Korvaus Politiikka

Voimaantulopäivä: 1. tammikuuta 2017

Allianz Global Investors GmbH / risklab GmbH

Palkka- ja palkkiopolitiikan kuvaus siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun DIREKTIIVIN 2009/65/EY artiklan 69 sekä artiklan 78 yhdistettynä artikloihin 14a ja 14b mukaisesti (UCITS-direktiivi) – Allianz Global Investors GmbH:n (”AllianzGI”) uudelleenlaadittu toisinto.

Lisätietoja yhtiön nykyisestä palkka- ja palkkiopolitiikasta julkaistaan Internetissä osoitteessa regulatory.allianzgi.com. Tähän sisältyy kuvaus tiettyjen työntekijäryhmien palkkojen, palkkioiden ja etuuksien laskentamenetelmistä sekä myöntämisestä vastuussa olevien henkilöiden tiedot [mukaan lukien palkkiovaliokunnan jäsenet]. Yhtiö voi pyynnöstä toimittaa tiedot paperiversiona maksutta.

Palkkojen ja palkkioiden hallinnointi

Yhtiön johto tekee säännöllisesti palkkoja ja palkkioita koskevia päätöksiä. Päätökset perustuvat alhaalta ylös / ylhäältä alas -menetelmään, jota käytetään arvioimaan tuloksia ja tekemään vuoden lopun korvauspäätöksiä. Tämä menetelmä sisältää esimiesten, toiminnallisten johtajien ja AllianzGI:n johdon palautteen. Itse yhtiöjohdon palkkausta koskevat päätökset tekee osakkeenomistaja.

Hallintoneuvosto on lisäksi muodostanut palkkiovaliokunnan, joka koostuu tällä hetkellä kahdesta hallintoneuvoston jäsenestä. Palkkiovaliokunnan jäsenet ovat tällä hetkellä tohtori Markus Deliano ja David Newman (työntekijöiden edustaja). Palkkiovaliokunta hallinnoi sille osoitettuja valvontatehtäviä ja huolehtii niistä sekä erityisesti riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuustoimintojen ylempien johtajien palkka- ja palkkiojärjestelmän tarkistamisesta.

Henkilöstöhallinnon, lainsäädännön ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvovan osaston ja riskienhallinnan yhdessä kehittämä palkka- ja palkkiopolitiikka pyrkii soveltamaan lakisääteisiä vaatimuksia työntekijöiden ja johtokunnan jäsenten palkitsemisjärjestelmien järjestämisestä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja yhteissijoitusyrityksiä koskevien direktiivien mukaisesti. Se koskee AllianzGI GmbH:ta. Hallintoneuvosto hyväksyi politiikan joulukuussa 2014, ja sitä muutettiin viimeksi maaliskuussa 2017.

Työstä maksettava korvaus AllianzGI:ssä

Rahallinen korvaus muodostuu pääosiltaan peruspalkasta, joka yleensä heijastaa kunkin työroolin laajuutta ja sen edellyttämiä vastuita ja kokemusta, ja vuotuisesta muuttuvasta, harkinnanvaraisesta palkkiosta. Muuttuva palkkio sisältää yleensä sekä vuotuisen käteispalkkion, joka maksetaan tulosvuoden päättymisen jälkeen, että kaikille niille henkilöstön jäsenille tarkoitetun lykättävän osan, joiden muuttuva palkkio ylittää tietyn kynnyksen. Liiketoimintamme dynaamisen luonteen vuoksi muuttuva palkkio määräytyy harkinnanvaraisesti esimiesten ja toiminnallisten johtajien palautteen mukaan.

Muuttuville palkkioille varatun yhtiönlaajuisen poolin koko riippuu yhtiön liiketoimintatuloksesta ja riskiasemasta, joten se vaihtelee vuodesta toiseen. Muuttuvien palkkioiden poolin riskinarviointi perustuu AllianzGI:n olemassa oleviin riskienhallinnan standardeihin ja prosesseihin, joiden avulla voidaan tunnistaa merkittävät riskit, mukaan lukien merkittävät lailliset rikkeet tai vaatimusten laiminlyönnit, jotka on otettava huomioon arvioitaessa muuttuvien palkkioiden poolin mukauttamistarpeita.

Työntekijöille maksettavien palkkioiden taso määräytyy sekä määrällisten että laadullisten suorituskykymittareiden perusteella. Määrällisiä mittareita verrataan mitattaviin tavoitteisiin. Laadulliset mittarit huomioivat toimet, jotka heijastavat ydinarvojamme, eli huippuosaamista, työhön kohdistuvaa innostusta, rehellisyyttä ja kunnioitusta. 360 asteen arviointi- ja palautemenetelmä muodostaa osan laadullisesta palautteesta kaikkien työntekijöiden osalta.

