Privacy

Laatst aangepast op: 05/2018

Als verantwoordelijke bedankt Allianz Global Investors GmbH (‘Allianz Global Investors’ of ‘wij’; Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt, Duitsland) u voor het bezoek aan deze website (‘Site’) en voor uw interesse voor onze dienstverlening en producten.

Uw privésfeer is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich prettig als u onze Site bezoekt. We zien erop toe dat we uw persoonsgegevens (d.w.z. afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een bepaalde of te identificeren natuurlijke persoon) die in verband met het bezoek aan onze Site worden verzameld, verwerkt en gebruikt, beschermen. Voor zover dit technisch mogelijk en billijk is, zullen we het anonieme gebruik van de Site of het gebruik van de Site onder een pseudoniem toestaan.


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden. We verzoeken u daarom om deze regelmatig te raadplegen.

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om te beschrijven hoe en voor welke doeleinden welke soorten persoonsgegevens van gebruikers van de Site verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Deze privacyverklaring geeft ook een overzicht van de passende voorzorgsmaatregelen die voor de veiligheid van uw persoonsgegevens worden getroffen.

Wat is het doel en het toepassingsgebied van deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door Allianz Global Investors verzameld, verwerkt en gebruikt worden wanneer u de Site bezoekt. Deze geldt niet voor websites die onder de controle van derden vallen en waar de Site mogelijk naar verwijst (‘Sites van derden’).

We verzoeken u de privacyverklaring van Sites van derden te controleren aangezien Allianz Global Investors niet verantwoordelijk is voor de inhoud of de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens van Sites van derden en hierop geen invloed heeft.

De inhoud van deze privacyverklaring is mogelijk onderworpen aan aanvullende bepalingen of disclaimers of andere contractuele bepalingen die u met Allianz Global Investors hebt afgesloten, evenals bindende wetten en voorschriften die van toepassing zijn.

Welke informatie verzamelen we over u en met welke doeleinden?

Wanneer u de Site bezoekt, slaat onze webserver automatisch details van uw bezoek op (bijvoorbeeld uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, welke browser-software u gebruikt, welke afzonderlijke subpagina’s van de website u daadwerkelijk oproept, inclusief de datum en de duur van uw bezoek).

Bovendien verzamelen, verwerken en gebruiken we persoonsgegevens die u via de Site beschikbaar stelt, bijvoorbeeld wanneer u persoonlijke details (d.w.z. naam, geslacht, adres, e-mail adres, telefoon-/faxnummer) invoert als u inlogt of wanneer u zich abonneert op een e-mail nieuwsbrief.

Allianz Global Investors verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens:

 • ten behoeve van technische administratie en onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de Site;
 • ten behoeve van klanten- en gebruikersadministratie;
 • voor marketingdoeleinden, om u over onze producten en diensten te informeren.
 • voor online promotieprocessen

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze?

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt afhankelijk van het bovengenoemde doel plaats ter uitvoering van de (pre-)contractuele maatregelen of ter behartiging van onze legitieme belangen zoals voor de nadere ontwikkeling van de Site of voor marketingdoeleinden.

We slaan uw persoonsgegevens net zo lang op als wij deze voor het bereiken van deze doelen nodig hebben. Zodra we uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer nodig hebben, zullen we deze uit ons systeem verwijderen tenzij we om wettelijke redenen verplicht zijn deze te bewaren.

Hoe gebruiken we trackingtechnologieën?

Allianz Global Investors gebruikt trackingtechnologieën zoals cookies of tags. Wij verzoeken u om voor details over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, in het bijzonder voor marketingdoeleinden en voor markt- en opinieonderzoek, onze Allianz Global Investors cookie-richtlijn te raadplegen.

Aan wie geven we uw informatie door?

Voor het verrichten van diensten door Allianz Global Investors en voor de bovenstaande doeleinden kan Allianz Global Investors uw informatie doorgeven aan gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers van Allianz Global Investors en externe aanbieders zoals marketingbureaus of webanalyse-dienstverleners binnen en buiten het land waar u woont.

