Podmienky používania

Dôležité právne informácie

Túto webovú lokalitu prevádzkuje a spravuje skupina Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Nemecko. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nenavštevujte túto webovú lokalitu ani žiadnu z jej stránok (ďalej len „lokalita“).

Použitie obsahu

Obsah lokality je k dispozícii výhradne na informačné účely. Uverejňovanie obsahu a prístup na túto lokalitu nepredstavuje žiadne explicitné alebo implicitné poskytovanie služieb alebo produktov zo strany skupiny Allianz Global Investors (AllianzGI) alebo jej pridružených spoločností. Informácie týkajúce sa finančných produktov alebo služieb sú k dispozícii iba prostredníctvom príslušných spoločností skupiny AllianzGI.

Autorské práva

Celý obsah tejto lokality je majetkom skupiny Allianz Global Investors GmbH, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností (ďalej len spoločne „skupina AllianzGI“) alebo tretích strán a je chránený platným autorským zákonom s vyhradením všetkých práv. Všetky práva na stránky a obsah a usporiadanie lokality sú vo vlastníctve skupiny AllianzGI a jej poskytovateľov licencií. Informácie uvedené na webovej lokalite nesmiete bez výslovného písomného súhlasu skupiny AllianzGI predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť ani komerčne využívať. Sťahovaním alebo kopírovaním z tejto lokality iným spôsobom nezískavate nárok na žiadny softvér alebo materiály. Nesmiete opakovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronicky alebo inak), upravovať, zobrazovať, preposielať, udeľovať licencie, odkazovať na túto lokalitu alebo ju inak používať na verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho povolenia zo strany skupiny AllianzGI.

Nič na tejto lokalite sa nesmie vykladať ako udelenie licencie alebo práva používať obrázok, ochrannú známku, servisnú známku alebo logo, ktoré sú majetkom skupiny AllianzGI. Skupina AllianzGI si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej vlastných informácií alebo materiálov na tejto lokalite a bude presadzovať príslušné práva v plnom rozsahu platných autorských práv a práv ochrannej známky.

Žiadna ponuka

Tento obsah neobsahuje ponuku, dopyt alebo odporúčanie týkajúce sa akýchkoľvek služieb riadenia investícií alebo ponuku na predaj alebo navádzanie na nákup nejakého cenného papiera. V žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, navádzanie, poskytovanie alebo predaj boli protiprávne, nebudú poskytované žiadne služby tohto druhu ani v nej nebudú ponúkané alebo predávané cenné papiere. Každý potenciálny investor by sa mal uistiť, že investícia do akéhokoľvek produktu skupiny AllianzGI je prípustná v súlade s pravidlami a predpismi, ktoré platia v krajine jeho bydliska.

Poskytnuté informácie sú len na informačné účely a investori musia sami určiť, či je určitá služba alebo produkt vhodný pre ich investičné potreby. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych produktov nájdete v ponukových materiáloch. Predchádzajúca výnosnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Tieto informácie nie sú určené na a nemali by byť interpretované ako právne alebo daňové poradenstvo.

Niektoré údaje uvedené v tomto dokumente môžu byť vyhláseniami o budúcich očakávaniach a ďalšími výhľadovými vyhláseniami, ktoré vychádzajú z aktuálnych názorov a predpokladov správcu, a zahŕňajú známe a neznáme riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky, výkonnosť alebo udalosti sa budú líšiť od výsledkov, výkonnosti alebo udalostí uvedených alebo naznačených v týchto vyhláseniach. Okrem vyhlásení, ktoré sú výhľadové z dôvodu kontextu, označujú výhľadové vyhlásenia slová ako „môže, bude, mal by, očakáva, plánuje, zamýšľa, predpokladá, verí, odhaduje, predpovedá, potenciálny alebo pokračuje“ a podobné výrazy.

Záležitosti uvedené na tejto webovej lokalite môžu zahŕňať aj riziká a neistoty, ktoré sú niekedy opísané v záznamoch spoločnosti Allianz SE pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzu. Spoločnosť na seba nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať uvedené informácie týkajúce sa výhľadov.

Opisné informácie na tejto lokalite platia pre skupinu AllianzGI ako celok a opísané produkty, služby, cenné papiere a finančné nástroje nemusia byť k dispozícii alebo vhodné pre vás.

Investície

Predchádzajúca výnosnosť nie je nevyhnutne návodom na výnosnosť v budúcnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesať alebo stúpať a nemusíte získať späť sumu svojej pôvodnej investície. Ak investície zahŕňajú menové riziko, zmeny výmenného kurzu môžu spôsobiť zvýšenie alebo zníženie hodnoty investície. V prípade niektorých investícií by ste mali vziať na vedomie, že pre ne neexistuje žiaden uznávaný trh, a preto ich obchodovanie alebo získanie informácií o ich hodnote alebo rozsahu rizík, ktorým sú vystavené, môže byť náročné. Akékoľvek daňové výhody uvedené na tejto lokalite podliehajú zmenám a ich dostupnosť a hodnota budú závisieť od vašich individuálnych okolností.

