´╗┐

Privacy

 

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op: 12/2019

Als verantwoordel─│ke bedankt Allianz Global Investors GmbH (‘Allianz Global Investors’ of ‘wij’; Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt, Duitsland) u voor het bezoek aan deze website (‘Site’) en voor uw interesse voor onze dienstverlening en producten.

Uw privésfeer is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich prettig als u onze Site bezoekt. We zien erop toe dat we uw persoonsgegevens (d.w.z. afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een bepaalde of te identificeren natuurlijke persoon) die in verband met het bezoek aan onze Site worden verzameld, verwerkt en gebruikt, beschermen. Tenzij u persoonlijk een e-mail van ons heeft ontvangen, staan wij het anonieme gebruik van de website of het gebruik van de website onder een pseudoniem toe in zoverre dit technisch haalbaar en redelijk is.niem toestaan.


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden. We verzoeken u daarom om deze regelmatig te raadplegen.

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om te beschrijven hoe en voor welke doeleinden welke soorten persoonsgegevens van gebruikers van de Site verzameld, verwerkt en gebruikt worden. De privacyverklaring geeft ook informatie over het gebruik van openbare gegevens op andere websites en uit andere bronnen en een overzicht van de genomen passende beschermingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wat is het doel en het toepassingsgebied van deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Allianz Global Investors verzameld, verwerkt en gebruikt worden wanneer u de website bezoekt, en op het gebruik van openbare gegevens op andere websites en uit andere bronnen. Deze is niet van toepassing op websites die door derden worden beheerd en waarnaar de website mogelijk verwijst (‘websites van derden’).

We verzoeken u de privacyverklaring van Sites van derden te controleren aangezien Allianz Global Investors niet verantwoordelijk is voor de inhoud of de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens van Sites van derden en hierop geen invloed heeft.

De inhoud van deze privacyverklaring is mogelijk onderworpen aan aanvullende bepalingen of disclaimers of andere contractuele bepalingen die u met Allianz Global Investors hebt afgesloten, evenals bindende wetten en voorschriften die van toepassing zijn.

Welke informatie verzamelen we over u en met welke doeleinden?

Wanneer u de website bezoekt, legt onze webserver automatisch de details van uw bezoek vast, zogeheten 'gebruiksgegevens' (bijvoorbeeld uw IP-adres, de website die u doorverwijst naar onze website, het gebruikte soort browsersoftware, de individuele subpagina's van de website die u daadwerkelijk hebt bezocht, de datum en duur van uw bezoek).

Bovendien verzamelen, verwerken en gebruiken we persoonsgegevens die u via de website verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u persoonlijke gegevens (d.w.z. naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon-/faxnummer) invoert als u inlogt, wanneer u zich abonneert op een e-mailnieuwsbrief of indien u online solliciteert op een vacature bij Allianz Global Investors ('gebruikersgegevens').

Wij ontvangen ook bepaalde gegevens van onze gelieerde onderneming Allianz Global Investors U.S. LLC ('AllianzGI US'). Deze zijn afkomstig uit openbare bronnen (d.w.z. vrijelijk toegankelijk op het internet) ('analytische gegevens'), onder andere om beleggingsbesluiten alsmede afspraken met cliënten te evalueren en voor te bereiden. Analytische gegevens bevatten in principe geen persoonsgegevens, maar dit kan niet volledig worden uitgesloten. 

Allianz Global Investors verzamelt, verwerkt en gebruikt gebruiksgegevens en gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

 • ten behoeve van technische administratie en onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de Site;
 • ten behoeve van klanten- en gebruikersadministratie;
 • voor marketingdoeleinden, om u over onze producten en diensten te informeren.
 • voor online promotieprocessen

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Uw gebruiksgegevens en gebruikersgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden om te voldoen aan (pre-)contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, letter b, AVG) en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6, lid 1, letter f, AVG), zoals de verdere ontwikkeling van de website of marketing.

In zoverre analytische gegevens persoonsgegevens bevatten, verwerken wij dergelijke gegevens op grond van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, letter f, AVG). Wij willen beleggingsbesluiten alsmede afspraken met cliënten beter voorbereiden en kunnen voorafgaand aan deze besluiten of afspraken diepgravendere evaluaties uitvoeren op basis van de analytische gegevens om onze aan u geleverde diensten te verbeteren. Indien wij de analytische gegevens voor andere doeleinden willen verwerken, met name voor het vervullen van contractuele verplichtingen, zullen wij de betrokkenen individueel informeren, indien nodig.

