Warunki korzystania z witryny internetowej

Ważne informacje prawne

Podmiotem prowadzącym i utrzymującym niniejszą witrynę internetową jest spółka Allianz Global Investors GmbH z siedzibą pod adresem: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Niemcy. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Osoby nie akceptujące niniejszych warunków proszone są o nie korzystanie z niniejszej witryny (zwanej dalej „Witryną”) i nie otwieranie żadnych z jej stron.

Korzystanie z treści

Treści Witryny mają charakter wyłącznie informacyjny. Umieszczanie treści w Witrynie i ich udostępnianie nie stanowi, ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany, dostawy usług lub produktów spółki Allianz Global Investors (AllianzGI) lub którejkolwiek z jej jednostek powiązanych. Informacje dotyczące produktów lub usług finansowych można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem właściwych spółek z Grupy AllianzGI.

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Witryny są następujące:

w przypadku komputerów stacjonarnych:

Przeglądarka Minimalna wymagana wersja
Internet Explorer 10
Firefox 51.0
Chrome 56.0
Safari (Mac) 10


w przypadku urządzeń mobilnych:

Mobilny system operacyjny Minimalna wymagana wersja
iOS 7
Android 5.1
Windows 8.1


Prawa autorskie

Całość treści Witryny stanowi własność spółki Allianz Global Investors GmbH, jej bezpośrednich i pośrednich jednostek zależnych (zwanych dalej łącznie „Grupą AllianzGI”) lub osób trzecich, i podlega ochronie na mocy obowiązujących przepisów prawa autorskiego, z zastrzeżeniem wszelkich praw. Wszystkie prawa do stron, treści Witryny oraz rozwiązań stanowią własność Grupy AllianzGI oraz jej licencjodawców. Jakakolwiek sprzedaż, rozpowszechnianie, publikacja, transmisja, udostępnianie lub wykorzystywanie w celach komercyjnych informacji z Witryny bez wyraźnej, pisemnej zgody Grupy AllianzGI jest niedopuszczalne. Zapisywanie lub kopiowanie w inny sposób jakiejkolwiek treści Witryny nie wiąże się z przeniesieniem na użytkownika tytułu prawnego do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów. Powielanie (w całości lub częściowo), przesyłanie (środkami elektronicznymi lub w inny sposób), modyfikowanie, wyświetlanie, ponowne wysyłanie, licencjonowanie Witryny, umieszczanie odsyłaczy (linków) do Witryny lub wykorzystywanie Witryny w jakikolwiek inny sposób, w dowolnych celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej zgody Grupy AllianzGI jest niedopuszczalne.

Żadne z postanowień, warunków lub informacji znajdujących się w Witrynie nie może być interpretowane jako udzielenie licencji lub przyznanie prawa do wykorzystania jakiegokolwiek obrazu, znaku handlowego, znaku usługowego lub logotypu, które wszystkie razem stanowią własność Grupy AllianzGI. Grupa AllianzGI zastrzega sobie wszystkie prawa związane z jej informacjami lub materiałami zastrzeżonymi z Witryny i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Zastrzeżenie dotyczące informacji umieszczonych w Witrynie

Żadne z treści i informacji podanych w Witrynie nie stanowią oferty, zaproszenia ani rekomendacji w zakresie usług zarządzania inwestycjami, ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Dodatkowo żadne tego rodzaju usługi nie będą świadczone, ani żadne papiery wartościowe nie będą oferowane ani sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której tego rodzaju oferta, zaproszenie, usługa lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Każdy potencjalny inwestor powinien we własnym zakresie upewnić się, że inwestycja w produkty Grupy AllianzGI jest dopuszczalna w świetle przepisów prawa i regulacji obowiązujących w miejscu jego zamieszkania.

Treści i informacje podane w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny, dlatego inwestorzy powinni ustalić we własnym zakresie, czy dana usługa lub dany produkt jest odpowiedni do ich potrzeb inwestycyjnych. Prosimy zapoznać się z dokumentacją ofertową w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnych produktów. Wyniki finansowe uzyskane w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Treści i informacje podane w Witrynie nie stanowią porady prawnej lub podatkowej i nie powinny być interpretowane w ten sposób.

