Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Data ostatniej aktualizacji: 05/2018

Jako podmiot odpowiedzialny Allianz Global Investors GmbH („Allianz Global Investors” albo „my”; Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt, Niemcy) dziękuje za odwiedzenie niniejszej Witryny internetowej („Witryna”) i zainteresowanie naszymi usługami i produktami.

Państwa prywatność jest dla nas ważna i chcemy, aby dobrze się Państwo czuli, odwiedzając naszą Witrynę. Dbamy o to, aby chronić Państwa dane osobowe (tj. poszczególne informacje osobiste albo faktyczne zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej), które są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w związku z wizytą w naszej Witrynie. W zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe i uzasadnione, będziemy dopuszczać korzystanie z Witryny w sposób anonimowy albo pod pseudonimem.


Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane. W związku z tym prosimy regularnie powracać do niego.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności sporządzono, aby opisać, jakie rodzaje danych osobowych użytkowników Witryny będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane oraz w jakich celach będzie to realizowane. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje również ogólne informacje na temat odpowiednich środków ostrożności, które będą stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Jaki jest cel i zakres zastosowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które Allianz Global Investors gromadzi, przetwarza i wykorzystuje, gdy odwiedzają Państwo Witrynę. Nie dotyczy ono Witryn internetowych kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne oraz tych, do których może nastąpić przekierowanie z Witryny („Witryny podmiotów zewnętrznych”).

Należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności Witryn podmiotów zewnętrznych, ponieważ Allianz Global Investors nie ponosi odpowiedzialności za treści ani środki ochrony danych Witryn podmiotów zewnętrznych i nie ma na nie żadnego wpływu.

Treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności może podlegać dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom albo innym postanowieniom umownym, które obowiązują w stosunkach pomiędzy Państwem i Allianz Global Investors, jak również mającym zastosowanie przepisom ustawowym i wykonawczym.

Jakie dane gromadzimy na Państwa temat i w jakich celach?

Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, nasz serwer internetowy automatycznie zapisuje szczegóły dotyczące tej wizyty (na przykład Państwa adres IP, witrynę internetową, z której odwiedzają Państwo naszą Witrynę, typ przeglądarki internetowej, poszczególne strony Witryny, które Państwo przeglądają oraz datę i czas trwania Państwa wizyty).

Ponadto gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazują Państwo za pośrednictwem Witryny, na przykład gdy podają Państwo swoje dane osobowe (tj. imię i nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu/faksu) na stronie logowania albo rejestrują się, aby otrzymywać biuletyn pocztą elektroniczną.

Allianz Global Investors gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe:

 • na potrzeby technicznego zarządzania Witryną, jej badań i rozwoju;
 • w celu zarządzania klientami i użytkownikami;
 • w celu marketingowym, aby informować Państwa o naszych usługach i produktach;
 • na potrzeby rekrutacji internetowej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i jak długo je przechowujemy?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w wyżej wymienionych celach w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy, realizacją umowy albo naszym prawnie uzasadnionym interesem, jak na przykład dalszy rozwój Witryny albo na potrzeby marketingu. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Gdy tylko Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne do realizacji wymienionych celów, zostaną usunięte z naszych systemów, o ile nie będziemy zobowiązani do ich przechowywania na mocy przepisów prawa.

Jak wykorzystujemy technologie śledzenia?

Allianz Global Investors wykorzystuje technologie śledzenia takie jak pliki cookie albo znaczniki. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, w szczególności w celach marketingowych oraz badań rynku i opinii publicznej, można znaleźć w Polityce Allianz Global Investors dotyczącej plików cookie.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Allianz Global Investors może przekazywać Państwa dane jednostkom stowarzyszonym, przedstawicielom Allianz Global Investors i usługodawcom zewnętrznym, takim jak agencje marketingu albo usługodawcy świadczący usługi analizy sieci w Państwa kraju zamieszkania albo poza nim.

Nasze jednostki stowarzyszone (patrz https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us), przedstawiciele i podmioty zewnętrzne, które mają dostęp do danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z Witryną, mają obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą zapewniać niższy poziom ochrony danych. O ile Komisja Europejska nie określiła już odpowiedniego poziomu ochrony danych dla takiego kraju odbiorcy, gwarantujemy, że odbiorca Państwa danych osobowych będzie zachowywał odpowiedni poziom ochrony. W tym celu podpisujemy z odbiorcami np. zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne albo uzgadniamy wiążące reguły korporacyjne z powiązanymi spółkami z naszej grupy; wszystkie te dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us.

Możemy przekazywać Państwa dane również organom państwowym, instytucjom, organom nadzoru albo innym osobom, każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi albo wykonawczymi, orzeczeniem sądowym, oficjalnym wnioskiem albo zgodnie z wytycznymi organów nadzoru, albo podobnymi procedurami, dozwolonymi i zgodnymi z przepisami obowiązującego prawa.