We slaan uw persoonsgegevens net zo lang op als wij deze voor het bereiken van deze doelen nodig hebben. Zodra we uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer nodig hebben, zullen we deze uit ons systeem verwijderen tenzij we om wettelijke redenen verplicht zijn deze te bewaren.

Hoe gebruiken we trackingtechnologieën?

Allianz Global Investors gebruikt trackingtechnologieën zoals cookies of tags. Wij verzoeken u om voor details over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, in het bijzonder voor marketingdoeleinden en voor markt- en opinieonderzoek, onze Allianz Global Investors cookie-richtlijn te raadplegen.

Aan wie geven we uw informatie door?

Voor het verrichten van diensten door Allianz Global Investors en voor de bovenstaande doeleinden kan Allianz Global Investors uw informatie doorgeven aan gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers van Allianz Global Investors en externe aanbieders zoals marketingbureaus of webanalyse-dienstverleners binnen en buiten het land waar u woont. 

De bij ons aangesloten bedrijven ( zie https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us), vertegenwoordigers en externe aanbieders die toegang hebben tot de op de Site verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens zijn verplicht om de gegevensbescherming in acht te nemen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte die eventueel een lager niveau van gegevensbescherming bieden. Tenzij de Europese Commissie al een adequaat niveau van gegevensbescherming voor een dergelijk ontvangend land heeft vastgesteld, verzekeren wij dat de ontvangers van uw persoonsgegevens een dergelijk passend niveau naleven, met name door contractuele beschermingsmaatregelen te implementeren zoals de standaard contractuele clausules voor gegevensdoorgifte die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die u hier vindt. 
Wanneer wij uw persoonsgegevens binnen de Allianz Group aan een entiteit buiten de EU of EER doorgeven, zullen wij dit doen op basis van de goedgekeurde bindende bedrijfsregels van Allianz, ook wel bekend als de privacystandaard van Allianz ('BBR van Allianz'), die adequate bescherming implementeert voor persoonsgegevens en wettelijk bindend is voor alle bedrijven van de Allianz Group. De BBR van Allianz en de lijst van bedrijven van de Allianz Group die aan deze voldoen, vindt u hier: https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/.

We kunnen uw gegevens indien dit volgens het toepasselijke recht vereist of toegestaan is ook aan overheidsinstanties of overheidsorganen, toezichthoudende autoriteiten of andere personen doorgeven, telkens in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften, een rechterlijke uitspraak of een officieel verzoek, of beantwoordend aan en ten behoeve van richtlijnen van (toezichthoudende) autoriteiten of soortgelijke procedures.


Wat voor veiligheidsmaatregelen hebben we ingevoerd om uw via de Site verzamelde gegevens te beschermen?

Allianz Global Investors heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens die Allianz Global Investors via de Site verzameld heeft tegen onbevoegde toegang en tegen misbruik, verlies of vernietiging te beschermen.

Hoe gaan wij om met de aan en door Allianz Global Investors gestuurde elektronische berichten?

Alle aan en door Allianz Global Investors gestuurde elektronische berichten worden - in onze systemen - beschermd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen en mogen door personen die niet direct bij de communicatie betrokken zijn alleen worden geraadpleegd in gemotiveerde gevallen overeenkomstig de geldende wetten en voorschriften (bijvoorbeeld bij een rechterlijke uitspraak, verdenking van strafbaar gedrag, schending van toezichthoudende verplichtingen); deze toegang wordt alleen verleend aan bepaalde personen in vastgestelde functies (bijv. Recht, Compliance, Risico). Elk deel van de procedure, evenals de gebruikte zoekcriteria, worden in een protocol vastgelegd.

Waar moet u op letten wanneer u gegevens via internet verzendt?

