Privacy Principles

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 12/2019

Společnost Allianz Global Investors GmbH („Allianz Global Investors” nebo „my”; se sídlem na adrese Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt, Německo) vám coby strana odpovědná za zpracování osobních údajů děkuje za návštěvu těchto internetových stránek („Stránky”) a za váš zájem o naše služby a produkty.

Vaše soukromá sféra je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě našich stránek cítili dobře. Dbáme na ochranu vašich osobních údajů (tj. konkrétních informací o osobních nebo skutkových okolnostech týkajících se fyzické osoby, jejíž totožnost je zjištěna nebo se má zjistit), které jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány v souvislosti s návštěvou našich stránek. Pokud je to technicky možné a přijatelné, dovolíme, aby naše stránky mohly být používány anonymně nebo pod pseudonymem, pokud jste o nás neobdrželi osobní e-mail.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Žádáme vás proto, abyste do něj pravidelně nahlíželi. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vypracovali kvůli tomu, abychom v něm popsali, jaké druhy osobních údajů uživatelů Stránek, jakým způsobem a k jakým účelům jsou shromažďovány, zpracovávány a používány. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů přináší také přehled o používání údajů, které jsou veřejně dostupné na jiných internetových stránkách a zdrojích, a o přiměřených preventivních opatřeních, která jsou přijímána k zabezpečení vašich osobních údajů.

Jaký je účel a rozsahu působnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny osobní údaje, které společnost Allianz Global Investors shromažďuje, zpracovává a používá, když Stránky navštívíte, a pro používání údajů, které jsou veřejně dostupné na jiných stránkách a zdrojích. Neplatí pro weby, které jsou pod kontrolou třetích stran a na které Stránky případně odkazují („cizí weby”).

Prosíme, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů cizích webů, protože společnost Allianz Global Investors neodpovídá za obsah nebo opatření na ochranu soukromí cizích webů a nemá na ně žádný vliv. 

Na obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se mohou vztahovat další podmínky nebo odmítnutí odpovědnosti nebo jiné smluvní podmínky, které jste se společností Allianz Global Investors uzavřeli, a rovněž se na něj vztahují platné zákony a nařízení.

Které vaše informace shromažďujeme a k jakým účelům?

Při vaší návštěvě Stránek zaznamená náš webový server automaticky detaily o vaší návštěvě, tzv. „údaje o používání“ (např. vaši IP adresu, web, ze kterého jste k nám přišli, druh používaného prohlížeče, jednotlivé podstránky webu, které opravdu zobrazíte, a to včetně data a doby trvání vaší návštěvy).

Kromě toho shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které na Stránkách uvedete, např. tehdy, když na přihlašovací stránce zadáte osobní údaje (tj. jméno, pohlaví, adresu, e-mail, telefonní/faxové číslo), nebo když se přihlásíte k odběru newsletteru či pokud se ucházíte online o pracovní místo u společnosti Allianz Global Investors („údaje o uživateli“).

Také získáváme určité údaje od naší přidružené společnosti Allianz Global Investors U.S. LLC („AllianzGI US“), které pocházejí z veřejně dostupných zdrojů (např. jsou volně dostupné na internetu) („analytické údaje“), mimo jiné za účelem hodnocení a přípravy investičních rozhodnutí či schůzek s klienty. Analytické údaje zpravidla neobsahují osobní údaje, ale nelze to vyloučit u všech analytických údajů.

Společnost Allianz Global Investors shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání a údaje o uživateli: 

 • k účelům technické správy a výzkumu a vývoje ve spojitosti se Stránkami;
 • k evidenci zákazníků a uživatelů;
 • k marketingovým účelům, abychom vás mohli informovat o našich službách a produktech;
 • v rámci výběrového řízení probíhajícího online.

Na základě jakého právního základu zpracováváme a jak dlouho uchováváme vaše osobní informace?

Zpracování vašich údajů o uživateli a údajů o používání probíhá v souladu s výše uvedenými účely z důvodu provádění (před)smluvních opatření (dle článku 6 odst. 1 pís. b) nařízení GDPR) nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů (dle článku 6 odst. 1 pís. f) nařízení GDPR), jakými jsou např. další vývoj Stránek nebo marketingové účely.