De bij ons aangesloten bedrijven ( zie https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us), vertegenwoordigers en externe aanbieders die toegang hebben tot de op de Site verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens zijn verplicht om de gegevensbescherming in acht te nemen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte die eventueel een lager niveau van gegevensbescherming bieden. Indien de Europese Commissie nog geen passend niveau van gegevensbescherming voor een dergelijk Ontvangend land vastgesteld heeft, zorgen we ervoor dat de Ontvanger van uw persoonsgegevens een dergelijk passend niveau naleeft. Hiertoe sluiten we bijv. door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules voor contracten met de Ontvanger af of komen we met de gelieerde groepsmaatschappijen bindende groepsbrede regelingen overeen, die telkens opgevraagd kunnen worden op: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us.

We kunnen uw gegevens indien dit volgens het toepasselijke recht vereist of toegestaan is ook aan overheidsinstanties of overheidsorganen, toezichthoudende autoriteiten of andere personen doorgeven, telkens in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften, een rechterlijke uitspraak of een officieel verzoek, of beantwoordend aan en ten behoeve van richtlijnen van (toezichthoudende) autoriteiten of soortgelijke procedures.

Wat voor veiligheidsmaatregelen hebben we ingevoerd om uw via de Site verzamelde gegevens te beschermen?

Allianz Global Investors heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens die Allianz Global Investors via de Site verzameld heeft tegen onbevoegde toegang en tegen misbruik, verlies of vernietiging te beschermen.

Hoe gaan wij om met de aan en door Allianz Global Investors gestuurde elektronische berichten?

Alle aan en door Allianz Global Investors gestuurde elektronische berichten worden - in onze systemen - beschermd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen en mogen door personen die niet direct bij de communicatie betrokken zijn alleen worden geraadpleegd in gemotiveerde gevallen overeenkomstig de geldende wetten en voorschriften (bijvoorbeeld bij een rechterlijke uitspraak, verdenking van strafbaar gedrag, schending van toezichthoudende verplichtingen); deze toegang wordt alleen verleend aan bepaalde personen in vastgestelde functies (bijv. Recht, Compliance, Risico). Elk deel van de procedure, evenals de gebruikte zoekcriteria, worden in een protocol vastgelegd.

Waar moet u op letten wanneer u gegevens via internet verzendt?

Het internet wordt in het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd en gegevens die via internet worden verzonden (zoals aan of vanuit de Site of door middel van een elektronisch bericht verzonden gegevens), kunnen eventueel door onbevoegde derden worden ingezien. Dit leidt er mogelijk toe dat gegevens worden prijsgegeven, de inhoud wordt gewijzigd of tot technische storingen. Zelfs als zowel de zender als de ontvanger in hetzelfde land gevestigd zijn, kunnen via het internet verzonden gegevens eventueel over internationale grenzen heen doorgegeven worden en doorgestuurd worden naar een ander land waar een lager niveau van gegevensbescherming geldt dan in het land waar u woont.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens aanvaarden gedurende de overdracht via internet aan Allianz Global Investors. Om uw privésfeer te beschermen herinneren wij u eraan dat u ook andere middelen kunt gebruiken voor uw communicatie met Allianz Global Investors indien dit naar uw mening passend is.

Hoe kunt u gebruikersrechten uitoefenen?

Indien de wettelijke voorschriften dit toestaan, heeft u jegens ons het recht om:

 • inlichtingen over uw persoonsgegevens, inclusief gegevens zoals bijvoorbeeld de gegevensbron en de categorieën van gegevens, de verwerkingsdoelen, de Ontvangers (of categorieën van Ontvangers) en de desbetreffende bewaartermijn te verlangen;
 • uw persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren, zodat deze steeds correct zijn;
 • uw persoonsgegevens in een elektronisch formaat voor u of voor een door u aangewezen derde te ontvangen;
 • te verlangen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd indien deze voor de boven genoemde doelen niet meer zijn vereist.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, totdat we de juistheid daarvan hebben gecontroleerd;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om concrete redenen die uw situatie van dat moment betreffen en die voorrang hebben op onze rechtmatige verwerkingsredenen; en
 • indien uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt, om uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaats gevonden heeft voor de intrekking;
 • een klacht bij ons of bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen.