Jakie środki bezpieczeństwa wprowadziliśmy, aby chronić Państwa dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny?

Allianz Global Investors wprowadziła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które chronią Państwa dane osobowe zgromadzone przez Allianz Global Investors za pośrednictwem Witryny przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą albo zniszczeniem.

Jak traktujemy wiadomości elektroniczne wysyłane do Allianz Global Investors i przez nią?

Wszystkie wiadomości elektroniczne wysyłane do oraz przez Allianz Global Investors są chronione w naszych systemach za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych a osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w korespondencji mają do nich dostęp wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (np. orzeczeniem sądowym, w przypadku podejrzenia popełnienia czynu karalnego, naruszenia obowiązków dotyczących nadzoru); dostęp ten mogą uzyskać wyłącznie określone osoby na odpowiednich stanowiskach (np. w Dziale Prawnym, Dziale ds. Zgodności, Dziale ds. Ryzyka). Wszystkie etapy postępowania oraz zastosowane kryteria wyszukiwania są zarejestrowane.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Internet nie jest uznawany za bezpieczne środowisko i dane przesyłane za jego pośrednictwem (do i z Witryny albo za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być przeglądane przez nieuprawnione podmioty zewnętrzne, co może prowadzić do ujawnienia danych, zmiany ich treści albo awarii technicznej. Nawet jeżeli zarówno osoba wysyłająca jak i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, dane przesłane przez Internet mogą zostać przekazane za granicę, a następnie do krajów, w których obowiązuje niższy poziom ochrony danych, niż w Państwa kraju zamieszkania.

Prosimy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych w trakcie ich przesyłania przez Internet do Allianz Global Investors. Aby chronić Państwa prywatność, chcemy Państwu przypomnieć o możliwości korzystania z innych środków komunikacji z Allianz Global Investors, jeżeli uznają to Państwo za stosowne.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw przysługujących Państwu jako użytkownikom?

Tam, gdzie jest to określone przepisami prawa, przysługują Państwu względem nas następujące prawa:

 • do zażądania informacji na temat Państwa danych osobowych, w tym informacji takich jak źródło danych i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (albo kategorie odbiorców) oraz okres ich przechowywania;
 • do aktualizacji albo sprostowania Państwa danych osobowych, aby każdorazowo były poprawne;
 • do otrzymania Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym dla Państwa albo wyznaczonego przez Państwa podmiotu zewnętrznego;
 • do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych z naszych systemów, o ile nie są dłużej potrzebne w wyżej wymienionych celach;
 • w pewnych okolicznościach do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli zakwestionują Państwo poprawność Państwa danych osobowych, aż do momentu sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z konkretnych, wynikających z Państwa sytuacji powodów, które mają charakter nadrzędny nad naszymi uzasadnionymi powodami przetwarzania; oraz
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, które zrealizowano przed wycofaniem przez Państwa zgody;
 • do złożenia skargi do nas albo właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych lub badań rynku albo badań opinii publicznej.

W razie jakichkolwiek pytań albo uwag dotyczących ochrony danych, albo aby skorzystać z Państwa praw, prosimy o kontakt pod adresem:

Allianz Global Investors GmbH
Data Protection Office
Legal & Compliance
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Niemcy

albo wysłanie wiadomości e-mail na:
privacy@allianzgi.com

Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

Nasza Witryna korzysta z następujących wtyczek portali społecznościowych („Wtyczki”)

Przycisk udostępniania Facebook, którym zarządza Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone
Przycisk Tweet, którym zarządza Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone
Przycisk udostępniania LinkedIn, którym zarządza LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone
Przycisk udostępniania Xing, którym zarządza XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354, Hamburg, Niemcy YouTube jest zarządzana przez YouTube LLC z główną siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.
YouTube jest reprezentowana przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
Soundcloud jest zarządzana przez SoundCloud Limited z główną siedzibą pod adresem 33 St James Square, Londyn SW1Y 4JS, Wielka Brytania.

Wszystkie Wtyczki są opatrzone znakiem towarowym odpowiedniego administratora portalu: Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube albo Soundcloud („Administratorzy”).

