta päivittää tässä olevaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.

Tämän sivuston tiedot koskevat AllianzGI-yhtymää kokonaisuutena, ja esitellyt tuotteet, palvelut, arvopaperit ja rahoitusvälineet eivät välttämättä ole sinulle saatavilla tai sopivia.

Sijoitukset

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä kerro tulevasta tuloksesta. Sijoitusten arvo ja niistä saatu tuotto voi laskea tai kasvaa, etkä välttämättä saa sijoittamaasi rahamäärää takaisin. Kun sijoituksiin liittyy valuuttariski, valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa sijoituksen arvon nousua tai laskua. Joidenkin sijoitusten suhteen on tiedostettava, että niille ei ole olemassa tunnustettuja markkinoita, ja kaupankäynti tai tiedon saaminen niiden arvoon tai riskeihin liittyen voi silloin olla vaikeaa. Tällä sivustolla mainitut veroetuudet voivat muuttua, ja niiden hyödyntäminen ja määrä riippuu sijoittajan omista henkilökohtaisista olosuhteista.

Sivuston tietoihin luottaminen

Vaikka AllianzGI-yhtymä on kaikin kohtuullisin toimin varmistanut, että sivuston sisältö pitää paikkansa, AllianzGI-yhtymä tai sen sopimusosapuolet eivät anna mitään takuita (mukaan lukien velvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan), suoraan tai epäsuorasti, sisällön täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai kattavuudesta. AllianzGI-yhtymä on tarkoittanut sivustolla olevat mielipiteet ja muun sisällön yksityiseen käyttöön ja vain tiedoksi. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mikään sivuston sisältö ei ole sijoittamista, lakia, veroja tai muita aiheita koskevaa neuvontaa eikä siihen pidä turvautua sijoituspäätöstä tai muuta päätöstä tehtäessä. Ennen sijoituspäätöksen tekoa sinun on hankittava asiaankuuluvaa ja yksityiskohtaista ammattitaitoista neuvontaa.

Ei takuuta

Sivustolla esitetyt tiedot ja mielipiteet, mukaan lukien hyperlinkit ja viittaukset muihin sivustoihin, on annettu sellaisenaan ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita voimassa olevan lain sallimissa enimmäisrajoissa. AllianzGI-yhtymä ei takaa sivuston tietojen riittävyyttä, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai kattavuutta ja nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Sivuston tietojen tai sisällön riittävyyden, täsmällisyyden, luotettavuuden ja kattavuuden arvioiminen on sinun vastuullasi. AllianzGI-yhtymä ei vastaa siitä tai takaa sitä, että sivuston toiminta on häiriötöntä täi virheetöntä, että viat korjataan tai että sivusto tai palvelimet, jotka mahdollistavat sivuston käytön, eivät sisällä viruksia tai muita vahingollisia osia.

Vastuun rajoitus

Vastuumme on rajoitettu tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Mikään näiden käyttöehtojen sisältö ei kiellä tai rajoita (a) vastuutamme huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta, (b) vastuutamme petos- tai erehdyttämistapauksissa tai (c) vastuuta, jota ei voimassa olevan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.

Rahastojamme koskevan tiedon julkaiseminen

Tarjoamme tällä sivustolla monipuolista tietoa AllianzGI-yhtymän tuoteperheestä. Lisätietoja on saatavilla ainoastaan erillisestä pyynnöstä rahastojamme koskevan tietojen julkaisemista koskevien sisäisten ohjeidemme mukaisesti.

Linkitetyt sivustot

Sivuston jotkut hyperlinkit tai viitatut sivustot saattavat ohjata sinut kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka yleensä voi tunnistaa niiden verkkotunnuksesta. Emme ole tutkineet tai analysoineet kolmansien osapuolten sisältöjä emmekä takaa sellaisten verkkosivustojen tietojen riittävyyttä, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai kattavuutta, joihin sivustoltamme on hyperlinkki tai joihin sivustollamme on viitattu. Kiistämme nimenomaisesti kaiken vastuun kaikista kolmansien osapuolten sisällöistä.

Verkkosivustojen, joihin sivustollamme on hyperlinkki tai joihin sivustollamme on viitattu, tietojen tai sisällön riittävyyden, täsmällisyyden, luotettavuuden ja kattavuuden arvioiminen on sinun vastuullasi. Toiseen verkkosivustoon johtavan hyperlinkin tarkoitus on sujuvoittaa selaamista ja se ei tarkoita sitä, että verkkosivusto tai verkkosivustolla esitelty tuote tai palvelu olisi AllianzGI-yhtymän markkinoima tai hyväksymä. AllianzGI-yhtymä pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa hyperlinkin tai hyperlinkkiohjelman koska tahansa.

Antamasi tiedot

Älä anna luottamuksellista tai omistusoikeuden suojaamaa tietoa sivuston kautta. Kaikki sivuston kautta annettu tieto tai materiaali on AllianzGI-yhtymän omaisuutta. Antamalla meille tietoa tai materiaalia sivuston kautta annat meille rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muokata, lähettää ja jakaa antamaasi materiaalia tai tietoa. AllianzGI-yhtymä voi käyttää sivuston kautta antamiasi ideoita, konsepteja, osaamista tai tekniikoita vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen. AllianzGI-yhtymä ei ole salassapitovelvollinen annettujen tietojen suhteen lukuun ottamatta silloin, kun AllianzGI-yhtymän yhtiö on tehnyt sopimuksen suorasta asiakassuhteesta, kun siitä on erikseen nimenomaisesti sovittu tai kun laki niin vaatii.

Paikallisen lainsäädännön rajoitukset

Sivustoa ei ole tarkoitettu sellaiselle käyttäjälle, jonka lainkäyttöalueella (käyttäjän kansalaisuuden, kotipaikan tai muun seikan perusteella) sivuston sisältö tai sivuston olemassaolo ylipäänsä on kiellettyä. Henkilöt, joita edellä mainitut kiellot koskevat, eivät saa vierailla sivustolla.

Oikeudet pidätetään

Pidätämme oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia, muokkauksia tai lisäyksiä näihin käyttöehtoihin tai poistaa niistä osia.

Lainkäyttöalue, ehtojen itsenäisyys

Näihin käyttöehtoihin tai tähän sivustoon liittyvät kanteet käsitellään vain ja ainoastaan Münchenin oikeusistuimissa Saksassa

Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys todetaan täytäntöpakottomaksi, käyttöehtojen muut määräykset ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia.

Riidanratkaisu

AllianzGI-yhtymä ei ole halukas tai velvoitettu osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen riidanratkaisuelinten kanssa.