Privacy Principles

Poslední aktualizace: 05/2018

Společnost Allianz Global Investors GmbH („Allianz Global Investors” nebo „my”; se sídlem na adrese Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt, Německo) vám coby strana odpovědná za zpracování osobních údajů děkuje za návštěvu těchto internetových stránek („Stránky”) a za váš zájem o naše služby a produkty.

Vaše soukromá sféra je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě našich stránek cítili dobře. Dbáme na ochranu vašich osobních údajů (tj. konkrétních informací o osobních nebo skutkových okolnostech týkajících se fyzické osoby, jejíž totožnost je zjištěna nebo se má zjistit), které jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány v souvislosti s návštěvou našich stránek. Pokud je to technicky možné a přijatelné, dovolíme, aby naše stránky mohly být používány anonymně nebo pod pseudonymem.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Žádáme vás proto, abyste do něj pravidelně nahlíželi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vypracovali kvůli tomu, abychom v něm popsali, jaké druhy osobních údajů uživatelů Stránek, jakým způsobem a k jakým účelům jsou shromažďovány, zpracovávány a používány. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů přináší také přehled o přiměřených preventivních opatřeních, která jsou přijímána k zabezpečení vašich osobních údajů.

Jaký je účel a rozsahu působnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny osobní údaje, které společnost Allianz Global Investors shromažďuje, zpracovává a používá, když Stránky navštívíte. Neplatí pro weby, které jsou pod kontrolou třetích stran a na které Stránky případně odkazují („cizí weby”).

Prosíme, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů cizích webů, protože společnost Allianz Global Investors neodpovídá za obsah nebo opatření na ochranu soukromí cizích webů a nemá na ně žádný vliv.

Na obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se mohou vztahovat další podmínky nebo odmítnutí odpovědnosti nebo jiné smluvní podmínky, které jste se společností Allianz Global Investors uzavřeli, a rovněž se na něj vztahují platné zákony a nařízení.

Které vaše informace shromažďujeme a k jakým účelům?

Při vaší návštěvě Stránek zaznamená náš webový server automaticky detaily o vaší návštěvě (např. vaši IP adresu, web, ze kterého jste k nám přišli, druh používaného prohlížeče, jednotlivé podstránky webu, které opravdu zobrazíte, a to včetně data a doby trvání vaší návštěvy).

Kromě toho shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které na Stránkách uvedete, např. tehdy, když na přihlašovací stránce zadáte osobní údaje (tj. jméno, pohlaví, adresu, e-mail, telefonní/faxové číslo), nebo když se přihlásíte k odběru newsletteru.

Společnost Allianz Global Investors shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje:

 • k účelům technické správy a výzkumu a vývoje ve spojitosti se Stránkami;
 • k evidenci zákazníků a uživatelů;
 • k marketingovým účelům, abychom vás mohli informovat o našich službách a produktech;
 • v rámci výběrového řízení probíhajícího online.

Na základě jakého právního základu zpracováváme a jak dlouho uchováváme vaše osobní informace?

Zpracování vašich osobních informací probíhá v závislosti na tom, o jaký z výše uvedený účel se jedná, k provedení (před)smluvních opatření nebo k ochraně našich oprávněných zájmů, jako např. k dalšímu vývoji stránek nebo k marketingovým účelům.

Vaše osobní údaje uchováváme po tak dlouhou dobu, po kterou je k dosažení těchto účelů potřebujeme. Jakmile už vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům nepotřebujeme, vymažeme je z našeho systému, a to za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni k jejich uchovávání.

Jakým způsobem používáme technologie sloužící ke sledování?

Společnost Allianz Global Investors používá technologie sloužící ke sledování, jakými jsou např. soubory cookie nebo tagy. Podrobnosti o tom, jakým způsobem soubory cookie a podobné technologie používáme, a to především k marketingovým účelům a k účelům průzkumu trhu a veřejného mínění, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie společnosti Allianz Global Investors.

Komu vaše informace předáváme?

