Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 02/2017

Belangrijke Juridische Informatie

Deze website wordt beheerd en onderhouden door Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Duitsland (HRB 9340, Frankurt/Main), e-mailadres: info@allianzgi.com. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen, en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn. Gelieve deze website of pagina's daarvan (hierna aangeduid als de "Website") niet te bezoeken, indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van inhoud

De inhoud van deze Website is uitsluitend beschikbaar voor informatieve doeleinden. De terbeschikkingstelling van de inhoud en de toegang tot deze Website vormen geenszins enige verstrekking van diensten of producten door Allianz Global Investors (AllianzGI) of door met haar verbonden vennootschappen, expliciet noch impliciet. Informatie betreffende financiële producten of diensten is enkel beschikbaar via de respectievelijke bedrijven in de AllianzGI Groep, zoals hierna gedefinieerd.

Auteursrechten en naburige rechten

De volledige inhoud van deze Website is eigendom van Allianz Global Investors GmbH, haar directe of indirecte dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "AllianzGI Groep") of derden, en wordt beschermd door auteursrechten en naburige rechten, onder voorbehoud van alle rechten. Alle rechten met betrekking tot de pagina's, de inhoud van de website en de schikking ervan, zijn eigendom van de AllianzGI Groep en haar licentiegevers. U mag informatie van de Website niet verkopen, verdelen, publiceren, uitzenden, verspreiden of commercieel exploiteren op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AllianzGI Groep. Het downloaden of anderszins kopiëren van deze Website draagt geen rechten over aan u met betrekking tot enige software of materiaal. Zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving, mag u deze Website niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, (elektronisch of anderszins) verzenden, wijzigen, weergeven, opnieuw leveren, in licentie geven, linken of anderszins gebruiken voor enige openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande toestemming van AllianzGI Groep.

Niets op deze Website kan worden opgevat als de toekenning van een licentie of gebruiksrecht op enig beeld, handels- of dienstmerk of logo, die allemaal eigendom zijn van AllianzGI Groep. AllianzGI Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar bedrijfseigen informatie of -materiaal op deze Website en zal deze rechten ten volle handhaven onder de toepasselijke auteursrechten, naburige rechten en merkenrechten.

Geen aanbod

Niets hierin opgenomen vormt een aanbod, uitnodiging of aanbeveling met betrekking tot enige diensten van beleggingsbeheer, of het aanbod om effecten te verkopen of te kopen; noch zullen dergelijke diensten worden verstrekt, of zullen effecten worden aangeboden of verkocht, in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging, verstrekking of verkoop onwettig zou zijn. Elke potentiële belegger dient zich ervan te verzekeren dat een belegging in een product van AllianzGI Groep toegestaan is overeenkomstig de regels en voorschriften van zijn of haar woonplaats.

Er wordt enkel informatie verstrekt voor informatieve doeleinden en beleggers dienen zelf te bepalen of een bepaalde dienst of een bepaald product geschikt is om hun beleggingsbehoeften te voldoen. Gelieve de aanbiedingsdocumenten te raadplegen voor meer informatie betreffende specifieke producten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies, en mag ook niet als dusdanig worden opgevat.

Bepaalde mededelingen hierin opgenomen kunnen toekomstige verwachtingen bevatten en andere toekomstgerichte mededelingen zijn, die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management. Deze hebben betrekking op gekende en niet-gekende risico's en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van degene uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke mededelingen. In aanvulling op de mededelingen die toekomstgericht zijn door hun context, drukken de woorden "kan, zal, zou moeten, verwacht, gepland, voornemens, anticiperend, gelooft, schat, voorspelt, potentieel of doorgaan" en soortgelijke uitdrukkingen, toekomstgerichte mededelingen uit.

De hierin besproken zaken kunnen ook risico's en onzekerheden met zich meebrengen, zoals van tijd tot tijd beschreven in de documenten van Allianz SE ingediend bij de "U.S. Securities and Exchange Commission". Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte informatie hierin bij te werken.

De informatie op deze Website heeft betrekking op de gehele AllianzGI Groep; de beschreven producten, diensten en financiële instrumenten zijn mogelijk niet beschikbaar of geschikt voor u.