U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of voor markt- of opinieonderzoek.

Neemt u alstublieft contact met ons op voor alle vragen of opmerkingen over de gegevensbescherming en om de bovengenoemde rechten uit te oefenen:

Allianz Global Investors GmbH
Data Protection Officer
Legal & Compliance
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Duitsland

of zend een-mail aan:
privacy@allianzgi.com

Gebruik van plug-ins van sociale netwerken:

Onze Site gebruikt de volgende plug-ins van sociale Netwerken (‘Plug-ins’)

Facebook Share Button geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
Tweet Button geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, VS
LinkedIn Share Button geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS
Xing Share Button geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354, Hamburg, Duitsland YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor te 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS.
YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Soundcloud wordt geëxploiteerd door SoundCloud Limited met hoofdkantoor te 33 St James Square, London SW1Y 4JS, UK.

Alle plugins worden aangeduid met het merk van de desbetreffende exploitant Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube en Soundcloud (de ‘Exploitant’).

Wanneer u een website bezoekt die een plug-in van een sociaal netwerk bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de Exploitant tot stand. De Exploitant stuurt de inhoud van de plug-in direct door naar uw browser. Deze zorgt ervoor dat de inhoud van de plug-in in de site wordt ingebed. Daardoor wordt de Exploitant in staat gesteld om informatie te ontvangen over het feit dat u de desbetreffende subpagina van onze Site hebt bezocht. Om die reden heeft Allianz Global Investors geen invloed op de gegevens die door de plug-ins worden verzameld en informeren wij u naar ons beste weten: de ingebedde plug-ins informeren de Exploitant over het feit dat u de desbetreffende subpagina van onze Site hebt bezocht. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens aan de Exploitant worden doorgegeven, dient u uit te loggen van het bestaande account voordat u onze Site bezoekt. Het bedrijf XING AG zal uw gegevens overigens alleen gebruiken om de deelfuncties (bijv. de berekening/aanduiding van de waarde van de teller) beschikbaar te stellen en zal geen persoonsgegevens van u opslaan of uw gedrag als gebruiker analyseren.

Wij verzoeken u om de privacyverklaring van de Exploitant te raadplegen voor nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking en het gebruik daarvan:

Facebook: https://nl-be.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Youtube: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Cookie-richtlijn van Allianz Global Investors

Laatst bijgewerkt: 05/2018

Door middel van deze cookie-richtlijn informeren wij, het bedrijf Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Duitsland (‘Allianz Global Investors’ of ‘wij’), u over de manier waarop we cookies en soortgelijke technologieën op onze website (‘Site’) gebruiken. Nadere informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken vindt u in onze Privacyverklaring.

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies. Om onze website voor u functioneel en optimaal vorm te geven en deze voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een reeks alfanumerieke tekens bevatten die op uw apparaat worden geplaatst. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Een sessiecookie wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft ook opgeslagen na het sluiten van de browser en kan door uw browser bij het volgende bezoek aan onze Site gebruikt worden. Uw browser biedt eventueel instellingsmogelijkheden met betrekking tot cookies. Let u er alstublieft op dat u de functies van de via onze Site aangeboden diensten in bepaalde gevallen niet volledig kunt gebruiken als u de cookies verwijdert of als u ertoe besluit deze niet toe te staan. Bovendien gebruiken wij in verband met de via onze Site aangeboden diensten cookies van externe aanbieders. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics voor de verzameling en de verwerking van bepaalde analysegegevens. Het is mogelijk dat wij ‘Niet volgen’ (‘Do Not Track’) signalen van browsers of soortgelijke procedures die kenbaar maken dat een gebruiker die onze Site bezoekt of die de door onze Site aangeboden diensten gebruikt niet online gevolgd wil worden, niet verwerken of niet daarop reageren. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de op onze Site gebruikte cookies inclusief hun desbetreffende doel en de telkens opgeslagen gegevens. Voor het gebruik van cookies op uw apparaat is uw toestemming voor het geplande gebruik vereist. Een dergelijke toestemming kan ook plaatsvinden door middel van hiervoor geschikte browserinstellingen. 