Za účelem poskytování služeb pro společnost Allianz Global Investors a k výše uvedeným účelům může společnost Allianz Global Investors předávat své informace přidruženým společnostem a zástupcům společnosti Allianz Global Investors a třetím stranám, jako např. marketingovým agenturám nebo společnostem provádějícím analýzu webu, a to v jak v zemi, kde mají sídlo, tak i mimo ni.

Naše přidružené společnosti (viz https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us), zástupci a třetí strany, jež mají přístup k osobním údajům shromažďovaným, zpracovávaným a používaným prostřednictvím Stránek, mají povinnost dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být sdělovány příjemcům v zemích mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých je nižší úroveň ochrany osobních údajů. Pokud Evropská komise ještě nestanovila, že v dané zemi, ve které sídlí příjemce údajů, je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby příjemce údajů dodržoval odpovídající úroveň jejich ochrany. Za tímto účelem např. uzavíráme s příjemci údajů standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo se s našimi přidruženými společnostmi dohodneme na závazných podnikových pravidlech, která si lze kdykoli prohlédnout na: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us.

Vaše informace můžeme předávat také veřejným orgánům nebo zařízením, dozorovým úřadům nebo dalším osobám, a to v souladu s platnými zákony a nařízeními, na základě soudního rozhodnutí nebo úřední žádosti nebo k účelům vyplývající z předpisů (dozorových) úřadů nebo v rámci podobných řízení, jak to povoluje či vyžaduje platné právo.

Jaká bezpečností opatření jsme zavedli, abychom ochránili vaše informace shromážděné prostřednictvím Stránek?

Společnost Allianz Global Investors přijala odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje, které shromažďuje prostřednictvím Stránek, ochránila proti neoprávněnému přístupu k nim a před jejich zneužitím, ztrátou nebo zničením.

Jak nakládáme s elektronickými zprávami, které společnost Allianz Global Investors přijímá a odesílá?

Všechny elektronické zprávy, které společnost Allianz Global Investors přijímá a odesílá, jsou – v našich systémech – chráněny odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními a osoby, které se přímo neúčastní komunikace, k nim smějí přistupovat pouze v opodstatněných případech v souladu s platnými zákony a nařízeními (např. soudní rozhodnutí, podezření na trestnou činnost, porušení povinností týkající se právního dohledu); tento přístup mají pouze určité osoby v pevně vymezených funkcích (např. právní oddělení, oddělení dohlížející na dodržování předpisů, oddělení rizik). Každá část tohoto procesu, stejně jako použitá vyhledávací kritéria, se zaprotokolují.

Na co byste si měli dávat pozor, když po internetu odesíláte údaje?

Internet obecně není považován za bezpečné prostředí a informace odeslané po internetu (jako např. informace odeslané na Stránky, ze Stránek nebo prostřednictvím elektronické zprávy) mohou být případně zobrazeny neoprávněnými třetími stranami, což může vést k jejich vyzrazení, změně jejich obsahu nebo technickému selhání. Také v případě, že jak odesílatel, tak i příjemce sídlí ve stejné zemi, mohou být informace zaslané po internetu předány přes mezinárodní hranice do země s nižší úrovní ochrany osobních údajů než v zemi, kde sídlíte.

Vezměte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za bezpečnost vašich informací, zatímco jsou po internetu přenášeny do společnosti Allianz Global Investors. Rádi bychom vám připomenuli, že v zájmu ochrany vaší soukromé sféry můžete při komunikaci se společností Allianz Global Investors používat jiné komunikační prostředky, pokud to považujete za vhodné.

Jak můžete uplatnit svá uživatelská práva?

V případech, kdy to právní předpisy dovolují, máte vůči nám právo:

 • vyžádat si od nás informace o svých osobních údajích, a to včetně informací týkajících se např. zdroje a kategorií údajů, účelů zpracování, příjemců (nebo kategorií příjemců) a dané doby jejich uchování;
 • aktualizovat nebo opravit své osobní údaje, aby byly stále správné;
 • obdržet své osobní údaje v elektronickém formátu, přičemž je obdržíte přímo vy sami nebo vámi určená třetí strana;
 • požadovat, aby byly vaše osobní údaje z našich systémů vymazány, jakmile již nejsou k výše uvedeným účelům potřebné;
 • omezit za určitých okolností zpracování vašich osobních údajů, např. pokud popíráte správnost vašich osobních údajů, dokud jejich správnost neprověříme;
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z konkrétních důvodů, které se týkají vaší dané situace, které mají přednost před našimi oprávněnými důvody k jejich zpracování; a
 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány s vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to narušilo zákonnost jejich zpracování, které před odvoláním probíhalo s vaším souhlasem;
 • podat u nás, popř. u příslušného orgánu pro ochranu údajů, stížnost.

