Användningsvillkor

Viktig juridisk information

Denna webbplats drivs och underhålls av Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Tyskland. Läs dessa villkor noggrant. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen eller några av dess sidor (nedan kallad ”Webbplatsen”).

Användning av innehåll

Innehållet på denna Webbplats är endast tillgängligt i informativt syfte. Utlägg av innehåll och åtkomst till denna Webbplats utgör inte, varken uttryckligen eller underförstått, tillhandahållande av tjänster eller produkter av Allianz Global Investors (AllianzGI) eller något av dess dotterbolag. Information om finansiella produkter eller tjänster är endast tillgänglig via respektive företag i AllianzGI-koncernen.

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna Webbplats ägs av Allianz Global Investors GmbH, dess direkta eller indirekta dotterbolag (kallas hädanefter kollektivt ”AllianzGI-koncernen”) eller tredje part och skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar med ensamrätt. Alla rättigheter på sidorna, webbplatsinnehåll och arrangemang ägs av AllianzGI-koncernen och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, cirkulera eller kommersiellt utnyttja informationen på Webbplatsen på något sätt utan uttryckligt skriftligt medgivande från AllianzGI-koncernen. Hämtning eller kopiering på annat sätt av information från denna Webbplats överför inte äganderätten till eventuella programvaror eller material till dig. Du får inte reproducera (i helhet eller delvis), överföra (med elektroniska medel eller på annat sätt), modifiera, visa, omleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda denna Webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående medgivande från AllianzGI-koncernen.

Inget på denna Webbplats ska tolkas som beviljande av en licens eller rätt att använda bilder, varumärken, tjänstemärken eller logotyper, som alla tillhör AllianzGI-koncernen. AllianzGI-koncernen förbehåller sig alla rättigheter gällande dess patentskyddade information eller material på denna Webbplats och kommer att genomdriva dessa rättigheter till fullo i enlighet med tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

Inget erbjudande

Inget häri utgör ett erbjudande, värvande eller en rekommendation gällande någon investeringsförvaltningstjänst eller ett erbjudande att sälja eller köpa värdepapper. Inga sådana tjänster ska tillhandahållas och inga värdepapper ska erbjudas eller säljas i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, värvande, tillhandahållande eller sådan försäljning är olaglig. Potentiella investerare bör förvissa sig om att en investering i en produkt från AllianzGI-koncernen är tillåten enligt regler och bestämmelser i investerarens hemvist.

Den information som tillhandahålls är endast avsedd för informationssyfte och investerare bör själva avgöra om en viss tjänst eller produkt är lämplig för hans eller hennes investeringsbehov. Vidare information om specifika produkter finns i erbjudandedokument. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Denna information är inte avsedd att vara och ska inte betraktas som juridisk rådgivning eller skatterådgivning.

Vissa av påståendena häri kan gälla framtida förväntningar och andra framåtblickande uttalanden som är baserade på ledningens aktuella åsikter och antaganden och involverar kända och okända risker och ovissheter som kan leda till att faktiska resultat eller händelser skiljer sig avsevärt från de som uttrycks eller underförstås i sådana påståenden. Utöver påståenden som är framåtblickande med anledning av sammanhanget identifierar ord såsom kan, kommer att, ska, bör, förvänta, planerar, avser, förutser, menar, uppskattar, förutsäger, potentiella eller fortsätt och liknande uttryck framåtblickande uttalanden.

De ämnen som diskuteras häri kan även innebära risker och ovissheter som beskrivs emellanåt i Allianz SE:s registrerade rapporter hos U.S. Securities and Exchange Commission. Företaget har ingen skyldighet att uppdatera någon framåtblickande information häri.

Informationen på denna webbplats beskriver AllianzGI-koncernen som helhet och de produkter, tjänster, värdepapper och finansiella instrument som beskrivs kanske inte är tillgängliga eller lämpliga för dig.

Investeringar

Tidigare resultat ger inte nödvändigtvis en indikering om framtida resultat. Investeringars värde, och intäkterna från dessa, kan gå ned såväl som upp och du får kanske inte tillbaka din ursprungliga investering. Om investeringar involverar valutaexponering kan förändringar av växelkurser få värdet av investeringen att gå upp eller ned. För vissa investeringar bör du vara medveten om att det inte finns någon etablerad marknad för dem och att det därför kan vara svårt för dig att hantera dem eller få information om deras värde eller omfattningen av de risker som de exponeras för. Eventuella skatteförmåner som nämns på denna Webbplats kan ändras och deras tillgänglighet och värde beror på dina individuella omständigheter.

