Podmínky používání

Důležité právní upozornění

Tyto webové stránky jsou provozovány a spravovány společností Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Spolková republika Německo. Tyto podmínky si, prosím, pozorně přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, na tyto webové stránky ani jakoukoliv jejich část nevstupujte (dále jen „webové stránky“).

Použití obsahu

Obsah webových stránek je k dispozici pouze pro informační účely. Zveřejňování obsahu a přístup k těmto webovým stránkám nepředstavuje, výslovně ani mlčky, poskytování služeb nebo produktů ze strany společnosti Allianz Global Investors (dále jen „AllianzGI“) nebo kterékoliv její spřízněné společnosti. Informace týkající se finančních produktů nebo služeb lze získat pouze prostřednictvím příslušných společností AllianzGI Group.

Autorské právo

Veškerý obsah těchto webových stránek je vlastnictvím společnosti Allianz Global Investors GmbH, jejích přímých či nepřímých dceřiných společnosti (dále společně jen „AllianzGI Group“) nebo třetích stran a je chráněn platným autorským zákonem, přičemž všechna práva jsou vyhrazena. Všechna práva ke stránkám, obsahu webových stránek a jejich úpravě jsou vlastněna AllianzGI Group a jejími poskytovateli licencí. Informace na webových stránkách nesmíte bez předchozího písemného souhlasu AllianzGI Group žádným způsobem prodávat, šířit, zveřejňovat, vysílat, nechat obíhat ani komerčně využívat. Stahováním nebo jiným pořizováním kopií z těchto webových stránek na vás nepřechází vlastnické právo k žádnému softwaru nebo materiálu. Bez předchozího souhlasu AllianzGI Group nesmíte tyto webové stránky (zcela ani částečně) reprodukovat, převádět (elektronicky nebo jinak), upravovat, zobrazovat, znovu předávat, poskytovat na ně licenci, odkazovat na ně nebo je jinak užívat pro jakékoliv veřejné či komerční účely.

Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nebude vykládáno jako udělení licence nebo práva k použití jakéhokoliv obrázku, ochranné známky, známky služeb či loga, které jsou vlastnictvím AllianzGI Group. AllianzGI Group si vyhrazuje všechna práva v souvislosti se svými proprietárními informacemi a materiály na těchto webových stránkách a tato práva bude uplatňovat v plném rozsahu platných zákonů o autorském právu a ochranných známkách.

Žádná nabídka

Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nepředstavuje nabídku, žádost ani doporučení ohledně jakýchkoliv služeb správy investic nebo nabídku k prodeji či vyžádání si nabídky na koupi jakéhokoliv cenného papíru a žádné takové služby nebudou poskytovány ani nebudou nabízeny či prodávány cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo poskytnutí či prodej byly nezákonné. Případný potenciální investor by se měl přesvědčit, že investici do jakéhokoliv produktu AllianzGI Group povolují pravidla a právní předpisy jeho země trvalého pobytu.

Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely a investoři by si měli určit, zda se konkrétní služba nebo produkt hodí pro jejich investiční potřeby. Další informace o konkrétních produktech získáte v nabídkové dokumentaci. Výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výsledků. Tyto informace nejsou zamýšleny jako právní nebo daňové poradenství a ani by tak neměly být vykládány.

Některá prohlášení zde obsažená mohou představovat prohlášení o budoucích vyhlídkách a jiná prohlášení zaměřená na budoucnost, která vycházejí ze stávajících názorů a předpokladů vedení a zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že by se skutečné výsledky, plnění či případy mohly podstatným způsobem lišit od těch, které jsou uvedeny výslovně či implicitně v takových prohlášeních. Skutečnost, že se prohlášení týká budoucnosti, lze poznat podle kontextu, nebo se v něm mohou vyskytovat slova jako moci, bude, mělo by se, očekává se, plánuje se, zamýšlí se, předpokládá se, věří se, odhaduje se, předpovídá se, potenciální nebo pokračující a podobné výrazy.

Záležitosti zde uváděné mohou zahrnovat také rizika a nejistoty čas od času popsané v podáních Allianz SE u Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států amerických. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci informací zaměřených na budoucnost, které jsou zde uvedeny.

Informace uváděné na těchto webových stránkách popisují AllianzGI Group jako celek a popsané produkty, služby, cenné papíry a finanční nástroje vám nemusejí být k dispozici nebo se vám nemusejí hodit.

Investice

Výsledky dosažené v minulosti nemusejí nutně vypovídat o tom, jakých výsledků bude dosaženo v budoucnu. Hodnota investic a příjem z nich může klesat i růst a vy nemusíte získat zpět hodnotu své původní investice. Pokud investice podléhají kolísání měny, mohou kurzové změny způsobit růst či pokles hodnoty takové investice. U některých investic byste si měli být vědomi, že pro ně neexistuje uznávaný trh a že může být obtížné s nimi obchodovat nebo získat informace o jejich hodnotě či rozsahu rizik, která jsou s nimi spojena. Případná daňová zvýhodnění, o nichž se hovoří na těchto webových stránkách, se mohou měnit a jejich dostupnost a hodnota bude záviset na vaší individuální situaci.

