Terms of Use

Važne pravne informacije

Ovom web-stranicom upravlja te istu održava društvo Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Njemačka. Pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe. Ako niste suglasni s ovim uvjetima i odredbama, ne pristupajte ovoj web-stranici niti s njom povezanim stranicama (u daljnjem tekstu „Stranica”).

Uporaba sadržaja

Sadržaj ove stranice dostupan je samo u informativne svrhe. Objavljivanje sadržaja i pristup ovoj Stranici ne smatra se, izričito ili prešutno, pružanjem usluga ili proizvoda koje obavljaju društvo Allianz Global Investors (AllianzGI) ili njegova pridružena društva. Informacije o financijskim proizvodima ili uslugama dostupne su jedino posredstvom društva Grupe AllianzGI.

Autorska prava

Cijeli sadržaj ove Stranice u vlasništvu je društva Allianz Global Investors GmbH, njegovih izravnih ili neizravnih društava-kćeri (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom „Grupa AllianzGI”) ili trećih osoba te je zaštićen mjerodavnim zakonom o autorskim pravima sa svim pridržanim pravima. Sva prava na stranice, sadržaj te uređenje stranica u vlasništvu su Grupe AllianzGI i njezinih davatelja licence. Zabranjena je prodaja, distribucija, objavljivanje, emitiranje, prosljeđivanje ili komercijalno iskorištavanje informacija sa Stranice na bilo koji način bez izričite pisane privole Grupe AllianzGI. Bilo kakvo preuzimanje ili kopiranje podataka s ove Stranice ne znači prijenos prava vlasništva na softver ili materijal na vas. Zabranjena je reprodukcija (djelomična ili u cijelosti), prenošenje (elektroničkim sredstvima ili na drugi način), izmjena, prikazivanje, ponovno izdavanje, licenciranje, stvaranje poveznica ili bilo kakav drugi oblik uporabe ove Stranice u javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog dopuštenja Grupe AllianzGI.

Ništa se na ovoj Stranici ne smije tumačiti kao dodjeljivanje licencije ili prava na uporabu bilo koje slike, zaštitnog znaka, uslužnog žiga ili logotipa, od kojih su svi u vlasništvu Grupe AllianzGI. Grupa AllianzGI pridržava sva prava na informacije ili materijal u njezinom vlasništvu na ovoj Stranici te će ostvariti ta prava koliko je to moguće prema mjerodavnim zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znacima.

Bez ponuda

Ništa što je ovdje sadržano ne čini ponudu, zahtjev ili preporuku u vezi bilo kakvih usluga upravljanja ulaganjima, ili ponudu za prodaju ili zahtjev za ponudu kupnje vrijednosnih papira; niti se takve usluge pružaju, niti se vrijednosni papiri nude ili prodaju u mjestu nadležnosti u kojem bi takva ponuda, zahtjev, nabava ili prodaja bila nezakonita. Svi potencijalni ulagatelji trebaju biti sigurni da je ulaganje u bilo koji proizvod Grupe AllianzGI dopušteno prema pravilima i propisima njihova prebivališta.

Pružene informacije služe samo u informativne svrhe te ulagatelji moraju sami utvrditi jesu li određena usluga ili proizvod prikladni njihovim potrebama ulaganja. Daljnje informacije o određenim proizvodima potražite u dokumentima ponude. Uspješnost u prošlosti nije jamstvo budućih rezultata. Ove informacije nisu namijenjene uporabi kao pravni ili porezni savjeti, te se ne smiju takvima tumačiti.

Određene izjave koje su ovdje navedene mogu biti izjave o budućim očekivanjima i druge anticipativne izjave koje se temelje na trenutačnim stavovima i pretpostavkama uprave te uključuju poznate i nepoznate rizike i neizvjesnosti iz kojih bi mogli proizaći stvarni rezultati, uspješnost ili događaji koji se znatno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih u takvim izjavama. Uz izjave koje su anticipativne prema kontekstu, riječi „može, hoće, treba, očekuje, planira, namjerava, predviđa, vjeruje, procjenjuje, prognozira, potencijal, ili nastaviti” i slični izrazi svojstveni su anticipativnim izjavama.

Teme o kojima se ovdje raspravlja mogu uključivati i rizike i neizvjesnosti koji su povremeno opisivani u dokumentima koje društvo Allianz SE podnosi američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu. Društvo se ne obvezuje ažurirati bilo kakve anticipativne informacije sadržane u ovim Uvjetima uporabe.

Informacije na ovoj Stranici opisuju Grupu AllianzGI u cijelosti, te opisani proizvodi, usluge, vrijednosni papiri i financijski instrumenti možda neće biti dostupni ili prikladni za vas.

Ulaganja

Uspješnost u prošlosti nije nužno vodič za uspješnost u budućnosti. Vrijednost ulaganja te dobit od njih mogu padati, kao i rasti, i možda nećete dobiti natrag onoliko koliko ste izvorno uložili. U slučaju da ulaganja uključuju izloženost valutnom riziku, vrijednost ulaganja može rasti ili padati ovisno o promjenama u tečaju. U slučaju nekih ulaganja morate biti svjesni da za njih ne postoji priznato tržište te da bi vam stoga moglo biti teško poslovati s njima ili dobiti informacije o njihovoj vrijednosti ili o tome koliko su velikim rizicima izložena. Sve porezne olakšice navedene na ovoj Stranici podložne su promjenama te njihova dostupnost i vrijednost ovise o vašim vlastitim okolnostima.