Ingen förtröstan

Även om AllianzGI-koncernen har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna Webbplats är korrekt görs inga utfästelser eller garantier (inklusive ansvar gentemot tredje part), uttryckligen eller underförstått, avseende dess riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av AllianzGI-koncernen eller dess avtalspartner. Åsikter och annat innehåll på Webbplatsen tillhandahålls av AllianzGI-koncernen endast för personligt bruk och informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande. Inget på denna Webbplats utgör råd gällande investering, juridiska ärenden, skatt eller något annat och bör inte utgöra grunden för en investering eller annat beslut. Du bör erhålla relevant och specifik professionell rådgivning innan du fattar investeringsbeslut.

Ingen garanti

Informationen och åsikterna på denna Webbplats, inklusive hyperlänkar eller referenser till andra webbplatser, tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon form av garanti, varken uttryckligen eller underförstådd, i full utsträckning i enlighet med tillämplig lagstiftning. AllianzGI-koncernen garanterar inte att någon information på Webbplatsen är tillräcklig, korrekt, tillförlitlig eller fullständig och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för fel och brister däri. Du ansvarar för att utvärdera om informationen på Webbplatsen är tillräcklig, korrekt, tillförlitlig och fullständig. AllianzGI-koncernen tar vidare inget ansvar för och ger inga garantier om att funktioner som finns på denna Webbplats är fria från avbrott eller fel, att defekter kommer att korrigeras eller att denna Webbplats eller de servrar som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar är begränsat till uppsåt och grov vårdslöshet. Inget i dessa användningsvillkor ska utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet för (a) dödsfall eller personskada som orsakats av försumlighet, (b) bedrägeri eller missvisande framställning eller (c) något ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt gällande lag.

Publicering av information om våra fonder

Vi tillhandahåller omfattande information om det produktutbud som erbjuds av AllianzGI-koncernen på denna webbplats. Ytterligare information kan endast erhållas på begäran och i enlighet med våra interna riktlinjer för publicering av information om våra fonder.

Länkade webbplatser

Vissa hyperlänkar eller referenser till webbplatser på Webbplatsen kan för din bekvämlighet omdirigera dig till tredje parters webbplatser, som i allmänhet känns igen på toppdomännamnet. Deras innehåll har inte undersökts eller analyserats av oss och vi garanterar inte att någon information på webbplatser som vi har hyperlänkar till eller refererar till är tillräcklig, korrekt, tillförlitlig eller fullständig och avsäger oss uttryckligen ansvar för allt sådant innehåll.

Du ansvarar för att utvärdera att information på webbplatser som vi har hyperlänkar till eller refererar till är tillräcklig, korrekt, tillförlitlig och fullständig. En hyperlänk till en annan webbplats är endast avsedd för bekvämlighets skull och betyder inte att AllianzGI-koncernen stödjer eller godkänner webbplatsen eller några produkter eller tjänster som den beskriver. AllianzGI-koncernen förbehåller sig rätten att när som helst ta bort hyperlänkar eller hyperlänkningsprogram.

Information som skickas in av dig

Du bör inte skicka in konfidentiell eller patentskyddad information via Webbplatsen. Information eller material som skickas in via Webbplatsen kommer att anses tillhöra AllianzGl-koncernen. Genom att skicka in information eller material till oss via Webbplatsen ger du oss en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, återskapa, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera materialet eller informationen i fråga. AllianzGI-koncernen har rätt att oavsett syfte använda idéer, koncept, kunskap och tekniker som du skickar in till oss via Webbplatsen. AllianzGI-koncernen är inte föremål för några skyldigheter eller konfidentialitet gällande inskickad information, förutom enligt överenskommelse med ett företag i AllianzGI-koncernen som har en direkt kundrelation, eller som i övrigt specifikt har fastställts eller krävs enligt lag.

Lokala juridiska begränsningar

Webbplatsen riktar sig inte till någon person i jurisdiktioner (på grund av personens nationalitet, bostad eller på annat sätt) där publiceringen eller tillgängligheten av Webbplatsen är förbjuden. Personer som sådana förbud gäller får inte använda Webbplatsen.

Förbehållna rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användningsvillkor.

Jurisdiktion, särskiljbarhet

Alla åtgärder som uppkommer till följd av dessa villkor eller denna webbplats ska processas i, och endast i, domstol i München, Tyskland

Om någon av bestämmelserna i dessa villkor fastställs vara overkställbar påverkas ej giltigheten eller verkställbarheten för de andra bestämmelserna.

Lösning av tvister

AllianzGI är varken villiga eller tvungna att delta i tvistelösning inför en tvistelösningsgrupp för konsumenttvister.