Nespoléhání se na informace

Ačkoliv AllianzGI Group vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace uváděné na těchto webových stránkách jsou přesné, nečiní ona ani její smluvní partneři žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou výslovnou nebo mlčky předpokládanou záruku (včetně odpovědnosti vůči třetím stranám) ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti těchto informací. Názory a jakýkoliv jiný obsah na těchto webových stránkách jsou ze strany AllianzGI Group poskytovány výhradně pro osobní použití a pro informační účely a mohou být kdykoliv bez upozornění změněny. Nic z toho, co je obsaženo na těchto webových stránkách, nepředstavuje investiční, právní, daňové ani jiné poradenství a nelze na to spoléhat při realizaci investic nebo jiného rozhodnutí. Předtím, než učiníte jakékoliv investiční rozhodnutí, byste měli získat relevantní a konkrétní odbornou radu.

Neexistence záruky

Informace a názory obsažené na těchto webových stránkách, včetně hyperlinků nebo odkazů na jiné stránky, jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo mlčky předpokládané, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. AllianzGI Group neručí za přiměřenost, přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakýchkoliv informací na těchto webových stránkách a výslovně se vzdává jakékoliv odpovědnosti za chyby nebo opomenutí v nich. Je na vás, abyste posoudili přiměřenost, přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakýchkoliv informací nebo obsahu, které jsou i dispozici na webových stránkách. AllianzGI Group dále nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádné záruky za to, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou nepřetržitě dostupné nebo že budou bez chyb, že budou opraveny závady nebo že tyto webové stránky či servery, na kterých jsou k dispozici, nebudou obsahovat viry či jiné škodlivé prvky.

Omezení odpovědnosti

Naše odpovědnost je omezena na úmyslné činy a hrubou nedbalost.

Zveřejňování informací o našich fondechu

Komplexní informace o nabídce produktů nabízených skupinou AllianzGI poskytujeme na těchto webových stránkách. Další informace jsou k dispozici pouze na vyžádání a v souladu s našimi vnitřními pokyny pro zveřejňování informací o našich fondechu.

Webové stránky, na které uvádíme odkazy

Na našich webových stránkách uvádíme některé hyperlinky nebo odkazy na jiné webové stránky, které vám pohodlně umožní dostat se na webové stránky třetích stran, jež jsou obecně označovány příslušným názvem domény nejvyššího řádu. Jejich obsah nezkoumáme ani nepodrobujeme analýze, a tudíž neručíme za přiměřenost, přesnost, spolehlivost ani úplnost jakýchkoliv informací na webových stránkách, ke kterým uvádíme hyperlinky nebo odkazy, a výslovně se zříkáme odpovědnosti za jakýkoliv jejich obsah.

Je na vás, abyste posoudili přiměřenost, přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakýchkoliv informací nebo jiného obsahu, které jsou k dispozici na webových stránkách, k nimž uvádíme hyperlinky nebo odkazy. Hyperlinky na jiné stránky jsou uváděny pouze z důvodu většího pohodlí a neznamenají, že AllianzGI Group takové webové stránky nebo případné produkty či služby, které jsou na nich uvedeny, podporuje nebo schvaluje. AllianzGI Group si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jakýkoliv hyperlink nebo hyperlinkový program.

Informace, které poskytujete

Prostřednictvím webových stránek byste neměli poskytovat žádné důvěrné ani proprietární informace. Veškeré informace nebo materiály poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek budou považovány za vlastnictví AllianzGI Group. Tím, že nám prostřednictvím webových stránek poskytnete jakékoliv informace nebo materiály, nám udělujete neomezenou, neodvolatelnou licenci k používání, reprodukci, zobrazování, předvádění, úpravě, předávání a distribuci takových materiálů nebo informací. AllianzGI Group může volně a k libovolným účelům používat jakékoliv myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky, které nám předáte prostřednictvím těchto webových stránek. AllianzGI Group není ve vztahu k poskytnutým informacím povinna dodržovat žádné závazky mlčenlivosti, s výjimkou případů, kdy je tak sjednáno společností ze skupiny AllianzGI Group, která má přímý vztah se spotřebitelem, nebo tak, jak je jinak sjednáno či vyžadováno zákonem.

Místní právní omezení

Tyto webové stránky nejsou určeny žádné osobě v jakékoliv jurisdikci, kde jsou (ať již z důvodu národnosti, bydliště či jinak) zveřejňování nebo dostupnost těchto webových stránek zakázány. Osoby, na které se takové zákazy vztahují, nesmějí tyto webové stránky navštěvovat.

Vyhrazená práva

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky používání kdykoliv změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jejich části.

Jurisdikce, oddělitelnost ustanovení

Jakákoliv žaloba plynoucí z těchto podmínek nebo z těchto webových stránek bude řešena výhradně soudy v Mnichově, Spolková republika Německo.

V případě, že bude kterékoliv ustanovení těchto podmínek shledáno nevynutitelným, nebude tím ovlivněna platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Řešení sporů

Společnost AllianzGI není ochotna nebo povinna se účastnit řízení při řešení sporu před orgánem pro řešení sporů ve spotřebitelských vztazích.

Allianz Global Investors

Opouštíte stránku Allianz Global Investors a přecházíte na