Ersättningspolicy

Träder i kraft: 30 november 2023

Allianz Global Investors GmbH

Beskrivning av ersättningspolicyn i enlighet med artikel 69 samt 78 i anslutning till direktiv 14a och 14b i DIREKTIV 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet) samt EU:s AIFM-direktiv (Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om alternativa investeringsfondsförvaltare) ("AIFMD")

– omarbetning av Allianz Global Investors GmbH ("AllianzGI") 

Mer information om bolagets nuvarande ersättningspolicy publiceras på regulatory.allianzgi.com. Informationen omfattar en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningen och förmånerna som delas ut till vissa grupper av anställda, samt information om de personer som ansvarar för allokering [inklusive medlemmar i ersättningskommittén]. På begäran görs informationen tillgänglig av bolaget i pappersformat kostnadsfritt.

Styrning av ersättning 

Bolagets ledning fattar regelbundet beslut om ersättningar. Besluten grundas på en bottom-up/top-down-metod som används för att utvärdera resultat och fatta beslut om ersättningar vid årets slut. Metoden består av utlåtanden från chefer, ansvariga ledare och ledningen på AllianzGI. Beslut om ersättning till själv ledningen fattas av aktieägaren.

Utöver detta har styrelsen samlat en ersättningskommitté, som i nuläget består av två styrelsemedlemmar. För närvarande är medlemmarna i ersättningskommittén Tobias Pross och Laure Poussin (personalrepresentant). Ersättningskommittén ska administrera och genomföra de arbetsledande uppgifter som åläggs den. Särskild vikt läggs vid bedömningen av ersättningssystemet, som utförs av de högsta cheferna inom riskhantering och regelefterlevnad.

Ersättningspolicyn, som har tagits fram gemensamt av personalavdelningen, den juridiska avdelningen och avdelningen för riskhantering, strävar efter att införa bestämmelser relaterade till organisationen av ersättningssystemen för anställda och medlemmar i styrelsen, såsom fastställs i AIFM- och UCITS-direktiven. Detta gäller för AllianzGI GmbH. Policyn har antagits av styrelsen i december 2014 och ändrades senast i november 2023.

Ersättning vid AllianzGI 

De primära komponenterna i ekonomisk ersättning är grundlönen, som vanligen återspeglar uppgifter, ansvar och erfarenhet som krävs för en viss roll, och en årlig diskretionär, rörlig ersättning. Rörlig ersättning omfattar vanligen både en årlig bonusutdelning som betalas ut efter slutet av räkenskapsåret och en uppskjuten komponent för alla anställda vars rörliga ersättning överstiger en viss tröskel. Eftersom vår verksamhet är dynamisk bestäms den rörliga ersättningen utifrån en diskretionär basis med utlåtanden från chefer och ansvariga ledare. 

Storleken på bolagets pool för rörlig ersättning beror på bolagets verksamhetsresultat och riskposition och kommer därför att variera från år till år. Riskbedömningen av poolen för den rörliga ersättningen baseras på de nuvarande standarderna och processerna för riskhantering på AllianzGI, vilka möjliggör identifieringen av alla väsentliga risker inklusive betydande juridiska överträdelser eller regelöverträdelser som ska beaktas vid bedömning av behovet att justera poolen för den rörliga ersättningen. 

Nivån på utbetalningen till anställda är knuten till både kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer. Kvantitativa indikatorer hänför sig till mätbara mål. Kvalitativa indikatorer tar hänsyn till handlingar som återspeglar våra kärnvärden: excellens, passion, integritet och respekt. Dessa indikatorer omfattar även avsaknad av betydande regelbrott och avvikelser från compliance-standarder och riskstandarder, inklusive AllianzGI:s policy för hållbar riskhantering. 

För professionella investerare, vars beslut har en reell betydelse för bra resultat för våra kunder, hänför sig de kvantitativa indikatorerna till hållbara investeringsresultat. För portföljförvaltare i synnerhet hänför sig de kvantitativa delarna till jämförelsenormerna för kundportföljerna som de förvaltar eller kundernas uttryckliga investeringsmål mätt över en period på flera år. 

För anställda, vars årliga rörliga ersättning överstiger en viss tröskel, fördelas en del av ersättningen till en långsiktig ersättning. Detta är en viktig funktion som länkar individuella resultat med långsiktigt värdeskapande för AllianzGI, kunder och aktieägare. Fördelningen står i proportion till mängden rörlig ersättning som betalas ut; för större utbetalningar fördelas en större andel till den långsiktiga ersättningen. Ersättningarna överlåts efter en period på tre år. 

För anställda som identifieras av företaget som personal verksam inom kontrollfunktioner (t.ex. riskhantering och efterlevnad) baseras målen främst på funktionsspecifika mål inom kontrollenheterna (vanligen relaterad till kriterier för individen och/eller organisationen).

Krav på ersättning för identifierad personal 

I enlighet med bestämmelserna kan särskilda grupper av anställda klassificeras som ”identifierad personal”: ledningen, risktagare och anställda med kontrollfunktioner (enligt gällande organisationsscheman och arbetsbeskrivningar) samt alla vars totala ersättning gör att de hamnar i samma ersättningsklass som ledningen och risktagarna och som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilerna för bolaget och fonderna som bolaget förvaltar. 

Anställda som klassificeras som ”identifierad personal” lyder under ytterligare standarder som avser resultathantering, formen av rörlig ersättning och tidpunkterna för betalningar. Mer specifikt innebär detta att: 

  • Vid bedömning av individuella resultat ska såväl kvalitativa som kvantitativa kriterier beaktas.
  • Med hänsyn till anställning och ansvar måste mål vara en kombination av individuella, affärsenhets eller UCITS-relaterade och företagsövergripande mål.
  • Minst ett mål fastställs på basis av en period på flera år.
  • Personal med kontrollfunktioner måste ha målen kopplade till sina funktioner, som är oberoende av företagets resultat.
  • En betydande del av den totala rörliga ersättningen skjuts upp till den långsiktiga ersättningen.
  • Ytterligare innehavstider, så kallade ”arkiveringstider” för delar av kort- och långsiktiga incitament, introduceras.
    • 50 % av den rörliga ersättningen (uppskjuten och ej uppskjuten) måste bestå av andelar eller aktier i investeringsfonder som hanteras av företaget eller jämförbara instrument.
  • En efterföljande riskjustering möjliggör explicita justeringar av föregående års resultatbedömning och relaterade ersättning, för att förhindra överlåtelse av hela beloppet eller delar av beloppet för den uppskjutna ersättningen (Malus), eller återlämnandet av äganderätten till ett belopp för ersättningen till företaget (Clawback).