Het internet wordt in het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd en gegevens die via internet worden verzonden (zoals aan of vanuit de Site of door middel van een elektronisch bericht verzonden gegevens), kunnen eventueel door onbevoegde derden worden ingezien. Dit leidt er mogelijk toe dat gegevens worden prijsgegeven, de inhoud wordt gewijzigd of tot technische storingen. Zelfs als zowel de zender als de ontvanger in hetzelfde land gevestigd zijn, kunnen via het internet verzonden gegevens eventueel over internationale grenzen heen doorgegeven worden en doorgestuurd worden naar een ander land waar een lager niveau van gegevensbescherming geldt dan in het land waar u woont.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens aanvaarden gedurende de overdracht via internet aan Allianz Global Investors. Om uw privésfeer te beschermen herinneren wij u eraan dat u ook andere middelen kunt gebruiken voor uw communicatie met Allianz Global Investors indien dit naar uw mening passend is.

Hoe kunt u gebruikersrechten uitoefenen?

Indien de wettelijke voorschriften dit toestaan, heeft u jegens ons het recht om:

 • inlichtingen over uw persoonsgegevens, inclusief gegevens zoals bijvoorbeeld de gegevensbron en de categorieën van gegevens, de verwerkingsdoelen, de Ontvangers (of categorieën van Ontvangers) en de desbetreffende bewaartermijn te verlangen;
 • uw persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren, zodat deze steeds correct zijn;
 • uw persoonsgegevens in een elektronisch formaat voor u of voor een door u aangewezen derde te ontvangen;
 • te verlangen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd indien deze voor de boven genoemde doelen niet meer zijn vereist.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, totdat we de juistheid daarvan hebben gecontroleerd;
 • indien uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt, om uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaats gevonden heeft voor de intrekking;
 • een klacht bij ons of bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen.


Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie die voorrang heeft op onze gerechtvaardigde belangen om deze te verwerken. In dergelijke gevallen zullen wij niet langer uw persoonsgegevens verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of voor markt- of opinieonderzoek.


Neemt u alstublieft contact met ons op voor alle vragen of opmerkingen over de gegevensbescherming en om de bovengenoemde rechten uit te oefenen:

Allianz Global Investors GmbH
Data Protection Officer
Legal & Compliance
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Duitsland

of zend een-mail aan:
privacy@allianzgi.com

Gebruik van social media plug-ins:

Onze website gebruikt de volgende social media plug-ins (‘plug-ins’)

Facebook Share Button geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
Tweet Button geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, VS
LinkedIn Share Button geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS
Xing Share Button geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32,
20354, Hamburg, Duitsland
YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor te 901 Cherry
Avenue, San Bruno, CA 94066, VS.
YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd te 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Soundcloud wordt geëxploiteerd door SoundCloud Limited met hoofdkantoor te 33
St James Square, London SW1Y 4JS, UK.

Alle plugins worden aangeduid met het merk van de desbetreffende exploitant Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube en Soundcloud (de ‘Exploitant’).


Wanneer u de webpagina bezoekt die een plug-in van een sociaal netwerk bevat (bijv. delen op sociale media), maakt uw browser een directe verbinding met de server van de exploitant. Deze zorgt ervoor dat de inhoud van de plug-in in de site wordt ingebed. Daardoor wordt de Exploitant in staat gesteld om informatie te ontvangen over het feit dat u de desbetreffende subpagina van onze Site hebt bezocht. Om die reden heeft Allianz Global Investors geen invloed op de gegevens die door de plug-ins worden verzameld en informeren wij u naar ons beste weten: de ingebedde plug-ins informeren de Exploitant over het feit dat u de desbetreffende subpagina van onze Site hebt bezocht. De ingebedde plug-ins informeren de exploitant dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens aan de Exploitant worden doorgegeven, dient u uit te loggen van het bestaande account voordat u onze Site bezoekt. 

Wij verzoeken u om de privacyverklaring van de Exploitant te raadplegen voor nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking en het gebruik daarvan:

Facebook: https://nl-be.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Youtube: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Cookie-richtlijn van Allianz Global Investors

Laatst bijgewerkt op: 05/2018

Door middel van deze cookie-richtlijn informeren wij, het bedrijf Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Duitsland (‘Allianz Global Investors’ of ‘wij’), u over de manier waarop we cookies en soortgelijke technologieën op onze website (‘Site’) gebruiken. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken vindt u in onze Privacyverklaring.