Bez oslanjanja

Iako je Grupa AllianzGI poduzela sve razumne mjere kako bi osigurala da su informacije sadržane na ovoj Stranici točne, Grupa AllianzGI i njezini ugovorni partneri ne daju nikakve izjave ili jamstva (uključujući odgovornost prema trećim osobama), izričito ili prešutno, u vezi njihove točnosti, pouzdanosti ili potpunosti. Mišljenja i bilo koje druge sadržaje na stranici pruža Grupa AllianzGI samo za osobnu uporabu i u informativne svrhe te su podložni promjeni bez najave. Ništa sadržano na ovoj Stranici ne smatra se savjetima za ulaganje, pravnim, poreznim ili drugim savjetima te se na isto ne smije oslanjati prilikom donošenja odluke o ulaganju ili neke druge odluke. Prije donošenja odluke o ulaganju potrebno je ishoditi relevantne i specifične profesionalne savjete.

Bez jamstva

Informacije i mišljenja sadržani na ovoj Stranici, uključujući poveznice ili reference na druge stranice, pružaju se u svom izvornom obliku, bez ikakvog jamstva, izričitog ili prešutnog, u najvećoj mjeri koju dopušta mjerodavno pravo. Grupa AllianzGI ne jamči prikladnost, točnost, pouzdanost ili potpunost svih informacija na Stranici i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti za pogreške ili izostavljanja u njima. Vi ste odgovorni za procjenu prikladnosti, točnosti, pouzdanosti i potpunosti svih informacija i sadržaja dostupnih na ovoj Stranici. Grupa AllianzGI nadalje ne prihvaća odgovornost, niti ne jamči, da će funkcije sadržane na ovoj Stranici biti neprekinute ili bez pogrešaka, da će kvarovi biti ispravljeni, ili da će ova Stranica ili poslužitelji koji je omogućuju biti slobodni od virusa i drugih štetnih komponenti.

Ograničenje odgovornosti

Naša je odgovornost ograničena na namjeru i grubu nepažnju. Ništa u ovim uvjetima uporabe ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za (a) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nepažnjom; (b) prijevaru ili lažno prikazivanje s namjerom prijevare; ili (c) svaku odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti mjerodavnim pravom.

Objava informacija o našim fondovima

Pružamo sveobuhvatne informacije o asortimanu proizvoda koji grupa AllianzGI nudi na ovoj web-stranici. Daljnje informacije dostupne su jedino na zahtjev te u skladu s našim internim smjernicama za objavu informacija o našim fondovima.

Stranice s poveznicama

Određene poveznice ili upućivanje na web-stranice na Stranici mogu vas, radi vaše praktičnosti, poslati na web-stranice trećih osoba, koje se općenito raspoznaju po nazivu njihove vršne domene. Njihov sadržaj nismo istražili niti analizirali i ne jamčimo za prikladnost, točnost, pouzdanost ili potpunost informacija na stranicama s poveznicama ili stranicama na koje upućujemo, te se izričito odričemo svake odgovornosti za sav njihov sadržaj.

Odgovorni ste za procjenu prikladnosti, točnosti ili pouzdanosti i potpunosti svih informacija i sadržaja dostupnih na stranicama na koje postoje poveznice i stranicama na koje upućujemo na Stranici. Poveznica na drugu stranicu postavljena je samo radi praktičnosti te ne implicira da Grupa AllianzGI odobrava ili podržava tu stranicu ili na njoj opisane proizvode i usluge. Grupa AllianzGI zadržava pravo u svako doba ukloniti poveznicu i program za povezivanje.

Informacije koje predajete

Ne smijete predati bilo kakve povjerljive ili privatne informacije putem Stranice. Sve informacije i materijal prikupljeni na Stranici smatraju se vlasništvom Grupe AllianzGI. Predajom informacija i materijala putem Stranice dajete nam neograničenu i neopozivu dozvolu da upotrebljavamo, reproduciramo, prikazujemo, izvodimo, mijenjamo, prenosimo i distribuiramo te materijale ili informacije. Grupa AllianzGI smije slobodno upotrebljavati u sve svrhe sve ideje, koncepte, znanje i upute ili tehnike koje nam predate putem Stranice. Grupa AllianzGI nije podložna nikakvim obvezama povjerljivosti u vezi predanih informacija, osim ako tako nije dogovoreno s društvom Grupe AllianzGI koja ima izravni odnos s kupcem, ili ako nije specifično dogovoreno drugačije ili ako se zahtijeva zakonom.

Lokalna pravna ograničenja

Stranica nije upućena osobama u mjestima nadležnosti gdje je (zbog nacionalnosti tih osoba, njihova prebivališta ili drugih razloga) objava ili dostupnost Stranice zabranjena. Osobe na koje se takve zabrane odnose ne smiju pristupati Stranici.

Pridržavanje prava

Pridržavamo pravo na promjenu, izmjenu, dodavanje ili uklanjanje dijelova ovih uvjeta uporabe u svako doba.

Nadležnost, salvatorna klauzula

Svaka prava radnja koja proizlazi iz ovih uvjeta ili ove web-stranice mora se provoditi isključivo na sudovima u Münchenu, u Njemačkoj.

U slučaju da se bilo koja odredba ovih uvjeta smatra neprovedivom, to neće utjecati na valjanost ili provedivost preostalih odredbi.

Rješavanje sporova

Grupa AlllianzGI nije voljna ili obvezna sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred tijelom za rješavanje sporova za potrošačke sporove.