Niektóre ze stwierdzeń podanych w Witrynie mogą być stwierdzeniami wyrażającymi przyszłe oczekiwania lub innymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, sformułowanymi w oparciu o aktualne poglądy i założenia kierownictwa, uwzględniającymi znane lub nieznane rodzaje ryzyka i niepewności, które mogą skutkować tym, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia będą znacząco odmienne od wyników, rezultatów lub zdarzeń wyrażonych lub zasugerowanych w takich stwierdzeniach. Oprócz stwierdzeń uznawanych za dotyczące przyszłości z uwagi na ich kontekst, do takich stwierdzeń zalicza się również stwierdzenia zawierające słowa 'może, będzie, powinno, oczekiwać, planować, zamierzać, przewidywać, być przekonanym, szacować, prognozować, potencjalny lub kontynuować' i inne, podobne wyrażenia.

Zagadnienia i sprawy omawiane w Witrynie mogą również wiązać się z rodzajami ryzyka i niepewnościami opisywanymi okresowo w dokumentach zgłaszanych przez Allianz SE do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji zawartych w Witrynie stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Informacje znajdujące się w Witrynie opisują Grupę AllianzGI jako całość, dlatego niektóre z produktów, usług, papierów wartościowych i instrumentów finansowych mogą być niedostępne lub nieodpowiednie dla Państwa.

Inwestycje

Wyników uzyskanych w przeszłości nie powinno się automatycznie uznawać za wskazówkę dotyczącą przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz uzyskany z ich tytułu dochód może równie dobrze wzrosnąć, jak i zmaleć, a odzyskanie pierwotnej wartości inwestycji może okazać się niemożliwe. W przypadku inwestycji obarczonych ryzykiem walutowym, zmiany kursów wymiany walut mogą doprowadzić zarówno do wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji. Należy mieć również świadomość, że dla niektórych rodzajów inwestycji nie ma uznanego rynku, stąd mogą pojawić się problemy zarówno z ich realizacją, jak i wyceną, lub określeniem stopnia i rodzaju ryzyka, z jakim się one wiążą. Wszystkie ulgi i przywileje podatkowe opisane w niniejszej Witrynie podlegają zmianie, a ich dostępność i wartość będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji użytkownika.

Zastrzeżenie dotyczące polegania na informacjach z Witryny

Mimo iż Grupa AllianzGI dołożyła należytej staranności, aby zapewnić dokładność informacji podanych w Witrynie, Grupa AllianzGI oraz jej kontrahenci nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani zapewnień (w tym dotyczących odpowiedzialności wobec osób trzecich) odnoście dokładności, wiarygodności czy kompletności takich informacji. Opinie przedstawione w Witrynie oraz inne treści Witryny udostępniane są przez Grupę AllianzGI wyłącznie do użytku osobistego i informacyjnego, i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Żadne z treści Witryny nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej, i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej lub innej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy zasięgnąć właściwej, konkretnej i fachowej porady.

Wyłączenie gwarancji

Informacje podane i opinie przedstawione w Witrynie, w tym hiperłącza lub odnośniki do innych witryn, udostępniane są według stanu wiedzy na dany moment, z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa. Grupa AllianzGI nie gwarantuje adekwatności, dokładności, wiarygodności ani kompletności informacji podanych w Witrynie i w sposób wyraźny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia informacji. To na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ocenę adekwatności, dokładności, wiarygodności i kompletności informacji oraz treści dostępnych w Witrynie. Ponadto Grupa AllianzGI nie gwarantuje oraz zrzeka się odpowiedzialności za to że, funkcje Witryny będą działały w sposób nieprzerwany, będą wolne od błędów, wszystkie wady zostaną poprawione, a Witryna lub serwery, które ją udostępniają, będą wolne od wirusów i innych rodzajów komponentów mogących wyrządzić szkodę.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do odpowiedzialności za czyny umyślne oraz rażące niedbalstwo.