Beleggingen

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen, en de inkomsten daaruit, kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u het bedrag van uw oorspronkelijke belegging niet volledig terugkrijgt. Bij beleggingen met een valutarisico kunnen veranderingen in wisselkoersen leiden tot het dalen of stijgen van de waarde van de belegging. Voor sommige beleggingen dient u zich ervan bewust te zijn dat er geen erkende markt voor kan bestaan en dat het daarom moeilijk kan zijn om transacties te verrichten of om informatie te verkrijgen over hun waarde of de omvang van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Eventuele op deze Website genoemde fiscale voordelen zijn onderhevig aan veranderingen en hun beschikbaarheid en waarde zal afhankelijk zijn van uw individuele situatie.

Non-reliance

Hoewel de AllianzGI Groep alle redelijke zorg heeft genomen om te verzekeren dat de informatie op deze Website correct is, verleent AllianzGI Groep noch haar contractuele partners geen enkele expliciete of impliciete garantie of waarborg (met inbegrip van aansprakelijkheid jegens derden) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid ervan. Meningen en andere inhoud op de Website worden enkel verstrekt door AllianzGI Groep voor persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden, en zijn onderhevig aan verandering zonder enige kennisgeving. Niets op deze Website kan worden opgevat als beleggingsadvies of juridisch, fiscaal of ander advies, en niets op deze Website mag worden ingeroepen bij het doen van een belegging of het maken van enige andere beslissing. U dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Geen garantie

De informatie en meningen op deze Website, met inbegrip van hyperlinks of verwijzingen naar andere websites worden "als zodanig" verstrekt, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving. AllianzGI Groep geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op de Website en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor fouten of omissies daarin af, met inbegrip van verborgen gebreken in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie of de inhoud beschikbaar op de Website. AllianzGI Groep aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor, en geeft geen garanties dat, de functies op deze Website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze Website of de servers die de Website beschikbaar maken vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten, inclusief verborgen gebreken.

Beperking van aansprakelijkheid

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is onze aansprakelijkheid beperkt tot (i) fraude en grove nalatigheid, (ii) persoonlijke letsels of overlijden ten gevolge van nalatigheid of (iii) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, en in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen wij (of een van onze medewerkers of aannemers) geenszins aansprakelijk zijn voor enige bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, gegevens, winst, bedrijvigheid, een kans, goodwill of cliënteel, die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Website of het gebruik of de uitvoering van de diensten, vertragingen of onderbreking van de toegang tot de Website, computer virussen, alsook voor claims van derden (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van vorderingen op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, verborgen gebrek of enige andere rechtstheorie.

Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving.

Publicatie van informatie over onze fondsen

Wij verschaffen op deze website uitgebreide informatie over het productassortiment dat door de AllianzGI-groep wordt aangeboden. Nadere informatie is enkel verkrijgbaar op verzoek en in overeenstemming met onze interne richtlijnen betreffende de publicatie van informatie over onze fondsen.

Verbonden websites

Bepaalde hyperlinks of websites waarnaar verwezen wordt op de Website kunnen u, voor uw gemak, doorverwijzen naar websites van derden, die gewoonlijk kunnen worden herkend door hun top level domeinnaam. Wij hebben de inhoud van deze websites niet onderzocht of geanalyseerd, wij geven geen garantie met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie op gehyperlinkte of doorverwezen websites, en wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot hun inhoud.

U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van enige informatie of andere inhoud beschikbaar op gehyperlinkte of doorverwezen websites. Een hyperlink naar een andere website is er uitsluitend voor gemaksdoeleinden en betekent niet dat AllianzGI Groep de website of de producten of diensten op dergelijke website onderschrijft of goedkeurt. AllianzGI Groep behoudt zich het recht voor om elke hyperlink of gehyperlinkt programma ten allen tijde te beëindigen.