Cookies en soortgelijke technologieën

Om onze website voor u functioneel en optimaal vorm te geven en deze voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een reeks alfanumerieke tekens bevatten die op uw apparaat worden geplaatst. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Een sessiecookie wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft ook opgeslagen na het sluiten van de browser en kan door uw browser bij het volgende bezoek aan onze Site gebruikt worden. Uw browser biedt eventueel instellingsmogelijkheden met betrekking tot cookies. Let u er alstublieft op dat u de functies van de via onze Site aangeboden diensten in bepaalde gevallen niet volledig kunt gebruiken als u de cookies verwijdert of als u ertoe besluit deze niet toe te staan. Bovendien gebruiken wij in verband met de via onze Site aangeboden diensten cookies van externe aanbieders. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics voor de verzameling en de verwerking van bepaalde analysegegevens. Het is mogelijk dat wij ‘Niet volgen’ (‘Do Not Track’) signalen van browsers of soortgelijke procedures die kenbaar maken dat een gebruiker die onze Site bezoekt of die de door onze Site aangeboden diensten gebruikt niet online gevolgd wil worden, niet verwerken of niet daarop reageren. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de op onze Site gebruikte cookies inclusief hun desbetreffende doel en de telkens opgeslagen gegevens. Voor het gebruik van cookies op uw apparaat is uw toestemming voor het geplande gebruik vereist. Deze toestemming kan worden gegeven via het cookievoorkeurscentrum en/of door uw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen.

Clear GIFs/Web Beacons. Clear GIFs (ook bekend als Web Beacons) zijn doorgaans zeer kleine transparante grafieken (normaal gesproken 1 Pixel x 1Pixel) die op een website gebruikt worden en die in het kader van de diensten die we op onze Site aanbieden, ingezet kunnen worden en tevens samen met cookies ingezet worden om onze gebruikers en hun gebruiksgedrag te registreren. 

De manier waarop we cookies en soortgelijke technologieën inzetten

Wij gebruiken cookies en verzamelen informatie om: (1) onze Site en de diensten die we via de Site aanbieden, te personaliseren, bijvoorbeeld om op u betrekking hebbende gegevens op te slaan zodat u deze tijdens het gebruik van onze Site of bij de volgende keer dat u onze Site en de via onze Site aangeboden diensten gebruikt, niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) om op u afgestemde reclame, inhoud en gegevens aan u te verstrekken; (3) om de doeltreffendheid van onze Site en de via onze Site aangeboden diensten evenals reclameactiviteiten van externe aanbieders te observeren en te analyseren; (4) om gegroepeerde gebruiksstatistieken op te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het totaal aantal bezoekers en de bezoekfrequentie van de Site; en (5) om de door u opgegeven gegevens, evenals de status van de reclameacties of van de andere activiteiten die aangeboden worden via onze Site of via de daarop beschikbaar gestelde diensten, te volgen. Tracking technologieën helpen ons bovendien om de productiviteit van de Site te handhaven en te verbeteren, (1) doordat wij vaststellen of tussen uw computer en ons in het verleden contact bestaan heeft, en (2), om de meest populaire onderdelen van onze Site te identificeren.

Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier: DOWNLOAD PDF

Privacystandaard van Allianz (PSA) 

De privacystandaard van Allianz vormt de bindende bedrijfsregels van Allianz (BBR) en geeft u informatie over de regels die van toepassing zijn op de internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allianz Group die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en diegene die buiten dit gebied actief zijn.

De privacystandaard van Allianz beschrijft ook uw rechten met betrekking tot dergelijke doorgiftes, wat te doen indien u uw rechten wilt uitoefenen of bezwaar wilt maken tegen dergelijke doorgiftes en hoe u contact met ons kunt opnemen.

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Bedrijven met privacystandaard van Allianz (PSA) 

Bedrijven van de Allianz Group zijn verplicht om de privacystandaard van Allianz te implementeren. Een actuele lijst van bedrijven van de Allianz Group die hebben toegezegd om zich aan de privacystandaard van Allianz te houden, is hier beschikbaar:

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Allianz Global Investors

U verlaat de pagina van Allianz Global Investors en gaat naar