Clear GIFs/Web Beacons. Clear GIFs (ook bekend als Web Beacons) zijn doorgaans zeer kleine transparante grafieken (normaal gesproken 1 Pixel x 1Pixel) die op een website gebruikt worden en die in het kader van de diensten die we op onze Site aanbieden, ingezet kunnen worden en tevens samen met cookies ingezet worden om onze gebruikers en hun gebruiksgedrag te registreren.

De manier waarop we cookies en soortgelijke technologieën inzetten

We zetten cookies in en maken gebruik van automatische gegevensverzameling om: (1) onze Site en de diensten die we via de Site aanbieden, te personaliseren, bijvoorbeeld om op u betrekking hebbende gegevens op te slaan zodat u deze tijdens het gebruik van onze Site of bij de volgende keer dat u onze Site en de via onze Site aangeboden diensten gebruikt, niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) om op u afgestemde reclame, inhoud en gegevens aan u te verstrekken; (3) om de doeltreffendheid van onze Site en de via onze Site aangeboden diensten evenals reclameactiviteiten van externe aanbieders te observeren en te analyseren; (4) om gegroepeerde gebruiksstatistieken op te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het totaal aantal bezoekers en de bezoekfrequentie van de Site; en (5) om de door u opgegeven gegevens, evenals de status van de reclameacties of van de andere activiteiten die aangeboden worden via onze Site of via de daarop beschikbaar gestelde diensten, te volgen. Tracking technologieën helpen ons bovendien om de productiviteit van de Site te handhaven en te verbeteren, (1) doordat wij vaststellen of tussen uw computer en ons in het verleden contact bestaan heeft, en (2), om de meest populaire onderdelen van onze Site te identificeren.

Nadere details vindt u in de onderstaande tabel:

Naam Bestand(en) Beschrijving Geldigheidsduur Opt-out Cookie-soort /andere technologie
PageDisclaimerCookie PageDisclaimerCookie Deze cookie slaat informatie op over wanneer (het tijdstip waarop) een bezoeker de op de pagina gebaseerde gebruiksvoorwaarden geaccepteerd heeft. 30 dagen Nee Gebruikscookie
Google Analytics _ga
_gat
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op de computers van de gebruikers opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde gegevens over het gebruik van deze website door de gebruikers worden naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

In geval het anonimiseren van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, wordt het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in VS overgebracht en daar ingekort.