Publikacja informacji na temat naszych funduszy

Niniejsza witryna internetowa zawiera obszerne informacje dotyczące zakresu produktów oferowanych przez grupę AllianzGI. Dodatkowe informacje są dostępne wyłącznie na żądanie i zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi publikacji informacji na temat naszych funduszy.

Połączone witryny

Dla wygody użytkowników Witryny zostały w niej umieszczone hiperłącza lub odwołania do witryn osób trzecich. Witryny te są co do zasady oznaczane nazwą domeny najwyższego poziomu. Nie badaliśmy ani nie analizowaliśmy treści tych domen, i nie gwarantujemy adekwatności, dokładności, wiarygodności ani kompletności informacji udostępnianych w witrynach, z którymi można się połączyć z Witryny, lub o których jest mowa w Witrynie, i w sposób wyraźny zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie bez wyjątku treści udostępniane przez takie witryny.

To na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ocenę adekwatności, dokładności lub wiarygodności i kompletności informacji lub innych treści udostępnianych w witrynach, z którymi można się połączyć z Witryny, lub o których jest mowa w Witrynie. Hiperłącze do innej witryny jest jedynie ułatwieniem i nie implikuje, że Grupa AllianzGI aprobuje lub zatwierdza daną witrynę bądź jakiekolwiek z produktów lub usług w niej opisanych. Grupa AllianzGI zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego hiperłącza lub programu łączącego z inną witryną w dowolnym momencie.

Informacje przekazywane przez użytkowników Witryny

Nie wolno wykorzystywać Witryny w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, w sposób mogący zachęcić inne osoby do dokonywania czynów niezgodnych z prawem lub oszukańczych, ani w żaden sposób mogący naruszać postanowienia niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej lub jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa. W związku z korzystaniem z Witryny nie wolno wykorzystywać żadnych wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, oprogramowania złośliwego, narzędzi służących do gromadzenia danych ani żadnych innych złośliwych kodów programistycznych. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny, lub któregokolwiek z naszych systemów lub sieci informatycznych. Nie wolno wykorzystywać Witryny w sposób niewłaściwy, ingerować lub podejmować prób ingerencji w prawidłowe działanie Witryny lub w korzystanie z Witryny przez dowolną osobę.

Nie wolno wgrywać, wpisywać ani udostępniać w inny sposób w Witrynie materiałów chronionych prawem autorskim, prawem do znaku towarowego lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności. Wszystkie informacje lub materiały przekazane za pośrednictwem Witryny uznaje się za własność Grupy AllianzGI. Przekazując nam jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem Witryny, użytkownik udziela nam nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie takich materiałów lub informacji. Grupa AllianzGI może swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu wszystkie pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną know-how lub techniki przekazywane nam przez użytkowników za pośrednictwem Witryny. Grupa AllianzGI nie jest związana żadnymi zobowiązaniami do zachowania poufności przekazanych informacji, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie zawartej bezpośrednio pomiędzy spółką Grupy AllianzGI a jej klientem oraz z zastrzeżeniem przypadków, gdy inne traktowanie takich informacji jest w sposób wyraźny przewidziane lub wymagane w świetle przepisów obowiązującego prawa.

Miejscowe ograniczenia prawne

Witryna nie jest adresowana do osób znajdujących się w jurysdykcjach, w których (w związku z narodowością lub miejscem zamieszkania takiej osoby, lub z innego powodu) publikacja lub udostępnienie treści Witryny są zakazane. Osobom podlegającym takim zakazom nie wolno korzystać z Witryny.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Skargi

Wszelkie skargi dotyczące Witryny można przekazywać pocztą elektroniczną, pisząc na następujący adres: info@allianzgi.com. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania. Informacje o rozstrzygnięciu skargi przekazywane są na adres poczty elektronicznej podany w momencie nadesłania skargi.

Jurysdykcja i rozdzielność postanowień

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami lub Witryną będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień.

Allianz Global Investors

Opuszczasz stronę Allianz Global Investors, nastąpi przekierowanie do