Pokud analytické údaje obsahují osobní údaje, zpracováváme tyto z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Chceme být lépe připraveni na investiční rozhodnutí a na schůzky s klienty. Na základě analytických údajů dokážeme provádět přesnější vyhodnocení ještě před těmito rozhodnutími/schůzkami, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Pokud budeme mít v úmyslu zpracovávat analytické údaje pro jiné účely, zvláště pak pro účely plnění podmínek smluvního vztahu, budeme o tom subjekt údajů samostatně informovat, pokud bude třeba.

Vaše osobní údaje uchováváme po tak dlouhou dobu, po kterou je k dosažení těchto účelů potřebujeme. Jakmile už vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům nepotřebujeme, vymažeme je z našeho systému, a to za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni k jejich uchovávání.

Jakým způsobem používáme technologie sloužící ke sledování?

Společnost Allianz Global Investors používá technologie sloužící ke sledování, jakými jsou např. soubory cookie nebo tagy. Podrobnosti o tom, jakým způsobem soubory cookie a podobné technologie používáme, a to především k marketingovým účelům a k účelům průzkumu trhu a veřejného mínění, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie společnosti Allianz Global Investors.

Komu vaše informace předáváme?

Za účelem poskytování služeb pro společnost Allianz Global Investors a k výše uvedeným účelům může společnost Allianz Global Investors předávat své informace přidruženým společnostem a zástupcům společnosti Allianz Global Investors a třetím stranám, jako např. marketingovým agenturám nebo společnostem provádějícím analýzu webu, a to v jak v zemi, kde mají sídlo, tak i mimo ni.

Naše přidružené společnosti (viz https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us), zástupci a třetí strany, jež mají přístup k osobním údajům shromažďovaným, zpracovávaným a používaným prostřednictvím Stránek, mají povinnost dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být sdělovány příjemcům v zemích mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých je nižší úroveň ochrany osobních údajů. Pokud Evropská komise ještě nestanovila, že v dané zemi, ve které sídlí příjemce údajů, je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby příjemci vašich osobních údajů dodržovali odpovídající úroveň jejich ochrany, zvláště zavedením smluvních záruk např. ve formě standardních smluvních ujednání o předávání údajů, která byla schválena Evropskou komisí, a lze je nalézt zde
Kdykoliv budeme předávat vaše osobní údaje některé organizační jednotce v rámci skupiny Allianz působící mimo EU / EHP, budeme tak činit na základě schválených závazných firemních pravidel společnosti Allianz, známých pod názvem standard Allianz na ochranu soukromí („Allianz BCR“), která představují odpovídající ochranu osobních údajů a jsou právně závazná pro všechny společnosti skupiny Allianz. Pravidla Allianz BCR a seznam společností skupiny Allianz, které je dodržují, naleznete zde: https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/.


Vaše informace můžeme předávat také veřejným orgánům nebo zařízením, dozorovým úřadům nebo dalším osobám, a to v souladu s platnými zákony a nařízeními, na základě soudního rozhodnutí nebo úřední žádosti nebo k účelům vyplývající z předpisů (dozorových) úřadů nebo v rámci podobných řízení, jak to povoluje či vyžaduje platné právo. 

Jaká bezpečností opatření jsme zavedli, abychom ochránili vaše informace shromážděné prostřednictvím Stránek?

Společnost Allianz Global Investors přijala odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje, které shromažďuje prostřednictvím Stránek, ochránila proti neoprávněnému přístupu k nim a před jejich zneužitím, ztrátou nebo zničením.

Jak nakládáme s elektronickými zprávami, které společnost Allianz Global Investors přijímá a odesílá?

Všechny elektronické zprávy, které společnost Allianz Global Investors přijímá a odesílá, jsou – v našich systémech – chráněny odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními a osoby, které se přímo neúčastní komunikace, k nim smějí přistupovat pouze v opodstatněných případech v souladu s platnými zákony a nařízeními (např. soudní rozhodnutí, podezření na trestnou činnost, porušení povinností týkající se právního dohledu); tento přístup mají pouze určité osoby v pevně vymezených funkcích (např. právní oddělení, oddělení dohlížející na dodržování předpisů, oddělení rizik). Každá část tohoto procesu, stejně jako použitá vyhledávací kritéria, se zaprotokolují.

Na co byste si měli dávat pozor, když po internetu odesíláte údaje?