Door u meegedeelde informatie

U mag geen vertrouwelijke of geheime informatie meedelen via de Website. Alle informatie of materiaal meegedeeld via de Website wordt geacht de eigendom te zijn van AllianzGI Groep. Door het meedelen van enige informatie of materiaal aan ons via de Website, verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke, universele en royaltyvrije licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren in welke vorm dan ook en op welke drager dan ook, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen, te verdelen, op te nemen in een ander materiaal of een afgeleid werk te maken op basis van deze materialen en informatie, ook met betrekking tot eventuele onderliggende intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle vermogensrechten zoals de rechten van reproductie, distributie, mededeling aan het publiek, aanpassing en vertaling, voor de exploitatie van deze rechten door elke en alle middelen, onder welke vorm en op welke drager dan ook, op universele wijze, dit voor de desbetreffende beschermingsbepalingen van de betrokken rechten. AllianzGI Groep mag vrijuit alle ideeën, concepten, know-how of technieken gebruiken die u aan ons meedeelt via de Website . AllianzGI Groep is niet onderworpen aan enige verplichting tot geheimhouding ten aanzien van de verstrekte informatie, tenzij zoals overeengekomen door een bedrijf van AllianzGI Groep die een directe klantrelatie heeft of zoals anderszins is overeengekomen of vereist door de wet.

In de mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle morele rechten (met inbegrip van vaderschapsrechten, integriteitsrechten, divulgatierechten en herroepingsrechten, en alle andere rechten die gekend kunnen zijn of aangeduid kunnen worden als morele rechten) die u kan hebben op dergelijke informatie en materiaal en stemt u in met elke handeling van AllianzGI Groep die dergelijke morele rechten zou schenden in de afwezigheid van uw instemming.

Zonder afbreuk te doen aan de vorige paragraaf, die voorrang zal hebben op deze paragraaf, en in de mate het volgende is toegestaan door de wetgeving in de verschillende landen waar morele rechten bestaan, gaat u ermee akkoord en erkent u dat (i) uw communicatie en materialen zullen worden benut in naam van AllianzGI, (ii) in voorkomend geval, zij zullen worden meegedeeld aan het publiek naar ons goeddunken, (iii) AllianzGI het recht zal hebben om ze te wijzigen, waar dit vereist is door onze zakelijke behoeften, (iv) u geen recht zal hebben om uw herroepingsrecht daarop uit te oefenen, indien van toepassing, en (v) u geen recht zal hebben om uw vaderschapsrecht daarop uit te oefenen, indien van toepassing, op een manier die ons gebruik van uw informatie of materialen volgens deze paragraaf zou beïnvloeden.

De afzender van elke mededeling aan deze Website zal verantwoordelijk zijn voor de inhoud en informatie daarin vervat, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.
Met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar het Privacybeleid op deze Website.

Lokale juridische beperkingen

De Website is niet gericht aan enige person in enig rechtsgebied waar (op grond van de nationaliteit of woonplaats van die persoon, of om een andere reden) de openbaarmaking of de beschikbaarheid van de Website verboden is. Personen ten aanzien van wie een dergelijk verbod van toepassing is mag de Website niet bezoeken.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om onderdelen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen u in kennis stellen van de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden door een bericht te plaatsen op de Website. De datum van de meest recente herziening zal verschijnen op deze pagina. U stemt ermee in gebonden te zijn door dergelijke herzieningen en u dient daarom deze pagina te raadplegen telkens wanneer u de Website bezoekt, teneinde de huidige voorwaarden waardoor u gebonden bent na te gaan.

Uw voortgezet gebruik van de Website na enige herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden zal uw instemming met dergelijke herziene voorwaarden aantonen.

Bevoegdheid, deelbaarheid

Zonder afbreuk te doen aan uw dwingende rechten onder toepasselijke wetgeving, zullen de rechtbanken van München, Duitsland exclusief bevoegd zijn om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden en alle contractuele en niet-contractuele (inclusief precontractuele) aangelegenheden in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de afdwingbaarheid, de uitvoering en de beëindiging van deze voorwaarden of deze website.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Geschillenbeslechting

AllianzGI is niet bereid, en kan niet worden gedwongen, om deel te nemen aan procedures van geschillenbeslechting voor een orgaan bevoegd voor de beslechting van consumentengeschillen.

Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving.

Allianz Global Investors

U verlaat de pagina van Allianz Global Investors en gaat naar