Sijoitusammattilaisten päätökset vaikuttavat ratkaisevasti asiakkaidemme onnistumiseen, ja heidän osaltaan määrälliset mittarit keskittyvät kestäviin sijoitustuloksiin. Salkunhoitajien arvioinnissa määrällinen elementti suuntautuu heidän hoitamiensa asiakassalkkujen viitearvojen mukaan tai asiakkaan määrittelemän sijoitustavoitteen mukaisesti, jotka on mitattu monivuotisen kehyksen perusteella.

Niiden työntekijöiden osalta, joiden vuotuinen muuttuva palkkio ylittää tietyn kynnyksen, osa palkkiosta jaetaan pitkäaikaisen palkkion muodossa. Tämä on tärkeä ominaisuus, joka yhdistää yksilöllisen tuloksen pitkäaikaisen arvon luomiseen AllianzGI:lle, asiakkaille ja osakkeenomistajille. Ositus on suhteessa myönnetyn muuttuvan palkkion määrään; suuremmissa palkkiossa pitkäaikaisen palkkion osuus on suurempi. Palkkioiden odotusaika on kolme vuotta.

Yhtiössä valvontatoimintaa harjoittavaksi tunnistetun henkilöstön (esim. riskienhallinta, vaatimustenmukaisuus) osalta tavoitteet riippuvat ensisijaisesti valvontayksiköiden toimintokohtaisista tavoitteista (yleensä yksilöllisten ja/tai organisaatiokriteerien tasolla).

Tunnistetun henkilöstön palkka- ja palkkioedellytykset

Asetuksen mukaan tietyt henkilöstöryhmät luokitellaan ”tunnistetuksi henkilöstöksi”: johtoryhmän jäsenet, riskinottajat ja määräysvaltaa käyttävät työntekijät nykyisten organisaatiokaavioiden ja työprofiilien mukaisesti sekä kaikki työntekijät, joiden kokonaispalkka ja -palkkiot asettavat heidät samaan palkkauskategoriaan kuin johtoryhmän jäsenet, ja riskinottajat, joiden toiminnalla on merkittävä vaikutus yhtiön ja sen hoitamien sijoitusrahastojen riskiprofiileihin.

Tunnistetuksi henkilöstöksi luokitelluille työntekijöille asetetaan lisävaatimuksia, jotka liittyvät tuloksen hallintaan, muuttuvan palkkion muotoon ja maksujen ajoitukseen. Tarkemmin:

 • Ainakin yksi tavoite määritetään monivuotisen aikakehyksen perusteella.
 • Merkittävä osa koko muuttuvasta palkkiosta siirretään pitkäaikaisiin kannustuspalkkioihin.
 • Käyttöön otetaan ylimääräisiä hallussapitojaksoja eli ns. ”säilytysaikoja” lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimien osille.
  • Muuttuvista palkkioista (lykätyistä ja ei-lykätyistä) 50 % on koostuttava yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksista tai osakkeista tai vastaavista rahoitusvälineistä.
 • Jälkikäteen tapahtuva riskisopeutus mahdollistaa aikaisempien vuosien tulosten arvioinnin ja niihin liittyvien palkkioiden täsmälliset mukautukset, jotta voidaan estää kokonaan tai osittain lykätyn palkkion maksaminen (Malus) tai palauttaa palkkiosumman omistusoikeus yhtiölle (Clawback).

Malus- tai Clawback-periaatetta sovelletaan kyseisen tunnistetun henkilöstön jäsenen kohdalla vain laiminlyönnin tai tahallisen rikkomuksen (esim. toimintaohjeiden tai muiden sisäisten, erityisesti riskejä koskevien sääntöjen rikkominen) tapauksessa, jonka on Malus-periaatetta sovellettaessa täytynyt johtaa seuraavaan:

 • Yhtiö, liiketoimintayksikkö ja/tai rahasto on kärsinyt taloudellisen tuloksen merkittävästä laskusta.
 • Yhtiö on kärsinyt merkittävän riskienhallinnan epäonnistumisen.

Clawback-periaatteen soveltaminen edellyttää jotain seuraavista:

 • On tehty petos.
 • Asiakkaille, sääntelyviranomaisille, yleisölle (erityisesti markkinoille) tai yhtiölle (esim. johtokunta, esimiehet, muut yksiköt) on toimitettu harhaanjohtavia tietoja.
 • Tunnistetun henkilöstön saama palkkio on sovellettavien säännösten vastainen.