Internet obecně není považován za bezpečné prostředí a informace odeslané po internetu (jako např. informace odeslané na Stránky, ze Stránek nebo prostřednictvím elektronické zprávy) mohou být případně zobrazeny neoprávněnými třetími stranami, což může vést k jejich vyzrazení, změně jejich obsahu nebo technickému selhání. Také v případě, že jak odesílatel, tak i příjemce sídlí ve stejné zemi, mohou být informace zaslané po internetu předány přes mezinárodní hranice do země s nižší úrovní ochrany osobních údajů než v zemi, kde sídlíte.

Vezměte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za bezpečnost vašich informací, zatímco jsou po internetu přenášeny do společnosti Allianz Global Investors. Rádi bychom vám připomenuli, že v zájmu ochrany vaší soukromé sféry můžete při komunikaci se společností Allianz Global Investors používat jiné komunikační prostředky, pokud to považujete za vhodné.

Jak můžete uplatnit svá uživatelská práva?

V případech, kdy to právní předpisy dovolují, máte vůči nám právo:

 • vyžádat si od nás informace o svých osobních údajích, a to včetně informací týkajících se např. zdroje a kategorií údajů, účelů zpracování, příjemců (nebo kategorií příjemců) a dané doby jejich uchování;
 • aktualizovat nebo opravit své osobní údaje, aby byly stále správné;
 • obdržet své osobní údaje v elektronickém formátu, přičemž je obdržíte přímo vy sami nebo vámi určená třetí strana;
 • požadovat, aby byly vaše osobní údaje z našich systémů vymazány, jakmile již nejsou k výše uvedeným účelům potřebné;
 • omezit za určitých okolností zpracování vašich osobních údajů, např. pokud popíráte správnost vašich osobních údajů, dokud jejich správnost neprověříme;
 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány s vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to narušilo zákonnost jejich zpracování, které před odvoláním probíhalo s vaším souhlasem;
 • podat u nás, popř. u příslušného orgánu pro ochranu údajů, stížnost.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, které převažují nad našimi oprávněnými důvody pro zpracování údajů. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování údajů slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Můžete vznést námitku proti používání vašich osobních údajů k marketingovým účelům nebo k účelům průzkumu trhu a veřejného mínění.


Prosíme, abyste nás kontaktovali s jakýmikoli dotazy nebo připomínkami v souvislosti s ochranou osobních údajů a pro uplatnění vašich výše uvedených práv na následující adrese:

Allianz Global Investors GmbH
Data Protection Officer
Legal & Compliance
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Německo

nebo nám pošlete e-mail na:
privacy@allianzgi.com

Používání pluginů sociálních médií:

Naše stránky používají následující zásuvné moduly sociálních médií („pluginy”)

Facebook Share Button provozovaný společností Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Tweet Button provozovaný společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisko, CA 94107, USA
LinkedIn Share Button provozovaný společností LinkedIn Corporation, 2029
 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Xing Share Button provozovaný společností XING AG, Dammtorstraße 29-32,
20354, Hamburk, Německo
YouTube je provozován společností YouTube LLC s hlavním sídlem na adrese 901 Cherry
Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube je zastoupen společností Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Soundcloud je provozován společností SoundCloud Limited s hlavním sídlem na adrese 33
 St James Square, Londýn SW1Y 4JS, UK.

Všechny pluginy jsou označeny značkou příslušného provozovatele, tedy společností Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube a Soundcloud („provozovatelé”).

Jakmile navštívíte internetové stránky, které obsahují plugin sociálních médií (např. při sdílení obsahu na sociálních sítích), naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery provozovatele. Provozovatel předá obsah pluginu přímo vašemu prohlížeči, který jej vloží do Stránek, což provozovateli umožní, aby získal informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našich stránek. Společnost Allianz Global Investors tak nemá žádný vliv na to, jaké údaje jsou shromažďovány tímto pluginem a informujeme podle údajů, které máme k dispozici. Vložené pluginy poskytují provozovateli informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našich stránek. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje předávány provozovatelům, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu na dané sociální síti. 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Zásady používání souborů cookie společnosti Allianz Global Investors

Poslední aktualizace: 05/2018

V těchto zásadách používání souborů cookie vás naše společnost Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Německo („Allianz Global Investors” nebo „my”) informuje o tom, jakým způsobem používá soubory cookie a podobné technologie na svých internetových stránkách („Stránky”). Další informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, naleznete v našem prohlášení o ochraně soukromí. Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie a podobné technologie