Nespoliehajte sa na uvedené informácie

Hoci skupina AllianzGI vynaložila primeranú starostlivosť na to, aby zabezpečila presnosť informácií na tejto lokalite, neexistuje žiadne výslovné alebo predpokladané vyhlásenie alebo záruka (vrátane zodpovednosti voči tretím stranám) zo strany skupiny AllianzGI alebo jej zmluvných partnerov týkajúca sa presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti týchto informácií. Názory a akýkoľvek iný obsah na lokalite poskytuje skupina AllianzGI výhradne na osobné a informačné účely a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Obsah lokality nepredstavuje investičné, právne, daňové ani iné rady a nemožno sa naň spoliehať pri investovaní alebo inom rozhodovaní. Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia by vám malo byť poskytnuté primerané a špecifické odborné poradenstvo.

Žiadna záruka

Informácie a názory obsiahnuté na tejto lokalite, vrátane hypertextových odkazov alebo odkazov na iné lokality, sú poskytované bez záruky akéhokoľvek druhu, či už uvedenej alebo naznačenej, v čo najväčšom možnom rozsahu, ktorý povoľujú platné zákony. Skupina AllianzGI nezaručuje primeranosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií na lokalite a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo opomenutia. Zodpovedáte za vyhodnotenie primeranosti, presnosti, spoľahlivosti a úplnosti všetkých informácií alebo obsahu dostupného na tejto lokalite. Skupina AllianzGI nepreberá žiadnu zodpovednosť za záruku, že funkcie obsiahnuté na tejto lokalite budú neprerušované alebo bezchybné, že budú odstránené chyby alebo že táto lokalita alebo servery, ktoré ju sprístupňujú, budú bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek.

Obmedzenie zodpovednosti

Naša zodpovednosť je obmedzená na prípady zámeru a hrubej nedbanlivosti. Žiadna z týchto podmienok používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za a) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou, b) podvod alebo podvodné vyhlásenie, alebo c) zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť v súlade s platnými zákonmi.

Zverejňovanie informácií o našich fondoch

Na tejto webovej lokalite poskytujeme komplexné informácie o sortimente produktov ponúkaných skupinou AllianzGI. Ďalšie informácie sú k dispozícii iba na požiadanie a v súlade s našimi internými smernicami o uverejňovaní informácií o našich fondoch.

Ďalšie lokality

Niektoré hypertextové odkazy alebo odkazované webové lokality vás pre zjednodušenie môžu presmerovať na webové lokality tretích strán, ktoré sú všeobecne rozpoznané podľa názvu domény najvyššej úrovne. Ich obsah sme neprešetrili ani neanalyzovali a nezaručujeme primeranosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií na hypertextových odkazoch alebo odkazovaných webových lokalitách a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah.

Zodpovedáte za vyhodnotenie primeranosti, presnosti, spoľahlivosti a úplnosti akýchkoľvek informácií alebo obsahu dostupného na hypertextových odkazoch alebo odkazovaných webových lokalitách. Hypertextový odkaz na inú lokalitu je určený len na informatívne účely a neznamená, že skupina AllianzGI potvrdzuje alebo schvaľuje lokalitu alebo akékoľvek produkty alebo služby, ktoré popisuje. Skupina AllianzGI si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť ľubovoľný hypertextový odkaz alebo program.

Vami predložené informácie

Prostredníctvom tejto lokality by ste nemali predkladať žiadne dôverné alebo chránené informácie. Všetky informácie alebo materiály predložené prostredníctvom tejto lokality sa budú považovať za vlastníctvo skupiny AllianzGI. Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov prostredníctvom tejto lokality nám udeľujete neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, vykonávanie, úpravu, prenos a distribúciu týchto materiálov alebo informácií. Skupina AllianzGI môže slobodne využiť na akýkoľvek účel všetky nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tejto lokality. Skupina AllianzGI nepodlieha žiadnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť o predložených informáciách, s výnimkou prípadov dohody so spoločnosťou skupiny AllianzGI , ktorá má so zákazníkom priamy vzťah, alebo ak to je inak výslovne dohodnuté alebo požadované zákonom.

Miestne právne obmedzenia

Lokalita nie je určená žiadnej osobe v jurisdikcii, v ktorej je (z dôvodu štátnej príslušnosti, bydliska alebo inak) zakázané zverejnenie alebo dostupnosť lokality. Osoby, na ktoré sa takéto zákazy vzťahujú, nesmú na lokalitu pristupovať.

Vyhradenie práv

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto podmienok používania.

Jurisdikcia, oddeliteľnosť

O všetkých súdnych sporoch vyplývajúcich z týchto podmienok alebo súvisiacich s touto webovou lokalitou budú rozhodovať výlučne súdy so sídlom v Mníchove, Nemecko.

Ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok nevykonateľné, platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení nebude ovplyvnená.

Riešenie sporov

Skupina AllianzGI nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa na riešení sporov pred orgánom na riešenie sporov spotrebiteľov.