Gdy odwiedzają Państwo Witrynę, która zawiera Wtyczkę portalu społecznościowego, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Administratora. Administrator przekazuje zawartość wtyczki bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która osadza je w Witrynie i w ten sposób umożliwia Administratorowi otrzymywanie informacji na temat przeglądanych przez Państwa stron w naszej Witrynie. Allianz Global Investors nie ma wpływu na dane gromadzone przez Wtyczki i przekazuje Państwu informacje zgodnie ze swoim stanem wiedzy: wbudowane Wtyczki udostępniają Administratorowi informacje na temat przeglądanych przez Państwa stron w naszej Witrynie. Jeżeli nie chcą Państwo, aby takie dane były przekazywane Administratorom, muszą się Państwo wylogować ze swoich kont w poszczególnych usługach przed odwiedzeniem naszej Witryny. Spółka XING AG będzie wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celu zapewnienia funkcji udostępniania (np. obliczenia/wyświetlenia wartości licznika) i nie będzie przechowywać żadnych Państwa danych osobowych ani analizować zachowań użytkowników.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania i wykorzystywania można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Administratora:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Polityka Allianz Global Investors dotycząca plików cookie

Data ostatniej modyfikacji: 05 / 2018 r.

W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie my, Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Niemcy (zwani dalej „Allianz Global Investors” albo „my”) przekazujemy Państwu informacje dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych technologii w naszej witrynie internetowej (zwanej dalej „Witryną”). Więcej informacji dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas danych osobowych można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie. Korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji oraz stałego udoskonalania naszej Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków alfanumerycznych, które są umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Korzystamy zarówno z sesyjnych plików cookie, jak i z trwałych plików cookie. Sesyjny plik cookie zostaje usunięty wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej. Trwały plik cookie zostaje zachowany po zamknięciu przeglądarki i może zostać wykorzystany przez Państwa przeglądarkę internetową podczas kolejnej wizyty w naszej Witrynie. Przeglądarka internetowa może oferować możliwość zmiany ustawień konfiguracji dotyczących plików cookie. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia albo niezaakceptowania plików cookie mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich bądź z części funkcji usług oferowanych za pośrednictwem naszej Witryny. Ponadto w związku z oferowanymi za pośrednictwem naszej Witryny usługami korzystamy z plików cookie dostawców zewnętrznych. W celu gromadzenia i przetwarzania określonych danych analitycznych korzystamy na przykład z Google Analytics. Możliwe, że nie będziemy przetwarzać sygnałów „Nie śledź” („Do Not Track”) przeglądarek internetowych albo podobnych procesów mających na celu przekazanie informacji o tym, że osoby odwiedzające naszą Witrynę albo korzystające z oferowanych za pośrednictwem naszej Witryny usług nie chcą, by śledzić ich aktywność w Internecie, albo nie będziemy na takie sygnały reagować. Wykaz wykorzystywanych w naszej Witrynie plików cookie wraz z celami ich wykorzystania oraz przechowywanymi przez nie danymi znajduje się w tabeli poniżej. Przed wykorzystaniem plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym wymagane jest uzyskanie Państwa zgody. Zgodę można wyrazić również zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Przezroczyste pliki GIF/sygnały nawigacyjne Przezroczyste pliki GIF (znane również jako sygnały nawigacyjne) to zwykle małe przezroczyste obrazy (zazwyczaj o wielkości 1 x 1 piksel) wykorzystywane w witrynie internetowej i ewentualnie umieszczane w ramach oferowanych za pośrednictwem naszej Witryny usług zwykle w połączeniu z plikami cookie w celu gromadzenia danych dotyczących użytkowników i ich zachowań.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie?

Wykorzystujemy pliki cookie i gromadzimy dane w sposób zautomatyzowany w celu: (1) personalizacji naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług oraz przechowywania dotyczących Państwa danych, by nie musieli Państwo przekazywać tych danych ponownie podczas korzystania z naszej Witryny albo podczas ponownego korzystania zarówno z Witryny jak i z oferowanych za jej pośrednictwem usług; (2) wyświetlania Państwu dostosowanych reklam, treści i informacji; (3) obserwowania i analizowania skuteczności naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług, a także działań reklamowych dostawców zewnętrznych; (4) opracowywania zagregowanych statystyk korzystania z Witryny dotyczących na przykład całkowitej liczby osób ją odwiedzających i odsłon; oraz (5), śledzenia wprowadzanych przez Państwa treści oraz statusu akcji reklamowych albo innych działań realizowanych za pośrednictwem naszej Witryny albo udostępnianych w niej usług. Ponadto technologie śledzenia umożliwiają nam utrzymanie i poprawę komfortu korzystania z Witryny, (1) ponieważ możemy określić, czy w przeszłości został już nawiązany kontakt pomiędzy Państwa komputerem a nami oraz (2) w celu określenia najchętniej odwiedzanych części naszej Witryny.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli:

Nazwa Plik(i) Opis Okres ważności Rezygnacja Rodzaj pliku cookie/inna technologia
PageDisclaimerCookie PageDisclaimerCookie Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące czasu akceptacji przez osobę odwiedzającą witrynę internetową obowiązujących w niej warunków korzystania. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
Google Analytics _ga
_gat
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu w Internecie świadczonej przez Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie” – pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. Gromadzone za pośrednictwem plików cookie dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

