• Beleggen is een risico. De waarde van een belegging en de opbrengsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Beleggers krijgen mogelijk het belegde bedrag niet volledig terug. De volatiliteit (schommelingen) in de waarde van de aandelen van het fonds kan toenemen, eventueel zelfs in sterke mate. De waardeontwikkeling in het verleden is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de valuta, waarin de resultaten uit het verleden worden weergegeven, verschilt van de valuta van het land waar de belegger verblijft, moet de belegger zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van schommelingen in de wisselkoers, de getoonde resultaten hoger of lager kunnen zijn wanneer deze worden omgerekend naar de lokale valuta van de belegger. Dit is slechts ter informatie en is geen aanbod of uitnodiging om orders door te geven, een overeenkomst te sluiten of effecten te kopen of te verkopen. De hierin beschreven producten of effecten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden of voor elke categorie beleggers beschikbaar. Deze informatie mag slechts worden verspreid voor zover toegestaan door het van toepassing zijnde recht en is met name niet beschikbaar voor ingezetenen en/of staatsburgers van de Verenigde Staten. De hierin beschreven beleggingsmogelijkheden houden geen rekening met beleggingsdoeleinden, de financiële situatie, kennis, ervaring of specifieke behoeften van een bepaald persoon en worden niet gegarandeerd. De weergegeven standpunten en meningen zijn die van de uitgevende instelling en/of haar verbonden ondernemingen op het moment van publicatie en kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden verondersteld juist en betrouwbaar te zijn, maar deze zijn niet onafhankelijk gecontroleerd; de juistheid of volledigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte verliezen als gevolg van het gebruik ervan, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt werd. De voorwaarden van het onderliggende aanbod of contract, dat gedaan of gesloten had kunnen of zal worden, zijn van toepassing. De dagprijzen van het fonds, alsook het prospectus, de oprichtingsdocumenten, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële beleggersinformatie in het Duits, zijn kosteloos per post verkrijgbaar op verzoek aan de uitgevende instelling of op deze website. U wordt verzocht deze documenten, die bij uitsluiting geldend zijn, zorgvuldig te lezen voordat u besluit te beleggen. Dit is een marketingbericht uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Duitsland; Hoofdkantoor: Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt/Main, geregistreerd bij het Kantongerecht Frankfurt/Main onder nummer HRB 9340; waaraan vergunning is verleend door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Het is niet toegestaan de inhoud van dit document te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden, ongeacht de vorm daarvan.