In opdracht van de Exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om het gebruik van de website door de Gebruiker te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nadere, met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de Exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics vanuit uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd.
voor maximaal 2 jaar U kunt het gebruik van cookies door een hiervoor geschikte instelling op uw browsersoftware voorkomen. U kunt in dit geval echter eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang gebruiken. U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door geen toestemming voor gebruik van de technologie te verlenen of de in de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren en daardoor de toestemming voor het gebruik in de toekomst in te trekken. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB Cookies van externe aanbieders
AllianzGIRoleCookie AllianzGIRoleCookie Bij het bezoek van deze Site moet de bezoeker een ‘rol’ kiezen (Bijv.: financieel adviseur, individuele belegger). Deze individuele rol-ID wordt in het cookie opgeslagen. 30 dagen Nee Gebruikscookie
AllianzGIRoleLevelTnCCookie AllianzGIRoleLevelTnCCookie Deze cookie slaat gegevens op over de rol-ID, de gebruiksvoorwaarden Site ID voor de desbetreffende Site evenals het precieze tijdstip waarop de rol geaccepteerd werd. 30 dagen Nee Gebruikscookie
PageTermsAndConditionCookie PageTermsAndConditionCookie Deze cookie slaat informatie op over het feit of een bezoeker de op de pagina gebaseerde gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. Dit houdt de Site-ID in, waarvoor de gebruiksvoorwaarden gelden. 30 dagen Nee Gebruikscookie
Disclaimer_cookie Disclaimer_cookie Deze cookie slaat gegevens op over het feit of een bezoeker ingestemd heeft met aanwijzing over de cookie richtlijn. 30 dagen Nee Gebruikscookie
recentSearch recentSearch Deze cookie slaat de zoekwoorden op waarnaar (tijdens een browsersessie) gezocht werd. Browsersessie Nee Gebruikscookie
germany#lang germany#lang Deze cookie slaat gegevens op over de gekozen taal voor een site. Browsersessie Nee Gebruikscookie
FundsInMyWatchList FundsInMyWatchList Deze cookie slaat de desbetreffende Fund-IDs uit een watch list op. 30 dagen Nee Gebruikscookie
Sitecore • ASP.NET_SessionId
• SC_ANALYTICS_
• GLOBAL_COOKIE
• BIGipServerEU_
EXT_WEB_prod_
allianzgi_com_443
.app~EU_EXT_
WEB_prod_allianzgi
_com_443_pool
• BIGipServer~
WEB~EU_WEB_
prod_allianzgi_com_
443.app~EU_WEB_
prod_allianzgi_com
_443_pool
De gegevens die Allianz Global Investors met behulp van de sitecore-cookies verzamelt, stellen ons in staat om het surfgedrag van de gebruikers van de Site van Allianz Global Investors te analyseren en stellen ons bovendien vooral in staat om u in de loop van de tijd een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u deze op sitecore gebaseerde Site gebruikt. Dit gebeurt zowel voor de verbetering van de inhoud als voor een groter gebruiksgemak. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om de volgende gegevens op te slaan:

1 Taal en land
2 Browserinstellingen en browseruitbreidingen (plug-ins)
3 Gebruik van deze op sitecore gebaseerde Site
4 gekozen rol om op deze Site te surfen
5 Accepteren van de gebruiksvoorwaarden
6 de op deze Site gebruikte zoektermen

De Cookies stellen de Site van Allianz Global Investors (een op sitecore-gebaseerd platform) in staat om uw instellingen op te slaan en daardoor te voorkomen dat u bij elk van uw bezoeken aan de Site van Allianz Global Investors juist om deze gegevens wordt gevraagd. Verder maakt u het hierdoor mogelijk dat de gegevens verspreid over meerdere sessies worden opgeslagen (bijv. zodanig dat de gegevens weer ter beschikking staan, ook nadat de browser gesloten en weer geopend is).
Sessie Nee Gebruikscookie

Allianz Privacy Standard (APS)

De Allianz Privacystandaard bestaat uit de Bindende bedrijfsregels van Allianz (BBR’s) en verschaft u informatie over de regels betreffende de internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allianz-groep die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en bedrijven van de Allianz-groep buiten de EER.

De Allianz Privacystandaard beschrijft ook uw rechten met betrekking tot dergelijke doorgiften, wat u moet doen als u uw rechten wenst uit te oefenen of als u een klacht wilt indienen over dergelijke doorgiften, en hoe u met ons contact kunt opnemen.

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Allianz Privacy Standard (APS) - Bedrijven

Bedrijven van de Allianz-groep zijn verplicht om de Allianz Privacystandaard te implementeren. Een geüpdatete lijst van bedrijven van de Allianz-groep die hebben verklaard de Allianz Privacystandaard te zullen naleven is hier beschikbaar:

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/