W przypadku anonimizacji adresu IP w tej witrynie internetowej zostaje on skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w nielicznych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Google będzie wykorzystywać te dane na zlecenie administratora witryny internetowej w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia administratorowi witryny internetowej innych usług związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej oraz aktywnością w Internecie. Przekazywany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie zostanie powiązany przez Google z innymi danymi. W tej witrynie internetowej adres IP zostaje zanonimizowany.
do dwóch lat Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak mogą Państwo nie być wtedy w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez nieudzielenie zgody na wykorzystywanie tej technologii albo pobierając i instalując dostępną pod poniższym odnośnikiem wtyczkę do przeglądarki internetowej, co będzie oznaczać wycofanie zgody w przyszłości. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Pliki cookie usługodawców zewnętrznych
AllianzGIRoleCookie AllianzGIRoleCookie Podczas wizyty w Witrynie osoba odwiedzająca musi wybrać swoją „rolę” (np. doradca finansowy, inwestor indywidualny). Identyfikator indywidualnej roli jest przechowywany w pliku cookie. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
AllianzGIRoleLevelTnCCookie AllianzGIRoleLevelTnCCookie Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące identyfikatora roli, identyfikatora witryny regulaminu korzystania, a także dokładną datę wyboru roli. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
PageTermsAndConditionCookie PageTermsAndConditionCookie Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy osoba odwiedzająca witrynę internetową zaakceptowała obowiązujący w niej regulamin korzystania. Obejmują one identyfikator witryny, w której obowiązuje ten regulamin korzystania. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
Disclaimer_cookie Disclaimer_cookie Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy osoba odwiedzająca witrynę internetową zaakceptowała politykę dotyczącą plików cookie. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
recentSearch recentSearch Ten plik cookie przechowuje wyszukiwane terminy (podczas korzystania z przeglądarki). Czas trwania sesji przeglądarki Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
germany#lang germany#lang Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące wyboru języka w Witrynie. Czas trwania sesji przeglądarki Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
FundsInMyWatchList FundsInMyWatchList Ten plik cookie przechowuje identyfikator funduszu z listy obserwacyjnej. 30 dni Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny
Sitecore • ASP.NET_SessionId
• SC_ANALYTICS_
• GLOBAL_COOKIE
• BIGipServerEU_
EXT_WEB_prod_
allianzgi_com_443
.app~EU_EXT_
WEB_prod_allianzgi
_com_443_pool
• BIGipServer~
WEB~EU_WEB_
prod_allianzgi_com_
443.app~EU_WEB_
prod_allianzgi_com
_443_pool
Dane gromadzone przez Allianz Global Investors za pośrednictwem plików cookie Sitecore umożliwiają nam analizę aktywności użytkowników Witryny Allianz Global Investors w Internecie oraz ponadto w szczególności zapewnianie im z upływem czasu większego komfortu korzystania z Witryny opartej na Sitecore. Obejmuje to zarówno udoskonalenie treści, jak i ułatwienie korzystania z Witryny. Korzystamy z plików cookie na przykład w celu przechowywania następujących danych:

1 język i kraj
2 ustawienia i rozszerzenia (wtyczki) przeglądarki
3 sposób korzystania z tej Witryny opartej na Sitecore
4 rola wybrana w celu przeglądania Witryny
5 akceptacja regulaminu korzystania
6 terminy wyszukiwane w tej Witrynie

Pliki cookie umożliwiają Witrynie Allianz Global Investors (platformie opartej na Sitecore) zapamiętanie ustawień, dzięki czemu nie będą Państwo proszeni o przekazanie tych samych danych podczas każdej wizyty w Witrynie Allianz Global Investors. Ponadto umożliwiają one zapamiętanie danych na potrzeby ponownego korzystania z przeglądarki (np. w ten sposób, że dane te będą dostępne nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu przeglądarki).
Sesyjne Brak Plik cookie dotyczący korzystania z witryny

Allianz Privacy Standard (APS)

Standard ochrony prywatności Allianz stanowi Wiążące reguły korporacyjne Allianz i obejmuje informacje dotyczące zasad regulujących międzynarodowy proces przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami z Grupy Allianz działającymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) a spółkami z Grupy Allianz spoza tego obszaru.

Standard ochrony prywatności Allianz opisuje również przysługujące Państwu prawa dotyczące tego rodzaju przekazywania danych, czynności, które należy podjąć, jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw lub złożyć skargę dotyczącą tego rodzaju przekazywania danych i to, w jaki sposób można się z nami skontaktować.

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/

Spółki objęte Allianz Privacy Standard (APS)

Spółki z Grupy Allianz muszą wdrożyć Standard ochrony prywatności Allianz. Aktualna lista spółek z Grupy Allianz, które zobowiązały się zachować zgodność ze Standardem ochrony prywatności Allianz, jest dostępna tutaj:

https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/