Můžete vznést námitku proti používání vašich osobních údajů k marketingovým účelům nebo k účelům průzkumu trhu a veřejného mínění.

Prosíme, abyste nás kontaktovali s jakýmikoli dotazy nebo připomínkami v souvislosti s ochranou osobních údajů a pro uplatnění vašich výše uvedených práv na následující adrese:

Allianz Global Investors GmbH
Data Protection Officer
Legal & Compliance
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Německo

nebo nám pošlete e-mail na:
privacy@allianzgi.com

Používání pluginů sociálních sítí:

Naše stránky používají následující zásuvné moduly sociálních sítí („pluginy”)

Facebook Share Button provozovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Tweet Button provozovaný společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisko, CA 94107, USA
LinkedIn Share Button provozovaný společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Xing Share Button provozovaný společností XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354, Hamburk, Německo
YouTube je provozován společností YouTube LLC s hlavním sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube je zastoupen společností Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Soundcloud je provozován společností SoundCloud Limited s hlavním sídlem na adrese 33 St James Square, Londýn SW1Y 4JS, UK.

Všechny pluginy jsou označeny značkou příslušného provozovatele, tedy společností Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube a Soundcloud („provozovatelé”).

Když navštívíte Stránky, které obsahují plugin sociální sítě, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery provozovatele. Provozovatel předá obsah pluginu přímo vašemu prohlížeči, který jej vloží do Stránek, což provozovateli umožní, aby získal informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našich stránek. Společnost Allianz Global Investors tak nemá žádný vliv na to, jaké údaje jsou shromažďovány tímto pluginem a informujeme podle údajů, které máme k dispozici. Vložené pluginy poskytují provozovateli informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našich stránek. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje předávány provozovatelům, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu na dané sociální síti. Společnost XING AG však bude vaše údaje používat pouze k tomu, aby dala zpřístupnila funkci sdílení (např. výpočet/zobrazení stavu počítadla), a nebude ukládat žádné vaše osobní údaje ani vyhodnocovat vaši uživatelskou aktivitu.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Zásady používání souborů cookie společnosti Allianz Global Investors

Poslední aktualizace: 05/2018

V těchto zásadách používání souborů cookie vás naše společnost Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Německo („Allianz Global Investors” nebo „my”) informuje o tom, jakým způsobem používá soubory cookie a podobné technologie na svých internetových stránkách („Stránky”). Další informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie. Pro zajištění co nejlepší funkčnosti a výkonu našich stránek a pro jejich neustálé zlepšování používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují řadu alfanumerických znaků, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Používáme jak dočasné, tak trvalé soubory cookie. Dočasný soubor cookie se smaže, když zavřete svůj internetový prohlížeč. Trvalý soubor cookie zůstane uložen i po zavření prohlížeče a váš prohlížeč jej může používat i při vašich opětovných návštěvách našich stránek. Váš prohlížeč může případně nabízet možnosti nastavení týkající se souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie vymažete nebo se rozhodnete, že je nepovolíte, nebudete případně moci v plném rozsahu využívat všechny funkce služeb nabízených prostřednictvím našich stránek. Ve spojitosti se službami nabízenými prostřednictvím našich stránek kromě toho používáme soubory cookie třetích stran. Používáme např. nástroj Google Analytics ke shromažďování a zpracování určitých analytických údajů. Je možné, že nezpracujeme nebo nezareagujeme na signály „nesledovat” („Do Not Track”) vysílané webovými prohlížeči a podobně, které informují o tom, že si uživatel, který navštěvuje naše stránky nebo používá služby nabízené prostřednictvím našich stránek, nepřeje, aby byl sledována jeho aktivita na internetu. Přehled souborů cookie používaných na našich stránkách včetně jejich účelu a toho, jaké se pomocí nich ukládají údaje, najdete v tabulce níže. Před použitím souborů cookie na vašem koncovém zařízení je nezbytný váš souhlas s plánovaným použitím. Udělení takového souhlasu může proběhnout i pomocí odpovídajícího nastavení prohlížeče.