Pro zajištění co nejlepší funkčnosti a výkonu našich stránek a pro jejich neustálé zlepšování používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují řadu alfanumerických znaků, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Používáme jak dočasné, tak trvalé soubory cookie. Dočasný soubor cookie se smaže, když zavřete svůj internetový prohlížeč. Trvalý soubor cookie zůstane uložen i po zavření prohlížeče a váš prohlížeč jej může používat i při vašich opětovných návštěvách našich stránek. Váš prohlížeč může případně nabízet možnosti nastavení týkající se souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie vymažete nebo se rozhodnete, že je nepovolíte, nebudete případně moci v plném rozsahu využívat všechny funkce služeb nabízených prostřednictvím našich stránek. Ve spojitosti se službami nabízenými prostřednictvím našich stránek kromě toho používáme soubory cookie třetích stran. Používáme např. nástroj Google Analytics ke shromažďování a zpracování určitých analytických údajů. Je možné, že nezpracujeme nebo nezareagujeme na signály „nesledovat” („Do Not Track”) vysílané webovými prohlížeči a podobně, které informují o tom, že si uživatel, který navštěvuje naše stránky nebo používá služby nabízené prostřednictvím našich stránek, nepřeje, aby byl sledována jeho aktivita na internetu. Přehled souborů cookie používaných na našich stránkách včetně jejich účelu a toho, jaké se pomocí nich ukládají údaje, najdete v tabulce níže. Před použitím souborů cookie na vašem koncovém zařízení je nezbytný váš souhlas s plánovaným použitím. Udělení takového souhlasu může proběhnout v rámci centra preferencí týkajících se souborů cookie nebo i pomocí odpovídajícího nastavení prohlížeče.

Soubory GIF/webové majáky Soubory GIF (také známé jako webové majáky) jsou typicky velmi malé transparentní obrázky (obvykle o rozměru 1 pixel x 1 pixel), které se používají na webech a jež mohou být použity v rámci služeb, které prostřednictvím našich stránek nabízíme. Obvykle souvisí se soubory cookie a slouží ke sledování našich uživatelů a jejich aktivit.

Jak využíváme soubory cookie a podobné technologie

Používáme soubory cookie a shromažďujeme informace: (1) pro personalizaci našich stránek a služeb, které prostřednictvím našich stránek nabízíme, a to např. ukládáním informací o vás, abyste je znovu nemuseli zadávat, když používáte naše stránky nebo když příště navštívíte naše stránky nebo využijete naše služby nabízené prostřednictvím Stránek; (2) abychom vám mohli přinášet reklamy, obsahy a informace uzpůsobené vašim potřebám; (3) pro sledování a analýzu efektivity našich stránek a služeb nabízených prostřednictvím našich stránek a také propagační činnosti třetích stran; (4) pro vytváření agregátních statistik využívání týkajících se celkového počtu návštěvníků a zobrazení Stránek; a (5) pro sledování vámi zadaných údajů, stejně jako stavu reklamních kampaní nebo jiných činností, které jsou nabízeny prostřednictvím našich stránek nebo s využitím služeb, které byly poskytnuty jejich prostřednictvím. Technologie sledování nám kromě toho pomáhají udržovat a zlepšovat využitelnost stránek, (1) a to tím, že zjistíme, zda v minulosti došlo ke kontaktu mezi vašim počítačem a námi, a (2) k identifikování nejoblíbenějších sekcí našich stránek.

Další podrobnosti o nastavení Cookies zjistíte zde: Stáhnout PDF

Standard Allianz na ochranu soukromí (APS) 

Standard Allianz na ochranu soukromí představuje závazná firemní pravidla Allianz (BCR). Obsahuje informace o pravidlech, kterými se řídí mezinárodní předávání osobních údajů mezi společnostmi skupiny Allianz působícími v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a společnostmi skupiny Allianz působícími mimo tento prostor. 

Standard Allianz na ochranu soukromí také popisuje vaše práva týkající se takového předávání a obsahuje informace o tom, jak postupovat, pokud chcete uplatnit svá práva nebo vznést stížnost proti takovému předávání, a také jak nás kontaktovat.

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Společnosti, pro které platí standard Allianz na ochranu soukromí (APS) 

Na společnosti skupiny Allianz je kladen požadavek zavést standard Allianz na ochranu soukromí. Aktuální seznam společností skupiny Allianz, které se zavázaly dodržovat standard Allianz na ochranu soukromí, je k dispozici zde:

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Allianz Global Investors

Opouštíte stránku Allianz Global Investors a přecházíte na