• Investování v sobě skrývá rizika. Hodnota investice a výnosy z ní mohou klesat či stoupat. Investoři případně nemusí získat investovanou částku v plné výši zpět. Cenová volatilita hodnot podílů může být zvýšená či dokonce velmi zvýšená. Dřívější vývoj hodnoty není spolehlivým indikátorem budoucích výsledků. Pokud je měna, v níž je dřívější vývoj hodnoty znázorněn, odlišná od domácí měny investora, měl by si investor uvědomit, že prezentovaný vývoj hodnoty může být na základě výkyvů směnného kurzu vyšší nebo nižší, když se přepočte do místní měny investora. Toto sdělení je určeno pouze pro informaci a nemůže být tedy chápáno jako nabídka nebo výzva k podání nabídky, k uzavření smlouvy nebo k nákupu či prodeji cenných papírů. Zde popsané produkty nebo cenné papíry nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo jsou určeny pouze pro určité kategorie investorů. Tuto informaci lze šířit pouze v rámci aplikovatelného práva a především není určena pro státní příslušníky nebo rezidenty USA. Zde popsané investiční možnosti neberou v potaz investiční cíle, finanční situaci, znalosti, zkušenosti či zvláštní potřeby jednotlivce a nejsou zaručené. Prezentované odhady a názory jsou odhady a názory vydavatele a/nebo jeho podniků ve skupině k okamžiku zveřejnění a mohou se bez upozornění změnit. Použité údaje pocházejí z různých zdrojů a byly vyhodnoceny jako správné a spolehlivé, nikoliv však nezávisle ověřeny; jejich úplnost a správnost nejsou zaručené. Neručíme za přímé či nepřímé škody z jejich použití, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Stávající nebo budoucí podmínky nabídek a smluv mají přednost. Dříve než učiníte investiční rozhodnutí, pročtěte si prosím tyto podklady, které jsou jediné závazné. Neručíme za přímé či nepřímé škody z jejich použití, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Stávající nebo budoucí podmínky nabídek a smluv mají přednost. Aktuální denní ceny fondů, prodejní prospekty, zakladatelské dokumenty, aktuální pololetní a výroční zprávy a podstatné informace pro investory v německém jazyce lze bezplatně získat u vydavatele poštou nebo jej stáhněte na těchto stránkách. Dříve než učiníte investiční rozhodnutí, pročtěte si prosím tyto podklady, které jsou jediné závazné.

    Toto je marketingové sdělení vydané společností Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, společností pro správu kapitálu s ručením omezeným, založenou v Německu se sídlem: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., zapsanou v obchodním rejstříku obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB 9340; s povolením uděleným Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami (www.bafin.de). Rozmnožování, publikování ani jiné šíření obsahu v jakékoliv podobě není povoleno.