Soubory GIF/webové majáky Soubory GIF (také známé jako webové majáky) jsou typicky velmi malé transparentní obrázky (obvykle o rozměru 1 pixel x 1 pixel), které se používají na webech a jež mohou být použity v rámci služeb, které prostřednictvím našich stránek nabízíme. Obvykle souvisí se soubory cookie a slouží ke sledování našich uživatelů a jejich aktivit.

Jak využíváme soubory cookie a podobné technologie

Používáme soubory cookie a automaticky shromažďujeme informace: (1) pro personalizaci našich stránek a služeb, které prostřednictvím našich stránek nabízíme, a to např. ukládáním informací o vás, abyste je znovu nemuseli zadávat, když používáte naše stránky nebo když příště navštívíte naše stránky nebo využijete naše služby nabízené prostřednictvím Stránek; (2) abychom vám mohli přinášet reklamy, obsahy a informace uzpůsobené vašim potřebám; (3) pro sledování a analýzu efektivity našich stránek a služeb nabízených prostřednictvím našich stránek a také propagační činnosti třetích stran; (4) pro vytváření agregátních statistik využívání týkajících se celkového počtu návštěvníků a zobrazení Stránek; a (5) pro sledování vámi zadaných údajů, stejně jako stavu reklamních kampaní nebo jiných činností, které jsou nabízeny prostřednictvím našich stránek nebo s využitím služeb, které byly poskytnuty jejich prostřednictvím. Technologie sledování nám kromě toho pomáhají udržovat a zlepšovat využitelnost stránek, (1) a to tím, že zjistíme, zda v minulosti došlo ke kontaktu mezi vašim počítačem a námi, a (2) k identifikování nejoblíbenějších sekcí našich stránek.

Další podrobnosti zjistíte v následující tabulce:

Název Soubor(y) Popis Doba platnosti Opt-out Druh souboru cookie / jiné technologie
PageDisclaimerCookie PageDisclaimerCookie Tento soubor cookie ukládá informace o tom, kdy (časově) návštěvník souhlasil s podmínkami použití webových stránek. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
Google Analytics ga
_gat
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
Tento web používá nástroj Google Analytics, což je služba k provádění analýzy internetových stránek společnosti Google Inc. („Google”). Nástroj Google Analytics používá tzv. „soubory cookies”, tedy textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a které umožňují provádění analýzy vašeho používání webu. Informace získané prostřednictvím souboru cookie ohledně používání tohoto webu uživateli se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se uloží.

V případě, že byla na tomto webu aktivována anonymizace IP adresy, dojde ke zkrácení IP adresy uvnitř členských zemí Evropské unie nebo v jiných státech, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude do serveru společnosti Google v USA přenesena plná IP adresa a teprve tam zkrácena.

