• Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać całości zainwestowanych kwot. Zmienność cen jednostek uczestnictwa funduszu może ulec podwyższeniu bądź nawet znacznemu podwyższeniu. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jeśli waluta, w której przedstawione są historyczne stopy zwrotu, różni się od waluty kraju inwestora, powinien on mieć świadomość, że w związku z wahaniami kursu walutowego stopa zwrotu może okazać się wyższa lub niższa po przeliczeniu na walutę lokalną inwestora. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zachęta ani zaproszenie do składania ofert, do zawarcia umowy ani do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Produkty lub papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach lub dla niektórych kategorii inwestorów. Dokument jest przeznaczony do dystrybucji wyłącznie w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, a w szczególności nie jest przeznaczony dla rezydentów i/lub obywateli Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym dokumencie omówienie możliwości inwestycyjnych nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia ani szczególnych potrzeb danego inwestora, a ponadto w zakresie takich możliwości inwestycyjnych nie wydaje się żadnych gwarancji co do ich faktycznej realizacji. Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie, które mogą ulegać zmianie bez uprzedniego zawiadomienia, są aktualnymi na dzień publikacji poglądami i opiniami emitentów i/lub spółek powiązanych. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł, przy czym zakłada się, że są one poprawne i rzetelne, choć nie podlegały niezależnej weryfikacji; nie gwarantuje się ich dokładności ani kompletności oraz nie przyjmuje się odpowiedzialności za żadne bezpośrednie ani wynikowe straty powstałe w związku z ich wykorzystaniem, chyba że spowodowane zostaną rażącym zaniedbaniem lub świadomą niewłaściwą realizacją obowiązków. Warunki bazowej oferty lub umowy, która mogła zostać lub zostanie złożona bądź zawarta, mają moc nadrzędną i obowiązującą. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem ta strona internetowa w celu uzyskania bezpłatnego egzemplarza prospektu informacyjnego, dokumentów założycielskich, informacji o dziennych cenach funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów oraz ostatniego raportu rocznego i półrocznego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji proszę dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, ponieważ wyłącznie one mają wiążący charakter. Niniejszy dokument ma charakter komunikatu marketingowego wydanego przez Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemczech pod adresem Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez sąd we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 9340, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.