Z pověření provozovatele tohoto webu bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování použití webu uživateli, k vypracování hlášení o aktivitách na daném webu a k tomu, aby mohly být provozovateli webu poskytnuty další služby spojené s používáním webu a internetu. IP adresa, která je předána vaším prohlížečem prostřednictvím nástroje Google Analytics, není společností Google dávána do souvislosti s dalšími údaji. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP adresy.
až 2 roky Používání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče, avšak v takovém případě může dojít k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů nástrojem Google Analytics, a to tím, že neudělíte svůj souhlas s použitím této technologie nebo si stáhnete a nainstalujete plugin pro váš internetový prohlížeč dostupný na následujícím odkazu, a tím odvoláte svůj souhlas pro budoucí použití. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Soubory cookie třetích stran
AllianzGIRoleCookie AllianzGIRoleCookie Při návštěvě Stránek musí návštěvník vybrat určitou „roli” (např.: finanční poradce, drobný investor). Tato individuální identifikace pomocí rolí se uloží v souboru cookie. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
AllianzGIRoleLevelTnCCookie AllianzGIRoleLevelTnCCookie Tento soubor cookie ukládá informace o identifikaci pomocí rolí, podmínky použití, ID daného webu a také přesný okamžik, kdy byla tato role přijata. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
PageTermsAndConditionCookie PageTermsAndConditionCookie Tento soubor cookie ukládá informace o tom, zda návštěvník souhlasil s podmínkami použití webových stránek. Obsahuje ID webu, pro který platí podmínky použití. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
Disclaimer_cookie Disclaimer_cookie Tento soubor cookie ukládá informace o tom, zda návštěvník souhlasil se zásadami používání souborů cookie. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
recentSearch recentSearch Tento soubor cookie ukládá slova zadaná při vyhledávání (během jednoho zapnutí prohlížeče). Jedna relace prohlížeče Ne Funkční soubor cookie
germany#lang germany#lang Tento soubor cookie ukládá informace o volbě jazyka pro daný web. Jedno zapnutí prohlížeče Ne Funkční soubor cookie
FundsInMyWatchList FundsInMyWatchList Tento soubor cookie ukládá ID daných fondů, které se nacházejí na seznamu sledovaných fondů. 30 dnů Ne Funkční soubor cookie
Sitecore • ASP.NET_SessionId
• SC_ANALYTICS_
• GLOBAL_COOKIE
• BIGipServerEU_
EXT_WEB_prod_
allianzgi_com_443
.app~EU_EXT_
WEB_prod_allianzgi
_com_443_pool
• BIGipServer~
WEB~EU_WEB_
prod_allianzgi_com_
443.app~EU_WEB_
prod_allianzgi_com
_443_pool
Informace, které společnost Allianz Global Investors shromažďuje prostřednictvím souborů cookie Sitecore, nám umožňují analyzovat chování uživatelů během návštěvy stránek společnosti Allianz Global Investors a kromě toho nám navíc umožňují, abychom vám v průběhu času mohli nabídnou vyšší komfort při používání těchto stránek, které obsahují soubory cookie Sitecore. Děje se tak jak v zájmu zlepšení obsahu, tak také k usnadnění používání. Soubory cookie například používáme k ukládání následujících informací:

1 Jazyk a země
2 Nastavení a rozšíření (pluginy) prohlížeče
3 Používání těchto stránek, které obsahují soubory cookie Sitecore
4 Vybraná role při návštěvě těchto stránek
5 Souhlas s podmínkami použití
6 Výrazy použité při vyhledávání na těchto stránkách

Tyto soubory cookie umožňují stránkám společnosti Allianz Global Investors (platforma založená na bázi Sitecore) ukládat vaše nastavení, a tím zabránit tomu, aby od vás při každé vaší návštěvě stránek společnosti Allianz Global Investors bylo vyžadováno poskytnutí těchto informací. Dále umožňují, aby údaje zůstaly uloženy při více zapnutích (např. jsou tak údaje opět k dispozici i poté, co došlo k zavření a opakovanému spuštění prohlížeče).
Dočasné Ne Funkční soubor cookie

Allianz Privacy Standard (APS)

Standard Allianz na ochranu soukromí obsahuje závazná firemní pravidla (BCR) společnosti Allianz a poskytuje vám informace o pravidlech, jimiž se řídí mezinárodní přenos osobních údajů mezi společnostmi skupiny Allianz působícími v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a společnostmi skupiny Allianz mimo tento prostor.

Standard Allianz na ochranu soukromí rovněž popisuje vaše práva vzhledem k takovýmto přenosům a stanoví, jak máte postupovat, pokud si přejete svá práva uplatnit, nebo chcete-li podat stížnost ohledně takovýchto přenosů. Rovněž uvádí pokyny, jak nás kontaktovat.

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Společnosti se Allianz Privacy Standard (APS)

Společnosti skupiny Allianz jsou povinny zavést Standard Allianz na ochranu soukromí. Aktuální seznam společností skupiny Allianz, které se zavázaly dodržovat Standard Allianz na ochranu soukromí, naleznete zde:

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/